petak, jul 10, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Članica GREVIO ekspertske grupe Saveta Evrope potvrdila analize i predloge za izmene Krivičnog zakonika koje je napravio Autonomni ženski centar
Beograd, 22/2/2016

U analizi o usklađenosti Krivičnog zakonika Republike Srbije sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je izradila članica GREVIO ekspertske grupe Saveta Evrope, dr Vesna Ratković za potrebe Ministarstva pravde, potvrđeni su svi predlozi Autonomnog ženskog centra za izmene i dopune Krivičnog zakonika. Ovo predstavlja još jedno priznanje kvalitetu aktivnosti AŽC, nakon priznanja koje je dobijeno od Komesara Saveta Evrope za ljudska prava, Nilsa Muižnieksa. 

Autonomni ženski centar je još 2011. godine izradio predloge za izmene i dopune članova Krivičnog zakonika RS, odmah nakon što je Vlada Republike Srbije usvojila zaključak o prihvatanju teksta Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Ovi amandmani su dostavljeni ovlašćenom predlagaču, Zaštitniku prava građana, koji ih je prihvatio, a incijativa je prosleđena i radnoj grupi za izmene i dopune Krivičnog zakonika Ministarstva pravde. Nije bilo spremnosti za predložene promene, te su isti amandmani novembra 2012.g. dostavljeni ministru Selakoviću i članovima nove radne grupe za izmene i dopune Krivičnog zakonika, i ovaj put bez uspeha u odnosu na predložene promene.

Zaštitnik građana je u svom redovnom Godišnjem izveštaju za 2013 predložio Ministarstvu pravde da razmotri Inicijativu Zaštitnika građana za izmene i dopune Krivičnog zakonika i intenzivira rad na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. U Godišnjem izveštaju Zaštitnika građana za 2014 konstatuje se da nije postupljeno po prethodnom predlogu i ponavlja isti predlog.

U 2014.g. Autonomni ženski centar je u saradnji sa grupom ekspertkinja/-ata preduzeo opsežnu analizu usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira Republike Srbije sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja u porodici, koja je predstavljena stručnoj javnosti, uključujući i Ministarstvo pravde. Ipak, ovo ministarstvo je 2015.g, preko Kancelarije za evropske integracije (projekta PLAC, sredstvima EU), zatražilo stručnu pomoć za analizu usklađenosti Krivičnog zakonika RS sa Konvencijom.

Svakako, činjenica da je članica GREVIO radne grupe u svojoj analizi ponovila sve nalaze i predloge Autonomnog ženskog centra, predstavlja veliko priznanje za AŽC. Ipak, ostaje pitanje zašto ove analize i predlozi do sada nisu prihvaćeni. Predloge amandmana za AŽC je izradila Vanja Macanović, advokatica i koordinatorka pravnog tima AŽC, jedna od kandidatkinja Republike Srbije za GREVIO radnu grupu.