Opšti cilj (nezavisnog) nadzora nad sprovođenjem Zaključnih komentara UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena je doprinos u podizanju odgovornosti vlade u implementaciji rodno osetljivih politika i Zaključnih komentara CEDAW Komiteta u oblasti nasilja nad ženama/nasilja u porodici.

Ovaj cilj smo nastojale da dostignemo kroz:

  1. Istraživanje o sprovođenju ciljeva i mera predviđenih ključnim nacionalnim strategijama za postizanje rodne ravnopravnosti i zaštitu žena od nasilja, održivog razvoja, sa posebnim fokusom na višestruko marginalizovane grupe žena: Romkinje, žene sa invaliditetom i žene sa sela.
  2. Uticaj na podizanje odgovornosti vlade na nacionalnom i lokalnom nivou u implementaciji rodno osetljivih politika, posebno nasilja nad ženama na koje se odnose CEDAW Zaključni komentari.

Projekat je realizovan u periodu april – decembar 2009. uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Učesnice/i na projektu: ženske nevladine organizacije (40), predstavnici/e države na nacionalnom i lokalnom nivou.

Ključne aktivnosti i rezultati u 2009. godini:

              1. Sprovedena je analiza implementacija ciljeva i mera u oblasti nasilja nad ženama u ključnim državnim strategijama (Strategija reforme socijalne zaštite, Nacionalna strategija o starenju, Nacionalna strategija održivog razvoja, Strategija za zaštitu žena od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u APV, Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti, Strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i Strategija za unapređenje položaja Roma

              2. Sprovedena je analiza implementacije ciljeva i mera na lokalnom nivou u ključnim lokalnim strategijama socijalne zaštite, za smanjenje siromaštva i održivog razvoja (preko 30 lokalnih strategija) u svim opštinama gde postoje ženske nevladine organizacije, članice KOCD projekta (više od 40 organizacija u 23 gradova/opština). Sprovedena je analiza distribucije sredstava za ciljnu grupu žene na nacionalnom nivou i u 5 gradova na lokalnom nivou.

              3. Izdata je publikacija Mapiranje praznine u 300 primeraka sa ključnim nalazima o implementaciji javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou u oblasti nasilja nad ženama i distribuirana svim mehanizmima za rodnu ravnopravnost na državnom i pokrajinskom nivou.

              4. Održan je okrugli sto “Ženska prava – tema koja ne može da čeka” u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, povodom obeležavanja 30 godina Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (18. decembra u Medija centru), na kome je predstavljena publikacija “Mapiranje praznine.”

              5. U organizaciji lokalne nevladine organizacije Peščanik, u Kruševcu je održan Okrugli sto (2. decembar) na kome su predstavljeni rezultati analize i preporuke predstavnicima/cama lokalnih vlasti, mehanizama za rodnu ravnopravnost i lokalnim nevladinim organizacijama.