utorak, maj 22, 2018

zajedno za bezbednostU okviru projekta „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ koji se sprovodi uz podršku Fonda UN za sprečavanje nasilja nad ženama održan je sastanak vršnjačkih edukatorki i predstavnica članica mreže nevladinih organizacija „Žene protiv nasilja“ koje učestvuju u projektu. Cilj sastanka bio je da se definišu prioritetne aktivnosti u 2017.godini i dogovori dalja saradnja.

Na sastanku je istaknuto da će se projektne aktivnosti tokom 2017. godine fokusirati na rad sa mladima kroz vršnjačke radionice i javne akcije mladih u saradnji sa ženskim NVO, kao i na rad sa nastavnicima/-cama kroz obuke i stručne sastanke, sa ciljem analize i pripreme predloga izmene i dopune školskih planova i programa kako bi oni uključili temu rodno zasnovanog nasilja. Takođe je predviđeno uspostavljanje saradnje sa nekoliko fakulteta na teritoriji Republike Srbije u okviru pripreme predloga pravilnika o postupanju u slučajevima seksualnog uznemiravanja na fakultetima.

Na sastanku su razmotreni predlozi za dalju motivaciju mladih koji su uključeni u projektne aktivnosti, kao i dalji rad nastavnicima/-cama koji učestvuju u edukacijama i stručnim sastancima, sa ciljem izgradnje bolje saradnje između mladih, škola i lokalnih ženskih NVO u opštinama gde se projekat realizuje. Diskutovano je o realizovanim javnim akcijama mladih i predložena izrada zbirke uspešnih akcija koje mogu poslužiti kao predlog mladima i školama koje tek treba da sprovedu akcije u okviru projekta. Pored toga, na osnovu iznetih predloga uključiće se izmene i dopune u program vršnjačkih edukacija za srednjoškolke i srednjoškolce. Takođe je dogovorena intenzivnija saradnja i razmena informacija između AŽC-a i lokalnih ženskih nevladinih organizacija koje učestvuju u projektu.

Projekat „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ realizuje se do kraja 2018.godine u ukupno 15 gradova i opština u Republici Srbiji uz učešće 30 srednjih škola, 8 fakulteta i 15 lokalnih ženskih nevladinih organizacija.