sreda, jul 15, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

mrzspNakon dopisa koji je Autonomni ženski centar uputio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa predlogom za povlačenje konkursa pod nazivom „Javni poziv za udruženja radi pružanja usluga SOS telefona namenjenog osoba sa iskustvom nasilja“, ovo ministarstvo donelo je odluku o povlačenju.

U dopisu AŽC-a se, između ostalog, navodi da iz teksta konkursa nije jasno da li je raspisan u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ili Zakonom o udruženjima, kao i to šta je tačno program finansiranja – obuka udruženjima za pružanje usluge SOS telefona ili sama usluga. Bez obzira na to na koji zakon se konkurs poziva, uočene su nejasnoće koje nisu mogli biti razjašnjene na drugi način, do povlačenjem konkursa i otklanjanjem pomenutih nedostataka. „Sve drugo izaziva sumnju u nepristrasnost pri raspisivanju javnog konkursa“, navodi se u dopisu.

AŽC je takođe naveo da konkurs ne odgovara Pravilniku o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja na koji se poziva, s obzirom na to da je usluga ovim Pravilnikom namenjena „ženama sa iskustvom nasilja“, dok je zahtev javnog poziva usluga SOS telefona za „osobe sa iskustvom nasilja“. Upravo na ovo se Ministarstvo pozvalo u svojoj odluci o povlačenju konkursa.

Dopis Autonomnog ženskog centra u celosti je dostupan na ovom linku.

Odluka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je u celosti dostupna na ovom linku.