18. oktobar. 2022. Ženske organizacije civilnog društva traže da se organizuje nova, posebna sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine Republike Srbije.

One ističu da je javno obrazovanje interes celog društva i zbog toga gruba zloupotreba ovlašćenja, kao i nauke i struke, u vezi sa izmenom sadržaja udžbenika biologije za osmi razred osnovne škole ne može da zavisi od odluke ministra, niti od inicijative crkve u sekularnoj državi. One podsećaju da je Republika Srbija donela Zakon o zabrani diskriminacije, kao i Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji obavezuju na zabranu diskriminacije, politiku jednakih mogućnosti i opšte i posebne mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

Podsećaju da je Republika Srbija i potpisnica međunarodnih ugovora o zaštiti ljudskih prava, koji je obavezuju da obezbedi ravnopravnost i jednake mogućnosti, bez diskriminacije na osnovu bilo kog svojstva. To se odnosi i na UN Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, kao i na Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Organizacije podsećaju da je Republika Srbija dobila izveštaje od međunarodnih tela koja prate primenu navedenih konvencija, i u oba slučaja preporuke o potrebnim unapređenjima koja uključuju oblast rodne ravnopravnosti u obrazovanju dece i mladih.  

Zbog toga, organizacije traže da na novu, posebnu sednicu Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo budu pozvani, pored nadležnog ministra i odgovornog predstavnika Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, i drugi relevantni učesnici, predstavnici Vlade Republike Srbije, a pre svega nadležna ministarka za ljudska i manjinska prava i potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, kao i predstavnici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Takođe, da se pozovu predstavnici naučne i stručne javnosti za školske predmete biologija, psihologija i sociologija, te da se sednica Odbora otvori i za zainteresovanu javnost, poput organizacija civilnog društva, potpisnica ovog dokumenta.

Nedostatak javnosti sastava radne grupe koja je na zahtev ministra radila novu ocenu udžbenika bilogije za osmi razred osnovne škole, kao i dokumenta koji sadrži mišljenje i ocenu o udžbenicima, nedostatak javnosti odluke o ispravkama udžbenika koja je upućena izdavačima, kao i najave da bi do ovakvog presedana moglo da dođe i u odnosu na druge školske programe i udžbenike, obavezuje Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo u Narodnoj skupština Republike Srbije da reaguje i obezbedi javnost, odgovornost i zakonitost odluka ministra nadležnog za obrazovanje.

Zahtev poslat predsedniku Odbora možete videti OVDE.