CoERepublika Srbija je 2. juna 2023. godine dobila Zaključke o primeni preporuka koje je uputio Komitet strana potpisnica Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (IC—CP/Inf(2023)11).

Pored pohvale formalnim aspektima, poput usvajanja Strategije o sprečavanju rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici (iako ovaj dokument već treću godinu nema Akcioni plan), punoj institucionalizaciji Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, uspostavljanju Saveta za sprečavanje nasilja u porodici, mogućnost da se iz budžeta finansijski podrže mali projekti organizacija civilnog društva (iako će to uglavnom biti vladine i fiktivne organizacije), korake Ministarstva pravde da prikuplja podatke o nasilju u porodici uključujući relaciju između žrtve i učinioca (što su prestali da rade od aprila 2022. godine), kao i dva istraživanja Republičkog zavoda za statistiku (što je finansirala EU), ohrabruje državu da preduzme dodatne mere da primeni preporuke ovog tela, posebno:

— da obezbedi nezavisno praćenje i procenu efekata politika i mera za prevenciju i borbu protiv nasilja prema ženama;

— da obezbedi ljudske i finansijske resurse na državnom i lokalnom nivou za primenu politika, mera i zakona u oblasti, kao i da obezbedi stabilne fondove za ženske NVO koje podržavaju žrtve nasilja prema ženama;

— osigura da svi nadležni sektori prikupljaju u redovnim intervalima podatke razvrstane, minimalno, prema polu, godinama, tipu nasilja, tipu relacija između žrtve i učinioca, godinama žrtve i mestu gde se nasilje dešava, tako da rasprostranjenost nasilja i iskustvo žena mogu pružiti informacije u kreiranju politika;

— da uspostavi krizne centre za žrtve silovanja i/ili seksualnog nasilja koji nude besplatne usluge podrške i stručne forenzičke preglede žrtava;

— da obezbedi sigurnost dece svedoka nasilja u porodici poboljšanjem njihovog pristupa uslugama podrške, uključujući dugoročnu psihološku podršku, i omogućavanjem da ostanu sa roditeljem koji nije zlostavljač, po mogućnosti u sopstvenom domu;

— osigura da su sudovi u obavezi da uzmu u obzir štetne efekte od svedočenja dece nasilju u porodici kada donose odluke o poveravanju dece i modelu viđanja, i da podržavaju sigurnost i dobrobit dece u vršenju roditeljskih prava i odgovornosti;

— izmeni definicije silovanja i seksualnog nasilja kako bi ih uskladila sa čl. 36 Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Komitet poziva državu Srbiju da podnese novi izveštaj do 2. juna 2025. godine, kao i da nastavi preduzimanje mera iz Konvencije, posebno na osnovu GREVIO izveštaja.

Zaključke o primeni preporuka Komiteta strana Saveta Evrope možete videti OVDE.

Državni izveštaj podnet Komitetu možete videti OVDE.

Alternativni izveštaj Autonomnog ženskog centra možete videti OVDE.