un genevaŽeneva, januar 2018. - Zaključci i preporuke radne grupe Saveta za ljudska prava, nastali na osnovu razmatranja Izveštaja Republike Srbije u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda, na 29. sednici u Ženevi (15-26. januara 2018.), sadrže 74 preporuke formulisane tokom interaktivnog dijaloga koje je Srbija ispitala i prihvatila, i još 116 preporuka koje treba da istraži i da dostavi odgovore Savetu (najkasnije do 38. sesije).

Među 11 prepruka u vezi sa nasiljem prema ženama, koje je Srbija razmotrila i prihvatila nalaze se one u vezi sa jačanjem mera za prevenciju svih oblika nasilja protiv žena, posebno nasilja u porodici, seksualnog uznemiravanja, silovanja; jačanje zakonske zaštite žena od svih formi diskriminacije i nasilja; pokretanje kampanja za podizanje svesti u cilju delotvorne zaštite žena i dece od od nasilja; uspostavljanje nulte tolerancije prema nasilju protiv žena i formulisanje i sprovođenje sistemskih mera protiv stereotipa o ženama; usvajanje Nacionalne strategije za prevenciju i sprečavanje nasilja prema ženama i devojkama u porodici i partnerskim odnosima i osiguravanje njene delotvorne primene; praćenje i pojačan napor za primenu zakona, uz jačanje podrške žrtvama; unapređivanje mera podrške ženama kroz obezbeđivanje skloništa i centara za medicinsku, psihološku i pravnu pomoć i podršku; promocija obrazovne politike protiv nasilja, posebno fizičkog i rodno zasnovanog nasilja prema ženama i deci.

Sadržaj još tri preporuke, za koje se zahteva da ih Srbija ispita i blagovremeno o njima izvesti Savet za ljudska prava, odnosi se na pregled i revidiranje Krivičnog zakonika, Porodičnog zakona i ostalih relevantnih zakona u cilju delotvorne prevencije svih formi nasilja protiv žena; unapređivanja zakona koji se tiču sprečavanja nasilja u porodici i usvajanje specijalnih mera za prevenciju i borbu protiv višestruke i intersektoralne diskriminacije žena i devojčica sa invaliditetom, posebno u pristupu pravdi, zaštiti od nasilja u porodici i zlostavljanja, kao i u oblasti obrazovanja, zdravlja i zapošljavanja.

Srbija je prihvatila i 11 preporuka u vezi sa pravima žena, antidiskriminativnom politikom i rodnom ravnopravnošću.

Navedeno je da je potrebno nastaviti jačanje promocije i zaštite ljudskih prava žene, pojačati napore u borbi protiv svih formi diskriminacije žena, sprovoditi kampanje čiji je cilj prevazilaženje rodnih stereotipa, kontinuirano razvijati aktivnosti za unapređenje položaja žena, posebno podržavati seoske žene u ekonomskom osnaživanju, preduzeti mere za osnaživanje žena na tržištu rada, uz pervazilaženje rodnih stereotipa, osnaživati žene na svim nivoima ekonomskog, političkog i društevnog života, promovisati njihovo učešće u javnom i političkom životu, nastaviti povećanje reprezentacije žena u državnoj i lokalnoj administraciji i jačati ulogu žena u postizanju demokratije i održivog razvoja.

Zatraženo je da Srbija preispita i blagovremeno odgovoriti na tri preporuke u vezi sa rodnom ravnopravnošću koje se odnose na osiguravanje primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti, garantovanje jednakog prava žena i muškaraca i usvajanje mere za punu primenu principa jednake zarade za rad jednake vrednosti, imajući u vidu rodni jaz u primanjima.

Tekst zaključaka i preporuka radne grupe Saveta za ljudska prava može se preuzeti ovde.

Nezavisni izveštaj o stanju prava žena koji su Savetu za ljudska prava dostavili AŽC, ASTRA i Žene u crnom može se preuzeti ovde.

Snimak interaktivnog dijaloga Saveta za ljudska prava sa državnom delegacijom može se pogledati ovde.