Od 1. juna 2017. godine počinje sa primenom Zakon o sprečavanju nasilja u porodici (“Službeni glasnik RS”, br. 94/2016).

NEZAVISNI IZVEŠTAJI O PRIMENI ZAKONA

Autonomni ženski centar je bio u prilici da uz podršku UNDP (projekat Integrisani odgovor na nasilje protiv žena i devojaka u Srbiji), uz saglasnost Ministarstva pravde, pilotira primenu Zakona na području tri Osnovna javna tužilaštva (u periodu od 1. aprila do 1. juna 2017.g.).

Tokom pilotiranja Zakona kreirana su dokumenta koja bi trebalo da olakšaju profesionalcima u nadležnim državnim organima da na što bolji i efikasniji način primenjuju Zakon. U kreiranju dokumena učestvovali su: Gorjana Mirčić Čaluković, zamenica osnovnog javnog tužioca upućena u Ministarstvo pravde, Slobodan Josimović, zamenik višeg javnog tužioca, Vanja Macanović, advokatica iz AŽC i Tanja Ignjatović, psihologinja iz AŽC. Zahvaljujemo se i svim profesionalcima koji su doprineli unapređenju kvaliteta ovih dokumenata.

Dok nadležna ministarstva ne propišu odgovarajuće poslovnike i prateća dokumenta, Autonomni ženski centar je odlučio da profesionalcima stavi na raspolaganje:

  • predloge relevantnih dokumenata
  • tekstove koji pojašnjavaju određene odredbe Zakona.

HITNE MERE

Obrazac o postupanju policijskih službenika u patroli
Obrazac o postupanju nadležnog policijskog službenika
Lista rizika
Zapisnik o izjašnjenju mogućeg učinioca
Naređenje (o izrečenim hitnim merama)
Obaveštenje žrtvi nasilja u porodici

PRODUŽENE HITNE MERE

Lista rizika
Predlog za produženje hitnih mera (sudije za prethodni postupak)
Predlog za produženje hitnih mera (sudija u parničnom postupku)

KOORDINACIJA I SARADNJA

Predlog poslovnika o radu Grupe za koordinaciju i saradnju
Priprema sastanka
  Prijava novih slučajeva
  Prijava tekućih slučajeva
Prijava slučajeva za ubrzanje započetih postupaka
Realizacija sastanka
Lista rizika
Zapisnik sa sastanka Grupe za koordinaciju i saradnju (OJT)
Zapisnik sa sastanka Grupe za koordinaciju i saradnju (VJT)
Individualni plan mera zaštite i podrške žrtve

TEKSTOVI

Procena bezbednosnih rizika
Individualni plan zaštite i podrške žrtvi
Nasilje prema ženama i zapošljavanje
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici - uloga obrazovno-vaspitnih ustanova
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici - uloga zdravstvenih ustanova