pravosudni zakoniBeograd, 15. januar 2023. U okviru javne rasprave na nacrte pravosudnih zakona, AŽC je dostavio Ministarstvu pravde komentare i predloge za izmene nacrta Zakona o uredjenju sudova, Zakona o sudijama i Zakona o javnom tuzilastvu.

Autonomni ženski centar podržava osnovnu ideju nacrta Zakona o sudijama i Zakona o javnim tužiocima koji se odnose na veću nezavisnosti sudija odnosno samostalnosti javnih tužilaca od izvršne vlasti. Sa druge strane, smatramo da veća nezavisnost odnosno samostalnost mora da sa sobom nosi i veću odgovornost sudija i javnih tužilaca za odluke koje donose, posebno u slučajevima kršenja ratifikovanih međunarodnih ugovora i zakona.

Komentari na nacrt Zakona o sudijama su dostupni na ovom linku.

Komentari na nacrt Zakona o javnim tužilaštvima su dostupni na ovom linku.

Komentar na nacrt Zakona o uređenju sudova je dostupan na ovom linku.