prava zrtava svedokaAutonomni ženski centar je dostavio komentare radnoj grupi pri Ministarstvu pravde koja priprema Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2019-2025 godine, uključujući i komentare na Akcioni plan za prve tri godine njenog sprovođenja. Izrada Strategije je deo obaveza koje je Republika Srbija preuzela u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, odnosno usaglašavanja sa njenim pravnim tekovinama i Direktivom 2012/29/EU.

Pored komentara na sam proces konsultacija sa zainteresovanim stranama, AŽC je ukazao na nekoliko sadržinskih pitanja od vitalne važnosti za kvalitet strateškog dokumenta. Ona se odnose na činjenicu da Strategija ne navodi sva prava na koje žrtve imaju pravo prema minimalnim standardima u Direktivi 2012/29/EU, a koja nisu garantovana u postojećem Zakoniku o krivičnom postupku Republike Srbije. Istaknuto je da podela mreže službi za podršku žrtvama nije urađena usklađeno sa Direktivom, kao i to da je neodgovarajuće da se buduće službe podrške u okviru pravosudnog sistema nalaze pri Višim sudovima, kada je najveći broj žrtava i svedoka prisutan u osnovnim sudovima i tužilaštvima.

Kada je reč o Akcionom planu, koji je rađen u odnosu na Strateški dokument koji nije prošao javnu raspravu, najveći broj komentara odnosio se na neodgovarajuće rokove (imajući u vidu da je već prošla prva polovina 2019. godine), na kratke periode za realizaciju određenih aktivnosti, neusaglašenost aktivnosti, neodgovarajuću dinamiku uspostavljanja službi i neodgovarajući obuhvat stručnjaka koji će biti obučavani.

Komentare na radni tekst Startegije i Akcionog plana možete pogledati OVDE.