PODRŽANE PREPORUKE ŽENSKIH ORGANIZACIJA U ZAKLJUČNIM ZAPAŽANJIMA UN KOMITETA ZA ELIMINACIJU DISKRIMINACIJE ŽENA

Tamni oblaci nad Srbijom

CEDAW Tamni oblaci nad SrbijomBeograd, 19. mart 2019.Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) uputio je Srbiji Zaključna zapažanja[1] u kojima ukazuje na brojne probleme i propuste u primeni ovog obavezujućeg međunarodnog ugovora. U njima se jasno navode najvažnije oblasti zabrinutosti u vezi sa stanjem prava žena u Srbiji, propusti u postupanju države, kao i čitav niz konkretnih preporuka za otklanjanje diskriminacije i unapređenje položaja žena u svim oblastima na koje se odnosi Konvencija. Koalicija organizacija – Autonomni ženski centar, ASTRA – antitrafiking akcija, Žene u crnomkoja je izradila alternativni izveštaj[2] i bila na 72. zasedanju Komiteta, izražava zadovoljstvo sadržajem Zaključnih zapažanja.

Dok državna delegacija na čelu sa direktorkom Kancelarije za ljudska i manjinska prava već živi u „zlatnom dobu“ i radi na „boljoj budućnosti“, predstavnice koalicije ženskih organizacija su drugačijeg mišljenja[3].

One su u uvodnom obraćanju Komitetu istakle: „Srbija je trenutno država ekstremnih suprotnosti. Iako ima prvu ženu premijerku, pripadnicu LGBT zajednice i 34% žena u Parlamentu, položaj svih drugih žena u Srbiji nikada nije bio lošiji. Stalno prisutni radikalizam i tradicionalizam u Srbiji utiču na sve aspekte života žena. Zaštita braniteljki ljudskih prava se ne ostvaruje pred sudovima koji oslobađaju učinioce, tvrdeći da poziv na linč ’onih koje to zaslužuju’ predstavlja lično mišljenje samog učinioca. U periodu od devet godina, više od 280 žena je ubijeno od strane svojih partnera, bivših partnera ili članova porodice....“[4].

Predstavnice koalicije su tokom neformalnih sastanaka sa članicama Komiteta pružile uverljive dokaze brojnih pretnji za očuvanje dostignutih prava žena u Srbiji, koje dolaze od pobornika anti-rodne ideologije, prisutne i u izjavama visoko pozicioniranih državnih funkcionera, religijskih vođa i univerzitetskih profesora. To ima negativan uticaj na izmene i dopune svih zakona koji su važni za žene, na medijsko predstavljanje žena i odsustvo odgovarajućih obrazovnih sadržaja.

Predstavnice koalicije su navele da nije bilo nikakvih reakcija od strane UN Women ili drugih UN agencija koje, uprkos svemu navedenom, doprinose održanju stanja, istovremeno koristeći sredstva namenjena ženskim nevladinim organizacijama na zapadnom Balkanu.

Zaključna zapažanja CEDAW Komiteta sadrže niz preporuka kojima se traži od države Srbije da preduzme sve odgovarajuće mere protiv anti-rodnog diskursa i njegovog negativnog uticaja na žene, da unapredi znanje predstavnika pravosuđa o Konvenciji i njenu direktnu primenu u sudskim postupcima, da osigura slobodu govora i bezbednost aktivistkinja za prava žena, da unapredi zaštitu žena od svih oblika rodnog nasilja, uključujući trgovinu ljudskim bićima, preduzme odgovarajuće mere u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja žena, a sve to imajući u vidu specifični položaj i potrebe žena iz marginalizovanih društvenih grupa.

_______________________________________