zasto i kako

13. 10. 2018. Beograd

Konferencijom „Zašto i kako o rodno zasnovanom nasilju u srednjoj školi?“ obeležen je završetak saradnje sa nastavnicama/-cima i stručnim saradnicama/-cima srednjih škola koji su učestvovali u aktivnostima projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“. Konferencija je okupila preko 70 predstavnica/-ka škola, aktivistkinje lokalnih partnerskih organizacija i saradnice AŽC-a koje su pružale podršku u realizaciji aktivnosti tokom prethodne dve godine.

Teme konferencije bile su unapređenje prevencije rodno zasnovanog nasilja u srednjoj školi, delotvoran odgovor škola na konkretne slučajeve nasilja i razvijanje školskog okruženja koje će jasno pokazati da je nasilje neprihvatljivo.

Učesnice/-ci su imali priliku da razmotre pitanje rodno zasnovanog nasilja u kontekstu novih programa učenja u osnovnoj i srednjoj školi, da steknu uvid u primere uključivanja rodne perspektive u nastavu srpskoj jezika i književnosti, kao i u programe i intervencije sa ciljem stvaranja opšte kulture netolerancije prema rodno zasnovanom nasilju u srednjoj školi.

U okviru diskusije u manjim grupama, učesnice/-ci su razgovarali o mogućnostima i izazovima izgradnje sredine u srednjim školama kojima se jasno pokazuje da su rodno zasnovano nasilje, kao i drugi oblici nasilja, nedopustivi. Posebno je diskutovano o sledećim faktorima: 1) okruženje koje osigurava da škola bude bezbedno i podržavajuće mesto za boravak i razvoj mladih; 2) preventivne aktivnosti integrisane u nastavne programe; 3) nastavnici predstavljaju uzor nediskriminatornog i nenasilnog ponašanja; 4) planiranje zasnovano na sistematiskom praćenju i ispitivanju potreba; 5) odgovarajuće mere u svakom slučaju kada se desi nasilje (ili sumnja da se ono desilo); 6) odnos poverenja i uzajamnog poštovanja između nastavnika i učenika u rešavanju situacija rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici. Nastavnice/-ci su zaključili da je za sprečavanje nasilja potrebno: a) kontinuiran i sistematski rad kroz nastavu i vannastavne aktivnosti usmerene ka promeni vrednosnog sistema; b) saradnja sa svim lokalnim akterima; v) edukacija nastavnog kadra i roditelja; g) obezbeđivanje materijala za rad sa učenicama/-cima; d) jasan pristup kolektiva po pitanju neprihvatljivosti nasilja.

U akreditovane seminare i stručne sastanke koji su tokom projekta realizovani bilo je uključeno preko 800 predstavnica/-ka iz 32 srednje škole. U okviru saradnje sa njima u okviru projekta realizovana je analiza kurikuluma srednjih škola iz perspektive mogućnosti uključivanja teme rodno zasnovanog i nasilja u porodici i rodne ravnopravnosti, priručnik sa konkretnim primerima časova/aktivnosti za rad sa mladima, kolegama i roditeljima, kao i zbirka stručnih tekstova sa ciljem delotvornijeg odgovora srednjih škola na slučajeve rodno zasnovanog i nasilja u porodici.