Ekononomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija (ECOSOC) na zasedanju u julu 2012. usvojio je preporuku Komiteta za nevladine organizacije i odobrio specijalni konsultativni status Autonomnom ženskom centru.

Ovaj status omogućava organizacijama da aktivno učestvuju u komunikaciji i sarađuju sa ECOSOC i drugim priključnim telima, kao i sa Sekretarijatom Ujedinjenih nacija, programima, fondovima i agencijama na različite načine. Specijalni konsultativni status donosi različite prednosti, ali i obaveze za organizacije.

Prednosti za nevladine organizacije sa specijalnim konsultativnim statusom, između ostalog, uključuju: učestvovanje u radu Saveta, uz mogućnosti da organizacije konsultuju države članice i sistem Ujedinjenih nacija u celini, davanje ekspertskog mišljenja ili saveta iz oblasti u kojoj organizacija deluje, mogućnost da se traži od Generalnog Sekretara da teme od posebnog interesa stavi na dnevni red Saveta, učešće na sastancima i pristup Ujedinjenim nacijama, slanje pisanih izjava Savetu, direktno učešće i predstavljanje na sednicama ECOSOCa.

S druge strane, obaveze organizacija su da svake 4 godine podnesu izveštaj ECOSOCu sa informacijama o svojim aktivnostima.