U nameri da doprinese usaglašavanju zakonskih određenja krivičnog dela silovanje (KZ RS čl. 178) sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao i sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava, Autonomni ženski centar je inicirao stručni sastanak, na kom je razgovarano o pozitivnim obavezama države.

Ksenija Turković, sutkinja Evropskog suda za ljudskog prava, predstavila je pozitivne obaveze države u određenju krivičnog dela silovanje, pre svega u garantovanju kažnjivosti svakog seksualnog akta bez dobrovoljnog i slobodno datog pristanka druge osobe, bez obzira na to da li je postojao fizički otpor žrtve.

Ona je posebnu pažnju usmerila na obaveze države u primeni zakonskih rešenja u istrazi dela i oceni dokaza, koje moraju biti detaljno, efikasno i nepristrasno sprovedene. Naglasila je da se moraju s pažnjom razmotriti sve okolnosti dela, mora se uzeti u obzir doživljaj žrtve i njeno razumevanje okolnosti (na primer, razlozi zbog kojih ona u tim okolnostima nije pružala otpor), kao i specifična svojstva i ranjivost žrtve. Istakla je i obaveze države u prevenciji seksualnog nasilja, kao i prava žrtava ovh dela tokom svih postupaka i nakon osude učinioca (pravo na naknadu i rehabilitaciju).

AŽC će nastaviti stručne diskusije u cilju uspostavljanja rešenja koja na najbolji način štite prava i interese žrtava silovanja i seksualnog nasilja.