zasto i kako

U okviru trogodišnjeg projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje” čiji je cilj bio da se poveća osećaj bezbednosti učenica u srednjim školama, Autonomni ženski centar ostvario je saradnju sa preko 400 nastavnica/-ka i stručnih saradnica/-ka iz 30 srednjih škola sa teritorije Srbije. Saradnja se odvijala kroz realizaciju akreditovanog programa „Zaštita žena i dece od nasilja u porodičnom kontekstu – uloga obrazovno-vaspitnih ustanova“ i održavanje stručnih sastanaka. Na ovim sastancima razmatrane su mogućnosti uključivanja teme rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog i nasilja u porodici u aktivnosti škola, kao i jačanje odgovora škole na konkretne slučajeve nasilja.

Obrazovni sistem, od predškolskog do univerzitetskog (i dalje, kroz koncept celoživotnog obrazovanja), predstavlja pogodno mesto za prevenciju rodnih stereotipa, rodne diskriminacije i rodno zasnovanog nasilja. Međutim, svi elementi tog sistema istovremeno predstavljaju i pogodno mesto za prenošenje rodnih stereotipa.  U našem su kontekstu, u više navrata, postojali pokušaji da se obuka o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju uključi u obrazovni sistem, pilotiranjem i razvojem različitih edukativnih programa za nastavnike/-ce i učenike/-ce. Iako je većina imala službenu podršku, realizovani su u partnerstvu ili su nastali u okviru nadležnog ministarstva, ovi su napori ostali samo projektna aktivnost. To nas vraća na ulogu nastavnica/-ka, pitanju njihove autonomije i inicijative, u vremenu kada je njihov uticaj na programsku politiku i praksu sve slabiji, dok jača kontrola rezultata (što je globalni trend primetan i u našim školama), smanjujući slobodu i zadovoljstvo nastavnika radom i atmosferom u školi.

Pregled informacija koje smo tokom realizacije projekta prikupile od predstavnica/-ka škola ukazuje na to da su ključni faktori u prevenciji rodno zasnovanog nasilja kroz obrazovni sistem:

  • kontinuiran i sistematski rad kroz nastavu i vannastavne aktivnosti usmeren ka promeni vrednosnog sistema, uključujući i saradnju sa svim lokalnim akterima,
  • edukacija nastavnog kadra i obezbeđivanje materijala za rad sa učenicama/-cima, i
  • jasan pristup kolektiva škole kojim se pokazuje nulta tolerancija na nasilje.

Nastavnice/-ci navode da projekat odgovara na njihove konkretne potrebe po pitanju znanja o fenomenu i postupcima, razvijanja resursa za rad, podrške u konkretnim slučajevima, povezivanja sa drugim nadležnim institucijama i organizacijama i podsticanja na bavljenje temom koja ne nailazi uvek na razumevanje.

Zahvaljujemo se svim predstavnicama/-cima srednjih škola na izuzetnoj saradnji tokom projekta.

Ključne poruke nastavnica/-ka i stručnih saradnica/-ka dokumentovali smo kroz kratak film: