petak, jul 10, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Autonomni ženski centar se obratio Republičkom sekretarijatu za javne politike pitanjima u vezi sa analizom efekata Predloga zakona o ravnopravnosti polova, uključujući pitanja o opravdanosti hitnog postupka i efektima javne rasprave, prilikom koje je u Nacrtu zakona došlo do promene njegovog naziva, izgubljeno 11 članova i izmenjen sadržaj ostalih.

Republički sekretarijat za javne politike je odgovorio na pitanja AŽC, navodeći da predlagač nije u obavezi da usvoji mišljenje tog organa. Istovremeno, AŽC je informisan da je predlagač dužan da predstavi informacije o obavljenim konsultacijama i javnim raspravama sa zainteresovanim stranama, što uključuje “vreme, mesto, datum održavanja, predstavnici kojih oblasti su pozvani na učešće, a koji su i uzeli učešće, koje ključne sugestije, predlozi i primedbe su upućeni i od strane kojih zainteresovanih strana, kao i koji od njih su prihvaćeni, koji nisu i iz kojih razloga”.

Mišljenje Republičkog sekretarijata za javne politike o Predlogu zakona o ravnopravnosti žena i muškaraca, koji je povučen iz procedure potvrđuje komentare AŽC.

Prilozi: