četvrtak, jul 09, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

pravdaU okviru drugog nezavisnog izveštaja o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Autonomni ženski centar ističe da je primena hitnih mera zaštite od nasilja u porodici uspešno nastavljena, s obzirom na to da je Republičko javno tužilaštvo izvestilo da je tokom jula meseca razmatran 3141 slučaj nasilja u porodici.

Međutim, zakonom propisan sadržaj evidencije podataka o slučajevima nasilja u porodici pokazuje jednu od slabosti na koje je AŽC ukazivao u periodu izrade i rasprave o nacrtu, odnosno predlogu zakona, a to je nedostatak podataka o krivičnim postupcima u vezi sa nasiljem u porodici. Zbog toga, kada posmatramo broj usvojenih produženih hitnih mera u odnosu na broj prijavljenih/razmatranih slučajeva nasilja u porodici, ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da li se radi o (ne)dovoljnoj primeni zakona, ili su OJT preduzimala druge mere iz svoje nadležnosti, kao što su pritvor ili zabrana iz čl. 197 Zakonika o krivičnom postupku.

Ceo izveštaj AŽC-a i preporuke upućene Savetu za suzbijanje nasilja u porodici dostupne su na ovom linku.