utorak, maj 26, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.
Ministar Stefanović je odgovorio na predlog Autonomnog ženskog centra za dopunu Nacrta zakona o policiji uvođenjem „hitnih mera zaštite“ od nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao ovlašćenja policijskih službenika. AŽC je predložio i izradio, između ostalih, i dva amandmana na Nacrt zakona o policiji – jedna za dopunu čl. 53 u vezi sa policijskim ovlašćenjima, a drugi, novi član (iza čl. 82) – „Mera privremenog udaljavanja sa adrese stanovanja i privremene zabrane kontaktiranja sa određenim licima“.

Obrazloženje ministra je da postupanje policijskih službenika u predistražnom postupku nije samostalno, odnosno da ovim postupkom rukovodi javni tužilac, te policija ne bi mogla samostalno da primenjuje predložene mere. Ipak, navedeno je da će ministar izvršiti dodatne konsultacije u vezi sa predlogom koji je napravio AŽC, sa Ministarstvom pravde i Republičkim javnim tužilaštvom (dopis ministra u prilogu).

AŽC je odgovorio ministru, navodeći argumente za to da mere koje trenutno postoje u zakonima ne obezbeđuju zaštitu žrtve na način koji omogućavaju „hitne mere zaštite“, kako je to definisano čl. 52 Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici (dopis AŽC u prilogu).