ponedeljak, avgust 03, 2020

4-5.11.2019. Madrid, Španija - U okviru radne grupe protiv seksualnog nasilja pri Evropskoj mreži Žene protiv nasilja (WAVE), predstavnica Autonomnog ženskog centra i ujedno članica radne grupe, imala je priliku da prisustvuje studijskoj poseti Madridu na temu seksualnog nasilja.

Učesnice su tom prilikom posetile Jedinicu za borbu protiv nasilja prema ženama za grad Madrid, specijalizovanu policijsku jedinicu Luna zaduženu za nasilje prema ženama, specijalni sud za ovaj problem, Cimascam krizni centar za seksualno nasilje, kao i žensku organizaciju Aspacia koja pruža podršku ženama sa iskustvom nasilja, a koja je ujedno bila i organizatorka studijske posete.

Zakonski okvir u Španiji za borbu protiv nasilja prema ženama čini zakon donet 2004. godine pod nazivom Zakon o integrisanim merama zaštite protiv rodno zasnovanog nasilja (šp. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) koji, iako obuhvata različite vidove nasilja (psihološko, fizičko, seksualno, ekonomsko), je fokusiran isključivo na nasilje prema ženama u partnerskom odnosu. Ovaj zakon je zasnovan na principu 3P (prevention, protection, prosecution – prevencija, zaštita, sankcije), kao i na principu integrisane zaštite.

Jedinica za borbu protiv nasilja prema ženama za grad Madrid obezbeđuje 25 smeštajnih jedinica sa ukupno 313 mesta za žene sa iskustvom nasilja, kao i 5 ne-smeštajnih jedinica. Većinu ovih skloništa i usluga vode nevladine (najčešće ženske) organizacije.

U nastavku prenosimo organizacionu strukturu smeštajnih jedinica:

 1. 17 skloništa za žene (i njihovu decu) koje su bile izložene partnersko-porodičnom nasilju (220 mesta)
  • 5 kriznih centara – prvo mesto gde žene u situaciji nasilja mogu da odu i gde imaju mogućnost da ostanu 2 meseca
  • 4 smeštaja – mesta gde žene odlaze ukoliko za prva 2 meseca nisu mogle da pronađu smeštaj, a koja im pružaju i uslugu ekonomskog osnaživanja (zajedno živi 12-15 žena) i gde mogu da ostanu godinu dana
  • 8 apartmana – mesta gde žive žene koje su ekonomski stabilnije (same obezbeđuju sebi potrepštine), koje su supervizirane, i gde mogu da ostanu godinu do godinu i po dana
 2. 3 skloništa za žene koje su bile izložene seksualnoj eksploataciji (25 mesta)
  • Skloništa za žene koje su bile seksualne robinje, koje često ne znaju jezik, nemaju dokumenta i sl. Usluge koje se pružaju su psihološka podrška, pravna, društvena i ekonomska. Vreme boravka u ovim skloništima je neograničeno.
 3. 4 skloništa za mlade žene uzrasta 18-25 godina sa iskustvom nasilja (50 mesta)
  • Skloništa za žene koje su bile izložene porodičnom nasilju (ili su njihove majke bile izložene nasilju), partnerskom nasilju i seksualnom nasilju
 4. 1 sklonište za žene koje izlaze iz zatvora
  • Kako je većina žena koje su bile u zatvorima preživela neki oblik nasilja, ova skloništa im pružaju podršku da izađu iz traume i vrate se normalnom životu.

Kada je reč o ne-smeštajnim jedinicama, i one nude specijalizovanu podršku za četiri kategorije žena (i njihovu decu): one koje su preživele porodično-partnersko nasilje, žene sa iskustvom seksualnog nasilja (organizacija Cimescam), one koje su preživele trgovinu ljudima, kao i žene iz marginalizovanih zajednica. Ove jedinice pružaju psihosocijalnu podršku (neograničen broj seansi), a jedini uslov je da više ne žive sa nasilnicima.

Tokom 2018. godine oko 14.000 žena je koristilo neke od pomenutih usluga/smeštaja.

Specijalizovana policijska jedinica Luna zadužena za nasilje prema ženama je specifična zbog svog rada ne samo na direktnoj intervenciji i zaštiti, već i na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji i senzibilizaciji. Obučeni policajci i policajke sprovode kampanje za senzibilizaciju mladih, identifikuju žene u riziku od nasilja, organizuju kurseve samoodbrane za žene i daju smernice za žene izložene nasilju.

poseta specijalnom suduPoseta Specijalnom sudu za nasilje prema ženamaU Specijalnom sudu za nasilje prema ženama učesnice posete su razgovarale sa sutkinjom Lusijom Ruano Rodrigez (šp. Lucia Ruano Rodriguez) koja ih je dodatno uputila u nadležnosti ovog suda, a posebno izricanje hitnih mera zaštite koje traju 72h. Stkinja Ruano Rodrigez je takođe govorila o važnosti feminističkog pokreta u Španiji koji se zalaže za prava žena u svakoj oblasti života i koliko su feministkinje velike saveznice u borbi institucija protiv nasilja prema ženama.

Kroz posete Cimascam kriznom centru za seksualno nasilje i organizaciji Aspacia, učesnice studijske posete su imale priliku da se podsete da je u španskom zakonodavstvu silovanje i dalje definisano kao delo učinjeno primenom sile (za koje je kazna 4-10 godina zatvora), dok postoji i delo „seksualno zlostavljanje sa penetracijom“ koje podrazumeva seksualni odnos bez pristanka, a bez upotrebe sile, te za koje su propisane kazne niže. Feministkinje širom Španije se zalažu za to da se ova dva dela spoje u jedno delo – silovanje, uz zadržavanje viših kazni, s obzirom na to da i Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici eksplicitno navodi da se svako delo bez pristanka mora smatrati silovanjem, bez obzira na to da li je korišćena sila ili ne.

U toku studijske posete deo učesnica prisustvovao je i protestu ispred Ministarstva pravde koji je organizovan usled nedavnih sudskih odluka da se grupna silovanja dve devojke okarakterišu kao zlostavljanje, a ne silovanje jer su žene kojima se to desilo bile u nesvesnom ili zastrašenom stanju. Delić atmosfere sa protesta dostupan je ovde.