nedelja, maj 31, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Autonomni ženski centar je pripremio Izveštaj iz senke na državni izveštaj Komitetu za prava deteta (NON) Protection of children in Serbia.

Komitet je uputio pitanja iz kojih se može videti da je uzeo u obzir komentare Autonomnog ženskog centra. Pitanja Komiteta možete videti na ovom linku.

Državni izveštaj možete naći na ovom linku.

Izveštaj Autonomnog ženskog centra nalazi se ovde.