utorak, maj 26, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.
Beograd, 20/11/2015

Narodni poslanik, prof. dr Dušan Milisavljević, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, danas je predao amandmane na Zakon o policiji, koji se odnose na policijska ovlašćenja za izdavanjem „hitnih mera zaštite“ od nasilja u porodici.

Amandmanima se predviđa da učinilac nasilja bude izmešten iz kuće/stana na 14 dana, bez obzira na to da li žena (ili drugi član porodice) traži ili podržava ovakvu meru. U periodu od 14 dana žena može da dobije potrebne informacije, da pokrene druge postupke, ili da od njih odustane, po svom izboru. Na ovaj način neposredno se štiti bezbednost žrtava nasilja u porodici („sad i ovde“), a nasilnicima se šalje nedvosmislena poruka da država ne toleriše nasilje.

Predlog amandmana je u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je Republika Srbija ratifikovala oktobra 2013. godine.