Autonomni ženski centar objavljuje komentare i predloge koje je kao članica Radne grupe dostavila Ministarstvu pravde dana 15.4.2019.g.

Ministarstvo pravde, na žalost, u objavljenom Nacrtu od 22.4.2019.g, nije prihvatilo nijedan od predloga Autonomnog ženskog centra koji su prvenstveno usmereni na prevenciju i sprečavanje učinilaca ovih krivičnih dela kada ih čine prvi put ili kada čine blaži oblik, da budu pod dužom i strožijom kontrolom državnih organa, kako se ne bi desilo da učine najteži oblike krivičnih dela ubistva i silovanja.

Autonomni ženski centar ističe da se ne slaže sa predlogom za uvođenje doživotne kazne zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta za najteža krivična dela, ako će biti propisano da se za ta dela može izreći ili kazna zatvora do 20 godina ili kazna doživotnog zatvora. Ovakva izmena će, paradoksalno, ići na štetu ubijenih žrtava, odnosno njihovih porodica, jer će se većina sudija, u nepostojanju sankcije koja bi bila između ove dve opcije, odlučivati za blažu sankciju od 20 godina.

Ovakav stav Autonomnog ženskog centra se zasniva na podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2017.g.  koji pokazuju da su sudovi u samo 2 od 51 slučaja za krivično delo teško ubistvo, izrekli kaznu zatvora od 40 godina, a u 11 slučajeva kaznu zatvora od 30 do 40 godina.

Stoga Autonomni ženski centar ponovo apeluje na Ministarstvo pravde i Narodnu skupštinu da se postojeće kazna zatvora od 30 do 40 godina ne menja kaznom doživotnog zatvora.

  Komentari i predlozi AŽC na nacrt Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, 15.4.2019.