zabrana diskriminacijeKoalicija prEUgovor je Narodnoj skupštini Republike Srbije predala amandmane na Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti, kao i amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Koalicija je ukazala na nužnost da se posebna pažnja obrati na odredbe čl. 58 i čl. 77 Predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti, kojima se propisuju finansijska sredstva za organizovanje i sprovođenje specijalizovanih usluga za žrtve nasilja.

Odredbama navedenih članova predviđeno je privilegovano finansiranje specijalizovane usluge za učinioce nasilja (čl. 56) u odnosu na specijalizovane usluge za žrtve nasilja (čl. 55). Ukoliko se ovakve odredbe usvoje, usluge za učinioce biće finansirane iz državnog budžeta, odmah po stupanju zakona na snagu, a specijalizovane usluge za žrtve nasilja (Sigurne kuće, Krizni centri za žrtve silovanja i SOS telefoni) samo iz budžeta jedinica lokalnih samouprava i to tek od 1. 1. 2024. godine. Koalicija smatra da je ovo diskriminišuća odredba, suprotna Ustavu Republike Srbije i potvrđenoj Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Amandmane na Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti pogledajte OVDE.

Amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije pogledajte OVDE.