euKonvent logoPovodom prvog nacrta revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, Autonomni ženski centar je učestvovao na sednici (19.4.2019.) čiji je cilj bio da se daju komentari na deo Akcionog plana koji se odnose na osnovna prava. Komentare u vezi sa načelom nediskriminacije i položajem ranjivih grupa obrazlagala je Tanja Ignjatović. Nakon rasprave, upućeni su zahtevi Vladi Republike Srbije, Ministartvu pravde i Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U ime Radne grupe NKEU za Poglavlje 23, sednicu je otvorio Milan Antonijević, a uvodna izlaganja su imali Čedomir Backović, pomoćnik ministra u Sektoru za evroske integracije i međunarodne projkete, kao i poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković. Glavne komentare iz oblasti osnovnih prava, pored predstavnice Autonomnog ženskog centra, prezentovale su Maja Stojanović u ime Međusektorske grupa za slobodu izražavanja i medije i Katarina Golubović iz YUCOM-a, u vezi sa položajem nezavisnih institucija.

Radna grupa NKEU za Poglavlje 23 pozdravila je odluku Ministarstva pravde da prihvati veliki deo preporuka iz oblasti osnovnih prava koje su poslale članice Radne grupe. Nakon konstruktivne rasprave, upućeni su sledeći zahtevi Vladi Republike Srbije, Ministarstvu pravde i Narodnoj skupštini Republike Srbije:

  • Organizovati suštinske javne rasprave za izmene i dopune zakona i donošenje strategija i dosledno poštovati obrazlaganje usvojenih/odbijenih predloga civilnog društva, te izbeći da se ona vodi na način kao što je to učinjeno za Zakon o zabrani diskriminacije;
  • Sprovesti proces izbora Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zamenika poverenika, kao i proces izbora zamenika Zaštitnika građana u skladu sa zahtevima koje je ranije iznelo civilno društvo, kako bi kandidati ispunjavali uslove nezavisnosti i integriteta;
  • Uključiti nezavisne državne institucije, ne samo u proces izrade, nego i u samo praćenje realizacije mera i aktivnosti iz oblasti njihovog rada;
  • U skladu sa Zakonom o javnom informisanju vratiti integritet Regulatornom telu za elektronske medije kroz praćenje rada, reformu i izbor članova ovog tela;
  • Uskladiti rešenja Akcionog plana sa nacrtom nove medijske strategije;
  • Pristupiti hitnom izboru predsednika Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova uz ocenu da je nedopustivo da Narodna skupština nema predsednika ovako značajnog Odbora.

Detaljni zaključci i preporuke sa sednice biće dostupni po izradi izveštaja.