sreda, januar 29, 2020

cpd logoNakon istraživanja koje je sproveo Centar za prava deteta o procesnoj ulozi dece u parničnim i krivičnim postupcima, pripremljene su smernice za predstavnike pravosuđa i zaposlene u centrima za socijalni rad.

Cilj Smernica za postupanje centra za socijalni rad u kontekstu građanskih sudskih postupaka koji se tiču prava i interesa deteta, u čijoj je izradi učestvovala Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, je da stručnjacima pruži oslonac za uspešno ostvarivanje procesnih uloga i zadataka koje imaju u građanskim sudskim postupcima. One predstavljaju set praktičnih uputstava za rad, koja omogućavaju da centri za socijalni rad prepoznaju svoju ulogu i pokrenu odgovarajuće sudske postupke, kao i da na valjan način ispune naloge suda, kako bi doprineli delotvornoj i efikasnoj sudskoj zaštiti „najboljeg interesa deteta“.

Smernice za predstavnike centra za socijalni rad su u potpunosti korelativne sa sadržajem Smernica namenjenih sudijama koji sude u građanskim sudskim postupcima i čiji je zadatak da odlučuju o „najboljem interesu deteta“.

Prilozi: