UKOLIKO BUDU USVOJENI, PREDLOZI IZMENA KRIVIČNOG ZAKONIKA DOPRINEĆE BLAŽEM KAŽNjAVANjU UBICA ŽENA U SRBIJI

Povodom obeležavanja Nacionalnog Dana sećanja na žene žrtve nasilja, Autonomni ženski centar apeluje na narodne poslanice i poslanike da ne usvoje predložene izmene Krivičnog zakonika kojima će kazna zatvora od 30 do 40 godina biti zamenjena kaznom doživotnog zatvora.

Narodni poslanici trenutno razmatraju predložene izmene Krivičnog zakonika kojim će postojaća kazna zatvora od 30 do 40 godina biti zamenjena kaznom doživotnog zatvora. Ukoliko predlog izmena Krivičnog zakonika bude usvojen, učiniocima krivičnog dela teško ubistvo će biti moguće izreći ili kaznu zatvora do 20 godina ili kaznu doživotnog zatvora. To znači da između 20 godina i kazne doživotnog zatvora ne bi postojala ni jedna druga sankcija.

Autonomni ženski centar smatra da će takvo zakonsko rešenje dovesti do blažeg kažnjavanja učinilaca teškog ubistva, a ne do strožijeg. Imajući u vidu kaznenu politiku sudova u Srbiji, kao i činjenicu da sudije, prilikom odmeravanja krivične sankcije uglavnom uzimaju u obzir olakšavajuće, a u skoro zanemarljivom broju slučajeva otežavajuće okolnosti, moglo bi se očekivati da će, usvajanjem ovih izmena, sudije još u većem broju slučajeva izricati kazne do 20 godina zatvora.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku za 2017.g. pokazuju da od 51 pravnosnažne presude za krivično delo teško ubistvo, samo u trećini slučajeva su bile izrečene kazne zatvora od 30 do 40 godina. I podaci Mreže Žene protiv nasilja pokazuju da su se samo tri slučaja ubistava žena koji su vođeni pred sudovima u Srbiji u prethodne dve godine, od ukupno osam, okončala pravnosnažnim presudama na kazne zatvora između 30 i 40 godina. Na osnovu dosadašnjeg praćenja kaznene politike izražavamo bojazan da će budući slučajevi biti okončani kaznama od 20 godina pre nego kaznama doživotnog zatvora.

Autonomni ženski centar je predlagao Ministarstvu pravde da omogući i izricanje kazni zatvora u rasponu od 20 do 40 godina, kako bi sudije imale mogućnost individualizacije krivične sankcije u odnosu na svaki konkretan slučaj teškog ubistva, ali na žalost predlog nije usvojen.