azcBeograd, 24. januar 2023. Autonomni ženski centar je podneo Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima čl. 58 i čl. 77 Zakona o rodnoj ravnopravnosti, donetog 2021. godine.

U Poglavlju šest Zakona o rodnoj ravnopravnosti (“Sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja”) predviđene su specijalizovane usluge podrške za žrtve nasilja. U skladu sa odredbama osporenog čl. 58 ovog Zakona, finansisjka sredstva za specijalizovane usluge za podrđku žrtvama rdono zasnovanog nasilja iz čl. 55. Zakona obezbeđuju se iz budžeta Republike, autonomne pokrajine i budžeta jedinica lokalne samouprave, s tim da se usluge iz stvava 1. tačka 2) i tačka 4), odnosno siguran smeštaj ženama žrtvama nasilja i njihovoj deci u sigurnim kućama i prikvatilištima, kao i pružanje besplatne podrške žertvama seskualnog nasilja, obezbeđuju iz budžeta jedinica lokalne samopuprave i ove odredbe počinju da se primenjuju od 1. januara 2024. godine.   

U okviru istog poglavlja Zakona predviđeni su i programi za lica kojsa su izvršila nasilje, a finansisjka sredstva za ove programe obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, a da njihova primena počinje od 1. januara 2022. godine.

Istovremeno, čl. 2 Zakona (“Zaštita stečenih prava”) propisuje se da se odredbe ovog Zakona ne mogu tumačiti niti primenjivati na način kojim se ograničava ili umanjuje dostignuti nivo ljudskih prava u oblasti rodne ravnopravnosti koji proističe iz Ustava, potvrđenih međunarodnih ugovora, opšteprihvaćenih načela međunarodnog prava, zakona, kao i zakonodavstva Evropske unije o rodnoj ravnopravnosti.

Mišljenje je AŽC da su odredbe čl. 58 i čl. 77. Zakona u suprotnosti sa odredbama Ustava Republiek Srbije i to čl. 3, čl. 18, čl. 20, čl. 21, čl. 36, čl. 68 i čl. 69, kao i da su u suprotnosti sa već potvrđenim međunarodnim ugovoriuma, prvenstveno sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i Konvencijom UN o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena. Ustanovljeni različiti izvori finansiranja i različiti rokovi za stupanje na snagu zakonskih odredbi za programe i usluge koji se pružaju učiniocima nasilja, odnosno žrtvama nasilja, uspostavljaju pogodnost u korist jedne grupe lica - učinilaca nasilja kao lica koja krše zanon, ne zadovoljava uslov ustavnosti sa aspekta ustavnih garancija vladavine prava, pravne jednakosti i zabrane diskriminacije i drugih navedenih odredbi Ustava, te AŽC predlaže da Ustavni sud pokrene postupak za ocenu ustavnosti navedenih članova.

Inicijativu AŽC podnetu Ustavnom sudu Republike Srbije možete pročitati OVDE.