azcBeograd, 27. decembar 2022. Predlozi Autonomnog ženskog centra dati su prvenstveno sa aspekta unapređenja položaja žena, maloletnih lica i maloletnih lica bez pratnje koji se nalaze u sistemu azila, a u cilju njihove potpunije zaštite i uspostavljanja efikasnijeg sistema azila u Republici Srbiji. Komentari se naročito odnose na lica koja su bila izložena delima rodno zasnovanog nasilja, koja su prepoznata kao dela progona članom 28 Zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

Preciziranje pojedinih odredbi dato je u skladu sa načelom obezbeđenja posebnih procesnih i prihvatnih garancija koja su tim licima garantovana čl. 17 istog Zakona. U kreiranju ovih predloga AŽC se rukovodio merama zaštite i podrške koje su propisane međunarodnim i domaćim aktima,  Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), izveštajem nezavisne grupe eksperata Saveta Evrope koji prati primenu Istanbulske konvencije (GREVIO komitet) za Republiku Srbiju, Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakonikom o krivičnom postupku i Standardnim operativnim procedurama za prevenciju i zaštitu izbeglica i migranata od rodno zasnovanog nasilja.

Komentare i predloge AŽC možete videti OVDE.