ponedeljak, septembar 21, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.
Autonomni ženski centar je danas poslao narodnim poslanicima svih 2.500 potpisa podrške građanki i građana za uvođenje hitnih mera zaštite od nasilja u porodici u Zakon o policiji.

Potpisi su prikupljani na uličnim akcijama koje su organizovale ženske organizacije iz 14 gradova u Srbiji, kao i elektronskim putem kroz "Kviz u kome svi dobijamo".

Prethodnih dana inicijativu AŽC-a za uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji podržale su državne institucije i nezavisna tela.

  • potpisi_1
  • potpisi_2
  • potpisi_3
  • potpisi_4
  • potpisi_5