ponedeljak, maj 21, 2018

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Ministarstvo unutrašnjih poslova prihvatilo je najveći deo komentara Autonomnog ženskog centra na nacrt Zakona o azilu i privremenoj zaštiti. Sugestije AŽC-a su se odnosile na usklađivanje nacrta Zakona sa odredbama Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama u pogledu prepoznavanja rodno zasnovanog nasilja  kao osnova dodele izbegličke zaštite i uvođenja rodno osetljivih procedura odlučivanja o zahtevu za azil. MUP je najvećim delom prihvatio podnete komentare, tako da su rod i rodni identitet prepoznati kao osnov po kome jedno lice može biti izloženo progonu, a rodno zasnovano nasilje je prepoznato kao vrsta proganjanja, što predstavlja osnov dodele međunarodne zaštite.

Radnom verzijom Zakona članovima porodice, pored bračnih, smatraju se i vanbračni partneri. Rod i rodni identitet su prepoznati u načelima zabrane proterivanja i nediskriminacije, dok se rodno zasnovano nasilje uzima u obzir prilikom procene najboljeg interesa maloletnika.

Ipak, izloženost rodno zasnovanom nasilju nije eksplicitno određeno kao kriterijum za obezbeđenje posebnih procesnih i prihvatnih  garancija  u postupcima azila, te će se u tom pogledu AŽC dalje zalagati da se i ovaj standard Istanbulske konvencije implementira u Zakon o azilu i privremenoj zaštiti.