utorak, maj 26, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.
Beograd, 29/10/2015.

Autonomni ženski centar je 29. oktobra 2015. godine organizovao, treću po redu, međunarodnu konferenciju pod nazivom „Primena Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama – dve godine od njenog ratifikovanja u Republici Srbiji“. 

Ključne teme o kojima su učesnice i učesnici konferencije diskutovale/-i bili su krivičnopravna zaštita žrtava, hitne mere zaštite (policijska ovlašćenja), specijalizovane usluge podrške, odnosno podrška za žrtve seksualnog nasilja i nacionalni SOS telefon.

Učesnice i učesnici konferencije su usvojili zaključke, na osnovu kojih će Autonomni ženski centar formulisati inicijative prema nadležnim državnim telima.

Prilog:

Fotografije

 
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05