Usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici i njihova budućnost – naučene lekcije, preporuke i faktori održivosti

U tekstu koji sledi sumiramo neke od ključnih policy aktivnosti Programa razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici u 2006 godini. Iako vanprojektne (volonterske) aktivnosti, policy analize, pažljivo praćenje procesa i javno zagovaranje donošenja i/ili izmena zakona, državnih politika i procedura, za nas su posebno važne aktivnosti.

Prilog Okruglom stolu Narodne skupštine Republike Srbije: Razmatranje Predloga zakona o udruženjima.

Tanja Ignjatović i Bobana Macanović
U okviru Programa razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici, pored redovnih projektnih aktivnosti, aktivno smo se uključivale u proces komentarisanja i uticaja na praktične politike, posebno u oblasti socijalne zaštite  i drugim oblastima koje imaju dodira sa nasiljem u porodici, nasiljem prema ženama i rodnim pitanjima.

26.12.2005. u Beogradu,
Timu potpredsednika Vlade Srbije za implementaciju SSS, Ivani Aleksić, menadžerki Tima
Predmet: Komentari na Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji

Poštovane/i,
koristeći priliku da komentarišemo Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji, uvažavajući princip aktivnog uključivanja svih zainteresovanih u proces implementacije, ali i u proces praćenja i procene efekata,  šaljemo vam mišljenja i sugestije naših organizacija*...

U pozdravnoj reči pukovnika Misića, načelnika Uprave policije, istaknut je značaj teme kojom se bavi skup, kao i činjenica da su brojke o nasilju u porodici veće nego što ukazuju policijske evidencije. Rečeno je da paraleno delovanje preventivnih aktivnosti i sankcija može umanjiti »tamne brojke« i ohrabriti žrtve da potraže pomoć.

U pozdravnoj reči u ime direktorke Gradskog centra za socijalni rad istaknuto je da projekat Za život bez straha predstavlja primer uspešne partnerske saradnje između institucije i nevladine organizacije, te su izražena očekivanja da će se saradnja nastaviti i proširiti na ostalih 7 Odeljenja centra za socijalni rad, kako bi se ujednačilo znanje stručnih radnika, a realizovane aktivnosti postale redovna profesionalna obaveza.