azc
zuc

Nijedna žena manje!
Saopštenje povodom obeležavanja Dana sećanja na žene žrtve nasilja

Autonomni ženski centar i Žene u crnom iz Beograda u saradnji sa organizacijama članicama Mreže Žene protiv nasilja organizuju uličnu akciju, u crnini i ćutanju, 18. maja 2022. od 14h do 15h, na početku Knez Mihajlove ulice (kod nekadašnjeg Ruskog cara), pod imenom „Nijedna žena manje“. Pozivamo vas da nam se pridružite.

Živimo u zemlji u kojoj je svaka druga žena doživela neki oblik nasilja, a od 2010. godine do danas od strane člana porodice ili partnera ubijeno je najmanje 363 žene. Svaka treća ranije se obraćala nadležnim institucijama za pomoć. Istraživanje „Kad istitucije zakažu ostaje tišina[1]“ potvrđuje taj podatak i pokazuje da su žrtve u proseku imale 6 kontakata sa institucijama, kao i da je period od prvog obraćanja institucijama do ubistva proteklo skoro tri godine.

Identifikovani izazovi u institucionalnom sistemu zaštite od nasilja tiču se: neblagovremenog postupanja; neprepoznavanja nasilja; izostanka međuinstitucionalne razmene informacija; neprepoznavanja prisutnosti pokazatelja visokog rizika od smrtnog ishoda nasilja; izostanka procene bezbednosnih rizika; izostanka mehanizama za praćenje izrečenih mera zaštite; kao i nedovoljnih kadrovskih, tehničkih i drugih kapaciteta i znanja u sistemu zaštite žena od nasilja.

Obeležavanjem Dana sećanja na žene žrtve nasilja[2] ukazujemo na ove izazove i sećamo se svih žena koje su ubijene samo zbog toga što su žene. Pozivamo javnost i medije da nam se pridruže u zahtevima za odgovarajuće infromacije i podršku za žene na putu njihovog izlaska iz nasilja. Tražimo podršku zahtevima za blagovremenu i adekvatnu institucionalnu reakciju na svaku prijavu nasilja prema ženama, kako bi se ubuduće sprečila ubistva žena. Tražimo odgovornost predstavnika institucija da sa dužnom pažnjom primene obaveze ustanovljene domaćim i međunarodnim zakonima i politikama na prijavu nasilja prema ženama, kao i da istraže da li je bilo učinjenih propusta, sankcionišu odgovorne i obezbede da se oni više nikada ne ponove.

Neophodno je da institucionalni sistem i društvo u Srbiji neodložno ostvare u praksi reči „Ni jedna žena manje“. To dugujemo ženama koje smo izgubili i njihovim porodicama, kao i budućim generacijama žena. NIJEDNA ŽENA MANJE!

Organizatorke
Kontakt za medije:
Vedrana Lacmanović, vedrana@azc.org.rs, 011/2687190


[1] Lacmanović, V. (2022). Kad institucije zakažu ostaje tišina – Analiza institucionalnog odgovora na prijave nasilja koje su prethodile femicidima (2017-2018), Autonomni ženski centar, Beograd.

[2] Ovaj datum vezuje se za 18. maj 2015. godine kada je za samo tri dana sedam žena ubijeno od strane partnera ili člana porodice  Ni jedna žena manje, ni jedna mrtva više! 25.5.2015. Dostupno na: https://www.zeneprotivnasilja.net/vesti/490-ni-jedna-zena-manje-ni-jedna-mrtva-vise-21-maj-2015 (pristupljeno 16.5.2022.)