IX GKVDS29-30. 11. 2018. Beograd
Na IX međunarodnoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije, pod nazivom “Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu”, na plenarnoj sesiji pod nazivom “Novi i stari oblici nasilja nad ženama: Izazovi društvenog reagovanja”, koja je bila posvećena doprinosu prof. dr Slobodanke Konstantinović Vilić u istraživanju, edukaciji i zalaganju za promene vezano za nasilje nad ženama, govorila je i Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.

Sve učesnice ove sesije osvrnule su se na saradnju sa prof. Konstatinović Vilić, na lična iskustva i priliku da se od nje uči. Na sesiji je bilo reči o razvoju zakonodavnog okvira za zaštitu žena žrtava nasilja u Srbiji, novim krivičnopravnim odgovorima Republike Srbije na nasilje nad ženama, Istraživanjima prakse sudova u procesuiranju slučajeva nasilja u porodici, kao i o nastavi na visokoškolskim ustanovama u Srbiji o nasilja nad ženama. Tanja Ignjatović je prikazala rezultate istraživanja o nasilja prema ženama zloupotrebom dece, istićući izazove u procenama i odlukama nadležnih organa i institucionalnom reagovanju na ovu pojavu. Profesorka Slobodanka Konstatinović Vilić je saopštila preliminarne rezultate istraživanja o femicidu, sa fokusom na prepoznavanje faktora rizika i konteksta koji nasilja u porodici vode u femicid.