strucni sastanak 15 decAutonomni ženski centar je organizovao stručni sastanak na kome je bilo reči o usaglašavanju Krivičnog zakonika Republike Srbije sa standardima Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koja je ratifikovana 2013. godine. Na sastanku su učetsvovali predstavnice i predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Višeg javnog tužilaštva iz Beograda i Novog Sada, kancelarije Zaštitnika građana, MUP-a Srbije – Sekretarijata u Beogradu (III Odeljenja) i Nacionalnog kriminalističko-tehničkog centra, Instituta za majku i dete, UNDP agencija.

Predstavljena je Studija usklađenosti Krivičnog zakonika sa Konvencijom Saveta Evrope. Naglašeno je da su izmenama i dopunama iz 2016. učinjena važna, ali delimična usaglašavanja sa Konvencijom, te da je nužno nastaviti taj proces. Stoga ne bi mogao biti prihvaćen zaključak Saveta za sprovođenje Akcionog plana za poglavlje 23 (Izveštaj 4/2016), u kom se navodi da je u potpunosti realizovana aktivnost izmene Krivičnog zakonika u skladu sa odredbama Konvencije.

U diskusiji koja je usledila nije bila sporna potreba unapređenja i usklađivanja zakonskog okvira sa standardima Konvencije, mada je navedeno da se ovaj međunarodni ugovor može i direktno primenjivati, što nije slučaj u pravosudnom sistemu u Srbiji.

Zaključeno je da postoji potreba dalje izmene Krivičnog zakonika u pravcu usaglašavanja sa standardima Konvencije, kojoj se mora pristupiti sistematično i celovito, ali da je nužna bolja i usaglašena primena postojećih zakona, bolja saradnja nadležnih službi, specijalizacija i veći broj postupajućih stručnjaka, bolje praćenje primene zakona i njegovih efekata.

Autonomni ženski centar će nastaviti sa organizovanjem konsultacija, razmene ideja i povezivanjem stručnjaka, uključujući i napore da se sačine predlozi izmene Krivičnog zakonika koji bi odgovarali standardima Konvencije, s jedne strane, i zahtevima prakse, s druge strane.