nedelja, septembar 15, 2019

 Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce.  Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.  Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

   Pročitajte više o nasilju nad ženama...  
 • Saopštenje za javnost povodom presude Apelacionog suda u Beogradu kojom se krše prava deteta

  Apelacioni sud u Beogradu, uz podršku sudskog veštaka i advokata, krši prava deteta i prava maloletnih oštećenih koja su garantovana ratifikovanim međunarodnim konvencijama i zakonima Republike Srbije,jer svojom oslobađajućom odlukom šalje poruku svima koji imaju seksualne odnose sa devojčicama romskog porekla da se neće smatrati odgovornim.

  Opširnije...
 • (Ne)posvećenost rodnoj ravnopravnosti

  neposvecenost rodnoj ravnopravnosti sPrvi nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, u vezi sa antidiskriminatornom politikom, ne sadrži preporuke CEDAW Komiteta koje je Srbija dobila u martu ove godine, iako bi to bilo očekivano. Iznenađujuće, ni novi Akcioni plan za primenu Strategije za rodnu ravnopravnost, u planiranim aktivnostima, budžetskim sredstvima i indikatorima za procenu efekata, ne integriše ove preporuke u dovoljnoj meri. Šta to govori o "posvećenosti i ozbiljnosti" državnih aktera pročitajte u tekstu Tanje Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, koji je sastavni deo 19. broja biltena rEUformator - informatora o poglavljima 23 i 24.

  Opširnije...
 • Komentari AŽC na Akcioni plan za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost za period 2019-2020. godine

  Komentarišući mere i aktivnosti u novom Akcionom planu za sprovođenje Strategije za rodnu ravnopravnost u vezi sa posebnim ciljem 1.5. koji se odnosi na „povećanu sigurnost žena od rodno zasnovanog nasilja“, Autonomni ženski centar je istakao da nisu uzeta u obzir Zaključna zapažanja UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena, koja je Srbija dobila 8. marta 2019. godine. Ukazano je i na to da su planirana budžetska sredstva za realizaciju ovog posebnog cilja sasvim neodgovarajuća (za dve godine biće izdvojeno 1.550.000 dinara, što je suma projekta manjeg obima), ali i to da je struktura troškova neodgovarajuća (jer obuhvata finansiranje konsultacija, istraživanja, analiza, studija i samo tri obuke), dok su sredstva za uspostavljanje centralne evidencije o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici nepoznata (planirana iz donatorskih sredstava, ali se još uvek ne zna da li su obezbeđenja).

  Opširnije...
 • 1

Model koordinirane akcije predstavlja sistemsko rešenje problema nasilja u porodici na lokalnom nivou, bazirano na 6 ključnih elemenata kojima se povezuju aktivnosti svih službi u zajednici i podiže odgovornost lokalne vlasti za potreba građanki i građana.

Inicijative realizovane tokom 2007. godine odgovarale su početnom stanju i resursima opština, a cilj je da ova, za sada inovativna i pojedinačna, rešenja postanu standard postupanja i da se obezbedi njihova održivost. Neke od najznačajnijih aktivnosti u Lazarevcu su uključile organizovanje prve grupe samopomoći za žrtve nasilja u porodici i dobijanje značajnih priznanja za rad i razvoj modela koordinacije u okviru konkursa SKGO i Fondacije ERSTE banke.
U Lazarevcu i u Smederevskoj Palanci obezbeđena je podrška lokalnih advokata za besplatno zastupanje žrtava nasilja. U Kragujevcu je razvijena procedura prijema žrtava u zdravstvene institucije koja omogućava lakše i brže dobijanje usluga zdravstvene zaštite. Golubac i Ćuprija su 2007. godine prvi put organizovali lokalne kampanje koje se obraćaju ženama žrtvama nasilja. U Loznici je precizirana procedura saradnje sa policijskom stanicom kroz koju je omogućeno 24 časovna pripravnost centra za socijalni rad i policije u slučajevima nasilja. U Beogradu je, pored uspešnog lazarevačkog «mobilnog tima» za zaustavljanje nasilja, ova usluga u 2007. postala dostupna i građakama i građanima Voždovca i Palilule.

Opštinska kancelarija za psihosocijalnu i pravnu pomoć na Zvezdari pružala je besplatne usluge svim građankama i građanima koji/e im se obrate. Na Paliluli je počela sa radom Kancelarija za rodnu ravnopravnost, koja kao i voždovačka opštinska Komisija za ravnopravnost polova realizuje i programe ekonomskog osnaživanja žena i posebno žena žrtava nasilja.

Svih 9 opština izradilo je akcione planove za 2008. a dobar deo njih je obezbedio i sredstva sa budžeta za finansiranje ovih aktivnosti. Vidljivi efekti aktivnosti ukazuju na povećan broj registrovanog nasilja u porodici i veće poverenje žrtava u službe, veći broj krivičnih prijava, skraćene tužilačke procedure, veći broj izrečenih mera zaštite, bolje razumevanje odgovornosti nasilnika, uključivanje žrtve u planiranje mera zaštite i unapređenje zaštite.

 • Odgovor obrazovno-vaspitnih institucija na rodno zasnovano nasilje i nasilje u porodici, 2018.

  odgovor obrazovno vaspitnih institucijaZbirka stručnih tekstova

  Autorke:
  Tanja Ignjatović
  Marina Ileš

  Autonomni ženski centar

 • Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje, 2018.

  nulta tolerancija na rodno zasnovano nasiljePriručnik za uključivanje tema rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja u nastavu i vannastavne aktivnosti srednjih škola
  Urednice:
  Tanja Ignjatović
  Marina Ileš
  Andrea Delibašić
  Autonomni ženski centar

 • 1
resurs centar
mogu da necu baner
bezbedna
AWC Pozdrav iz Srbije
zpn
zato-sto
krugovi-nasilja velicanstvena diner_party zasticena diner_party

Konsultacije za žene

Autonomni ženski centar organizuje specijalizovanu podršku ženama koje preživljavaju traume: nasilja u partnerskim odnosima i u porodici i seksualnog nasilja i uznemiravanja.
  Opširnije... 

Zagovaranje

Akcije zagovaranja AŽCa odvijalju se u skladu sa ciljevima postavljenim strateškim dokumentom AŽCa i tokovima u oblasti zaštite od nasilja u porodici, socijalne politike i socijalne inkluzije na državnom i lokalnom nivou.
  Opširnije... 

Edukacije

AŽC od početka svog rada ima razvijen edukativni program za rad na SOS telefonu za žene sa traumom muškog nasilja. Od 2002. godine razvijamo i edukativne programe za predstavnike/ce relevantnih institucija.
  Opširnije...