prava detetaAutonomni ženski centar, zajedno sa organizacijama ASTRA – akcija protiv trgovine ljudima i Grupa 484, u okviru koalicije prEUgovor, predao je Ministarstvu zaduženom za socijalnu politiku komentare i predloge za iznene i dopune Nacrta zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta. Komentari AŽC odnosili su se na dopune određenja o oblicima nasilja nad detetom, situacije u kojima se pružaju, kao i vrste posebnih mera zaštite deteta od nasilja, dopune određenja koje regulišu pravo deteta na oporavak i reintegraciju, na život u porodici i održavanje ličnih odnosa sa članovima porodice, obaveze i odgovornosti roditelja, prava deteta smeštenog van kuće.

Pored toga, AŽC je dao i dopune prava u vezi sa obrazovanjem i ciljevima obrazovanja, kao i dopune u vezi sa mišljenjem i preporukama Zaštitnika prava deteta. Sve dopune i komentari su zasnovani na potvrđenim međunarodnim ugovorima i standardima dobre prakse.

ASTRA je komentarisala članove koji se odnose na iskorišćavanje deteta u prostituciji, zaštitu i prava deteta u azilu i u izbeglištvu, dok je Grupa 484 imala komentare na određenja opštih načela, sudske i druge postupke zaštite deteta, zabranu mučenja i lišenja slobode, spajanje porodice, putovanje i prelazak granice, prava dece stranih državljana, kao i zaštitu prava deteta u azilu i izbeglištvu. 

Dokument sa komentarima i dopunama možete videti ovde.