eapEvropska asocijacija za psihoterapiju (The European Association for Psychotherapy - EAP) izdala je saopštenje u vezi sa konceptima „sindrom roditeljskog otuđenja“ (‘Parent Alienation Syndrome’ - PAS) i „roditeljsko otuđenje“ (‘Parental Alienation’ - PA).

EAP smatra da ovi koncepti nisu odgovarajći za upotrebu u bilo kojoj psihoterapijskoj praksi, zbog visokog rizika i mogućnosti da budu zloupotrebljeni u situacijama nasilja prema deci i njihovim majkama, na način koji bi osporavao ili ostavljao nasilje neotkrivenim.

U slučajevima navoda o zlostavljanju dece, razvoda i situacijama poveravanja dece, jedna od osnovnih pretpostavki PAS/PA je da su navodi deteta ili roditelja neistiniti, što može doprineti daljoj viktimizaciji ili patologizaciji dece i drugih žrtava nasilja u porodici.

U saopštenju se navodi da psihoterapeuti ne bi trebalo da koriste nijedan od ovih entiteta, ni „sindrom roditeljskog otuđenja“, ni „roditeljsko otuđenje“, kao dijagnostičke kategorije, jer oni nisu uključeni u međunarodne klasifikacije mentalnih poremećaja (DSM i ICD).

Takođe se navodi uverenje EAP-a da svi terapeuti treba vrlo ozbiljno da uzmu u obzir sve izveštaje o nasilju u situacijama razvoda i poveravanja dece, da prave razliku između razvoda/razdvajanja u kojem ima problema od razvoda/razdvajanja u kojem postoji nasilje u porodici, kako bi se u skladu sa tim prilagodila terapeutska intervencija. To zahteva razmatranje svakog pojedinačnog slučaja i saradnju između profesionalaca u oblasti pravne i socijalne zaštite, u skladu sa opštim standardima međunarodnih i nacionalnih zakona i dokumenata, koja se tiču zaštite najboljeg interesa deteta i zaštite žrtava nasilja u porodici.