Svenka Savić

KULTURA – POL – JEZIK

 

 

Sažetak

 

U našoj svakidašnjici možemo prepoznati elemente mitskog i tradicijskog pojmovnog sistema utkanog u naše iskustvo, svesno i podsvesno. Analizira se jedan segment našeg savremenog života da se pokažu elementi takvog sistema u jezičkom sistemu uslovljen kulturnim pogledom na polne razlike. Odabran je primer oznaka za WC-prostorije u gradovima (Novi Sad, Beograd), evidentiranih tokom 1995/96. godine. Detaljnije se analizira 30 različitih oznaka: verbalne (toilette, WC, WC ženski/muški; M/Ž; H/D) uglavnom pisane latinicom na srpskom jeziku, zatim neverbalne (slike, ideogrami sa ljudskom figurom, zatim različiti predmeti koji imaju veze sa ljudima, te kombinacija ovih. Pokazuje se da je dominantna oznaka donji deo tela, uglavnom se ženi pokazuju noge, ili cipele na štiklu.

Tradicijsko i mitsko shvatanje žene umotano je u civilizacijski veo (suknja, štikla...).

 

Tražim pakovanje za proizvod: teorijski okvir

 

Oblast podsvesnog i mitskog bila je do sada rezervisana za druge discipline povezane sa jezikom dok se lingvistika u užem smislu samo doticala takvih pitanja. Danas istraživače jezika interesuje kako se analizom jezičkog znaka može pokazati ono što je podsvesno, a utkano u kulturu i iskustvo jednog naroda. Pri tom se pod pojmom jezik shvata ukupnost verbalnih i neverbalnih znakova objedinjeni kontekstom i situacijom u datoj kulturi i društvenoj tradiciji. Akcenat je čak više na vezi neverbanlnog sa verbalnim i na kontekstu i situaciji nego na samoj jezičkoj strukturi. Ovaj novi pravac u nauci o jeziku pomerio je i sam predmet njenog istraživanja ka onome što su strukture (mreže) pojmova koje leže u osnovi jezičkog delovanja i upotrebe. Takva vrsta teme jedna je od centralnih u kognitivnoj lingvistici, zainteresovanoj da objasni način na koji se stvaraju i funkcionišu pojmovi u kognitivnoj strukturi (mreži) pojedinca, uslovljeni iskustvom i tradicijom življenja u datoj kulturi, a preslikani i očitovani u jeziku. Tema se istražuje na različitim primerima uz korišćenje kreativnih metoda i tehnika (na primer, analiza termina za rodbinske odnose kao odraz društvenog i kulturnog ustrojstva; zatim, analiza naziva za boje u različitim jezicima sveta kao odraz različitog perceptivnog iskustva). Postepeno u fokus istraživanja ulaze oni lepi primeri iz naše svakodnevice koji su do sada ostajali po strani i, koji samo naizgled, ne zaslužuju naučnu pažnju.

Jedan takav primer jesu oznake za prostorije koje ljudi svakodnevno koriste da bi u njima obavili neke svoje potrebe – u ovom slučaju to su prostorije u našoj sredini označene sa TOILETTE ili WC (u daljem tekstu WC-prostorije)1. Danas je kod nas i u svetu ustaljen običaj (pre svega u gradovima) da se u javnim objektima, kao i u privatnim kućama, obeležava prostorija za takvu posebnu namenu. Ova civlizacijska potreba je nastala kao rezultat razvoja društvenih odnosa, kada je čovek veći deo svoga dana počeo da provodi izvan sopstvene kuće (na radnom mestu ili u različitim prostorima u gradu). U novoj životnoj orijentaciji bilo je neophodno organizovati prostor, a u takvim prostorima i prostorije, u kojima se mogu zadovoljiti svakodnevne potrebe (kao što su, na primer, čekaonice, trepezarije ili restorani za obedovanje ili, u našem slučaju, WC-prostorije).

Na prvi pogled označavanje WC-prostorija nema ničeg osobenog, dok se krećemo u sopstvenom okruženju. Međutim, svako ko je putovao po Evropi ili drugim kontinentima uočava razliku u znakovima kojima se obeležava takva prostorija za mušku i žensku  osobu2. Uporednom analizom ovakvih oznaka u našoj kulturi sa oznakama u drugim jezicima i kulturama, možemo dobiti odgovor na pitanje šta je to zajedničko što povezuje pojmovnu mrežu onih koji ovakve prostorije u svojim kulturama obeležavaju i prepoznaju kao takve, i šta je to specifično što jednu kulturu čini drugačijom od drugih. U takvoj analizi tragamo za prototipičnim konceptualnim osobinama sopstvene kulture, dok ćemo o zajedničkim moći znati više tek nakon opisa tih istih fenomena u drugim sredinama i jezicima. Da li je u prototipičnom konceptu prusutna podela prema polu: MUŠKO I ŽENSKO?

 

Pakovanje je nađeno, proizvod čeka: cilj saopštenja

 

Cilj mi je da pokažem kako je moguće prepoznati elemente mitologije u svakodnevnoj znakovnosti naše kulture na primeru natpisa za WC-prostorije uvođenjem pojmovnog aparata iz teorije prototipičnosti prema kojoj su naši osnovni pojmovi za neke osnovne kategorije (kao što su veličina, vreme, prostor i sl.) uslovljene našim iskustvom sa spoljnim svetom tj. u sopstvenoj kulturi. U  takvom pristupu se nameće razmišljanje o mitologiji prisutnoj u svakodnevici kao građi posebnog kvaliteta, ili kao nizu prepoznatljivih mitskih elemenata.

Ovde se samo otvara problem primerovan ograničenim uzorkom podataka sakupljenim uglavnom u Novom Sadu i Beogradu tokom školske 1995-96. godine3. Podaci treba da posluže za ilustraciju problema, dok detaljniju analizu treba sačiniti poređenjem sa drugim jezicima i kulturama, sličnim i različitim od srpske i balkanske.

Analiziram nazive za WC-prostorije sa stanovišta stereotipnog prikazivanja muškarca i žene shodno tradicijskom shvatanju tela u južnoslovenskoj kulturi. Ono se reflektuje i na produbljivanje i održavanje polnih razlika u savremenom životu pojedinaca pripadnika takve kulture.

Ljubinko Radenković (1991) u svom semiotičkom pristupu simbolici ljudskog tela u južnoslovenskoj mitskoj tradiciji (na primerima bajalica) pokazuje da se radi o osnovnoj podeli na telo i dušu. Funkcionisanje tela se može opisati uvođenjem nekoliko osnovnih opozicija.

Pri tom su pozitivno obeleženi  oni delovi ljudskog tela koji su gore, na desnoj strani i koji su centralni otuda ČISTI, dok su negativno obeleženi oni delovi tela koji su dole, na levoj strani i periferni (kao što su nokti ili kosa), pa su otuda i PRLJAVI. Kada je reč o odeći koju nose muškarci i žene vidnu granicu između gornjeg i donjeg, prljavog i čistog dela tela obeležava pojas.

Ovi rezultati poznati iz etnolingvistike (Radenković, 1991) potvrđuju se u našem materijalu kao prototipični sloj na osnovu koga svest funkcioniše o pojmu tela: ljudsko telo vrši određene fiziološke radnje u WC-prostorijama što je u oznaci takvih prostorija. Kao oznaka će se odabirati oni znaci koji su u vezi sa prototipičnim shvatanjem funkcionisanja ljudskog tela4 po principu čisto/nečisto (Daglas, 1993)

 

Podaci?

 

Sakupila sam veliki broj oznaka koje se nalaze na vratima WC-prostorija od kojih sam odabrala 30 različitih kao ilustraciju za problem. Podelila sam sve znake u nekoliko grupa prema kriterijumima međuzavisnosti konteksta i znaka: I konteksta (užeg i šireg) i II znaka: verbalni i neverbalni (primeri za grupe i podgrupe se daju u dodatku rada).

 

I Vrsta konteksta:

1. društveni kontekst institucije (državna ili privatna5)

2. fizički kontekst: pozicija naziva na samim vratima WC-prostorije; udaljenosti WC-prostorije od mesta u kojem se ljudi sabiraju6; veličina naziva.

 

II Vrste oznaka:

4. verbalni

5. neverbalni

 

Svaki detalj znaka može se dovesti u vezu sa tipom konteksta7 jer svaki od njih ima svoj udeo u odluci za izbor znaka za WC-prostoriju8.

 

Verbalni znakovi:

 

napisana reč na našem ili stranom jeziku9,

inicijal (latiničnim ili ćiriličnim slovima):

 

TOILETTE                        strana reč

MUŠKI/ŽENSKI                        samo pridevska domaća

GOSPODA/DAME

WC                        inicijali engleskog izraza

H/D                        skraćenica iz nemačkog H(erren)/D(amen)

M/Ž                        skraćenica latiničnim slovima

M/Ž                        skraćenica ćiriličnim slovima

 

Nikada nismo našli oznake odomaćene u našem jeziku klozet (iz francuskog), nužnik.

 

Kombinacija reči i inicijala:

 

WC MUŠKI / WC ŽENSKI     latinicom ili ćirilicom ili kombinovano

 

Ove su reči uglavnom crne boje (nekada pozlaćene) na bakelitnoj ploči koja je bele ili neke druge boje.

 

Neverbalni znakovi

su neki prepoznatljivi ideogrami/slike:

 

celo telo/figura muškarca i žene

delovi tela/figure muškarca i žene

delovi odeće ili obuće muškarca i žene

predmeti koje muškarac i žena koriste

predmeti sa kojima su muškarci i žene identifikovani (veštica na metli za ženski WC; karte dama/pub)

boja (plava za muškarce/roza za žene)

 

3. Odustvo bio kakvog znaka  (0 ili 00):

 

4. Kombinacija verbalnog i neverbalnog:

 

5. Ostali znaci:

medicinski znak za muško/žensko:

klozetska šolja sa oba dela (donji i gornji, kotlić sa lancem za povlačenje vode)

 

Napomena: – podela je uslovljena empirijskim materijalom koji smo u Novom Sadu pronašli, a materijal iz drugih gradova i drugih država može zahtevati drugačiju klasifikaciju.

 

Od 5 navedenih kategorija najčešće je na natpisima korišćen neverbalni znak – ljudsko telo, bilo cela figura bilo njen deo, pa se detaljnije analiziraju upravo ovi primeri.            

 

Šta smo dobili?

 

1. Za verbalne oznake možemo reći malo interesantnog. Budući da je najlakše čitati (onima koji znaju) onda je takav natpis MUŠKI/ŽENSKI najinformativniji i najmanje podložan nekoj drugoj interpretaciji. Ukoliko je natpis na stranom jeziku (TOILETTE) osoba koja ne zna strani jezik (ili koja ne zna da čita) mora naučiti da prepozna skup slova (šara) koji odgovara značenju tj. nameni prostorije.

Važno je naglasiti da nigde nisam našla naziv odomaćen u svakodnevnoj upotrebi kod nas, kakvi su KLOZET ili NUŽNIK. On bi zapravo zvučao prosto i neadekvatno! Podatak nam kaže nešto o našem shvatanju ove prostorije kao one u koju treba ući i izaći čist, a naši nazivi to značenje ne impliciraju (?).

Inicijali – početna slova srpske reči Ž(enski) i M(uški) ispisani ćiriličnim ili latiničnim slovima podjednako je često dok su inicijali iz drugih jezika H(erren) i D(damen) ređi  (što izgleda zavisi od toga gde su natpisi na pločicama kupljeni). Ovi inicijali zapravo "naležu" na opštije znanje o značenju punog oblika reči (ženski/muški WC) pa ih mi lako prepoznajemo (što strancu može biti teškoća u identifikovanju prostorije).

U kombinaciji sa inicijalima ponekad je i boja: Ž na roza podlozi i M na plavoj. Tako u situaciji kada je sama oznaka dovoljno informativna i naizgled oslobođena nečeg što je tradicijski kulturni nanos u svom jezičkom značenju, "uvijen" je u stereotip podele na muško i žensko očitovan u boji.

 

2. Neverbalne oznake su raznovrsnije od verbalnih. Mogu se podeliti na one na kojimaje prikazana:

cela figura muškarca i žene

delovi figure muškarca i žene

delovi odeće i obuće koje nose muškarac i žena.

 

Cela figura ima osnovnu razliku za mušku i žensku WC-prostoriju u tome što je SUKNJA oznaka za ženskost, a PANTALONE za muškost. Suknja može biti različite dužine: duga, ispod kolena, nešto iznad kolena, uglavnom takva da su ženske noge otkrivene. Suknja je zapravo u liniji koju poznajemo kod boginje plodnosti nađene u Deronjama kod Odžaka u Vojvodini (vidi fotografiju u dodatku): široki bokovi koje pokriva suknja tj. "omot" civilizacijske naslage. Nigde nismo pronašli kao znak golo telo muškarca i žene. Dakle, za WC-prostoriju je odabran onaj deo ženskog tela koji je najautentičniji njoj u našoj predstavi o ženi i koji je donji, dakle prljav, što mitsko povezuje sa savremenim.

Pantalone kao obeležje za muški WC uvek su duge, da pokriju muške noge (pogledati primere celih figura u dodatku rada).

 

Delovi tela su gotovo najčešći znak. Uglavnom su DONJI delovi tela, od pojasa nadole, što znači oni koji su PERIFERNI. Kao što smo rekli, prema mitološkom shvatanju, donji deo ljudskog tela je NEČIST, a gornji čist. U WC-prostorije  ulazi osoba da obavi jedan nečist čin smešten u donji deo tela. Zato je odgovarajući znak tela na vratima takve prostorije zapravo znak za nečisto. To što je taj deo tela obučen u suknju samo je naslaga civilizacijskog nivoa.

U nekim privatnim objektima (u kafiću, piceriji) nalaze se i znaci za ženski WC koji su drugi delovi tela, na primer, poluotvorena ženska usta sa cigaretom među usnama, kojoj odgovaraju muški brkovi sa lulom), gotovo nikada glava (vidi date skice u dodatku uz rad). Ženska usta mogu biti i simbol ženskog organa, a brkovi su simbol muškog u srpskoj tradicijskoj kulturi (što lula takođe potvrđuje).

Valja obratiti pažnju na POZU u kojoj su donji delovi tela nacrtani. Poza u kojoj su nacrtane ženske noge je "manekenska", ona stereotipna poza iz savremenih ženskih modnih časopisa u kojima žene imaju ili prekrštene noge, ili stisnuta kolena, što treba da signalizira čednost i skrivanje onog dela tela koji je ženski prepoznatljiv znak. Drugim rečima, u oznaci donjeg dela ženskog tela na kojem se vide noge i štikle, zapravo je igra mitskog i savremenog kao odraza našeg pojmovnog prototipičnog sloja u svesti o ženi.

 

Obuća10 je upravo iz istih razloga znak za takvu prostoriju – obuću nosimo na PERIFERNOM delu tela – stopalima kojima idemo po nečistom, to je pod i sve što je na njemu. S druge strane, obuća je savremeni znak razlikovanja muške i ženske osobe. Na oznakama za WC-prostorije muške cipele su uvek klasične, nikada nismo pronašli opanke ili neki drugi prepoznatljiv "naš" obuvni predmet, dok su ženske cipele uvek na štiklu, višu ili nižu. Mada obuća govori o nečistom, ona je uvek elegantna, i to na neki stranački način, što treba da svedoči o prevazilaženju onog mitskog, opet potvrda da je sve "umotano" u civilizacioni sloj.

 

3. Predmeti koji upućuju na WC-prostoriju su različiti i, verujemo, da je otvorena lista mogućnosti, ali se gotovo sve mogu dovesti u bližu ili dalju vezu sa ovom osnovnom tradicijskom podelom bilo da je telo nečisto, bilo da je u pitanju ženski stereotip. Ovde navodim samo one primere koje sam pronašla u N. Sadu:

kišobran (muški / ženski sa cvetovima)

šešir (muški / ženski sa mašnom i cvetom)

karte za igranje (dama herc i pub herc)

veštica na metli (a za muškarce?).

 

Naizgled se ovi predmeti ne mogu dovesti u direktnu vezu sa prostorijom i njenom namenom, ali se može dovesti u vezu sa stereotipnim poimanjem pola: žensko nosi šešir, kišobran, a sama je veštica u mitološkom i patrijarhalnom verovanju, što potvrđuje jedan drugi tip materijala, analiza žene u poslovicama (Trebješanin, 1988).

Pogledajmo sada međuzavisnost konteksta i znaka. Društveni kontekst nam kaže da se stereotipi vrlo dobro održavaju: u DRŽAVNIM institucijama je dominantniji stereotipni znak (donjeg dela tela ili cele figure) nego kod PRIVATNIKA, što doprinosi potkrepljivanju stereotipa o polnim razlikama i mitskoj prototipičnosti.

Fizički kontekst nam takođe daje lepe razultate: Udaljenost WC-prostorije od sabirnog mesta nije najčešće identična za muške i ženske osobe. Preliminarni podaci pokazuju da je ženska prostorija udaljenija od sabirnog mesta od muške. Ako se nalaze jedna iza druge u odnosu na sabirnu prostoriju, onda je ženski posle muškog (Radio Pančevo; hotel "Putnik" u N. Sadu, TV N. Sad). To znači da ženska osoba prelazi duži put do prostorije i pri tom mora proći pored muške prostorije, što nije slučaj i sa muškom osobom odlazeći u muški WC. Na pitanje zašto je ženski WC iza muškog, osoba koja je svakodnevno koristi je odgovorila zato što "u ženskoj ima bojler sa toplom vodom" (da tamo peru šoljice za kafu iz kojih zajedno sa muškarcima piju ili kuvaju za direktorove goste). Podsetila sam je da bojler ne radi "pa da, ali žene neće gledati dok prolaze pored muškog", glasilo je dodatno obaveštenje. To znači da se računa na žensku diskreciju u trenutku kada joj se određuje da prelazi duži put. Drugim rečima muškarci su joj najpre namenili duži put, a na tom putu računaju na njenu "urođenu" poslušnost i diskreciju da neće podlegnuti izazovu. Iza ovakvog trivijalnog podatka kao što je udaljenost dveju prostorija od sabirnog centra, sakriven je zapravo ceo muški način razmišljanja o ženi (jer su građevinski inženjeri i oni koji odlučuju o ovakvim prostorijama uglavnom muškarci).

 

Šta činiti dalje

 

Kulturno značenje jezičkih kodova duboko je utisnuto u podsvest pojedinca koji toj kulturi pripada. Otuda se ono može registrovati i tamo gde ga ne bismo tako očigledno očekivali. Odabrali smo oznake za WC-prostorije kao primer na kojem pokazujemo ovakvu zavisnost znaka – jezičkog i slikovnog u našoj svakidašnjici: oznaka za WC-prostorije mora biti dovoljno prepoznatljiva da je većina ili svi pripadnici kulture mogu prepoznati. On se oslanja na ono prototipično pojmovno jezgro zajedničko u datoj kulturi, što ga istovremeno čini čitljivim za sve predstavnike kulture – pismene i nepismene.

Slika ljudskog tela kao oznaka za prostoriju u kojoj se događa odlaganje/otuđivanje onoga što je u čovečjem telu nečisto i prljavo nije slučajna. Ona upućuje na donje, nečiste delove tela čoveka, ali s druge strane su ti delovi uvijeni u fine i čiste delove čovekove odeće (ispeglane pantalone, uredne gospodske cipele) da osoba koja izlazi iz prostorije nakon obavljenog posla postigne identifikaciju sebe kao čistog i urednog. Tako je nečistost samo implicitna, sakrivena u prototipu pojma o ljudskom telu, a umotana u novi civilizacioni smer (pantalone, suknja, štikla). Nema oznake golog tela na kojem bi se videli genitalni organi kao razlikovni za dve prostorije. Oni su obučeni ili u metaforici (usta, brkovi).

Oznaka za ženski WC čuva stereotip o ženi koja i u ovom znaku mora imati odlike koje u tradicijskoj kulturi njoj (muškarci) namenjuju, a to je da su noge one koje su simbol žene, koje istovremeno odražavaju i čednost, odnosno ostavljaju vidljivo ono što muškarci vole na ženi da vide, potkolenicu, nekada i kolena (ah kolena ženska!) u cipelama sa štiklom.11

Na osnovu etiketa za obeležavanje muške i ženske WC-prostorije u gradu, možemo doznati o stereotipnom shvatanju žene i muškarca u našoj svakodnevici. (Nadelje je potrebno pokazati ko etikete stvara i kolika je frekvencija svakog posebnog u gradu.)

Moguće je odstraniti stereotipe vezane za polne razlike iz svakodnevice, pa i u natpisima za WC-prostorije. Zato valja smisliti čitav niz novih znakova koji će brisati polne razlike osvedočene u ženskom stereotipu i koji će zapravo pomoći da se i u ovim detaljima menja stav prema ženi (na primer, muški šešir sa obeležjem ŽENSKI WC; poznate slike iz umetnosti (Apolon za muški WC, boginja plodnosti iz Vinče za ženski). Takva nova znakovnost može ići i u drugim smerovima – dominacija pisane reči (kako je to u SAD) čime se izbegavaju različiti tradicijski stereotipi.

Ustanovili smo veliku raznovrsnost znakova za WC na našem malom prostoru na kojem žive brojni narodi i jezici, uz visok stepen nepismenosti. Zato je, očigledno, ideografski znak prikladniji za obeležavanje takvih prostorija od pisane reči.

 

Literatura

 

Coleman, Linda i Paul Kay (1981), Prototype semantics: The English word lie, Language, 57/1, 26-44.

Daglas, Meri (1993), Čisto i opasno, XX vek, Beograd.

Kemptnon, Willett, M. (1997), Grading of category membership in the folk classification of ceramics, Austin, Universituy od Texas, disertacija.

Kay, Paul i Chad K. McDaniel (1978), The linguistic significance of the meanings of basic color terms, Language, 54, 610-646.

Radenković, Ljubinko (1991), Die Symbolik des menschlichen Körpers in der südslawischen Zaubersprach-Tradition, Dagmar Burkhart (ed.), Körper, Essen und Trinken im Kulturstündnis der Balkanvölker: Beitrüge zur Tagung vom 19.-24. November 1989 im Hamburg, Balkanologische Veröffentlichungen, 19, Wiesbaden, 183-193.

Razdobudko, Larisa (1994), Imenice koje označavaju delove tela čoveka: pragmatična analiza značenja u srpskom i ruskom jeziku, Filozofski fakultet, Novi Sad (odbranjena doktorska disertacija).

Savić, Svenka (1993), Diskurs analiza, Filozofski fakultet, Novi Sad.

Trebješanin, Žarko (1985), Predstave žene u srpskim narodnim poslovicama, Psihologija, 28, Beograd, 87-101.

Wallace, Anthony, F. C. i John R. Atkins (1960), The meaning of kinship terms, American Antropologist, 62, 58-80.

 

 

FUSNOTE

 

1 Pre nego što se WC-prostorija ustalila, u upotrebi je bila specijalna stolica načinjena za takve potrebe, koja je imala otvor na sedištu i ispod njega posudu. Stolica je bila mobilna, unosila se i iznosila  iz prostorija.

2 Na primer, u Finskoj smo pronašli neke oznake kojih kod nas nismo, lik tj. glavu čoveka i žene. Zatim, u Americi (država New Mexico) nema slika već se uglavnom piše reč MEN (čovek, muški) / WOMEN (žena, ženski), za razliku od naše situacije u kojoj nalazimo bogat inventar različitih znakova i ideograma kojima se pomoću slike, tj. stilizirane slike muške ili ženske osobe daje informacija o nameni date prostorije. Reč kao dominantni znak u američkoj kulturi, u ovom slučaju, treba interpretirati u zavisnosti od šireg kulturnog konteksta ove zemlje: kao prepoznatljiv znak dominantno pisane kulture u kojoj je znanje engleskog  jezika obavezno za sve stanovnike SAD bez obzira na poreklo i maternji jezik.

3 U okviru projekta “Psiholingvistička istraživanja” (Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta) studenti su u okviru seminarskih radova tokom školske 1995/96. godine, sakupili mnogo primera oznaka za WC-prostorije u različitim gradovima: Novom Sadu, Somboru, Beogradu, Srbobranu i prigradskim mestima, ali se ovde daju primeri za pojedinačne slučajeve bez detaljnije frekvencijske analize koju posedujemo. Primeri su sakupljani u centru Novog Sada u državnim institucijama (Srpsko narodno pozorište, Opštinski sud, Socijalno, Autobuska stanica, Filozofski faluktet, Pokrajinska bolnica, TV studio, nekoliko banaka, Matica srpska i u mnogim hotelima u centru grada), zatim u privatnim objektima kakvi su kafići, picerije, disko klubovi, butici, kao i u drugim prostorima na kojima se okupljaju uglavnom mlade osobe.

4 Sa telom su u vezi grafiti koji se pišu po zidovima javnih WC-prostorija u kojima se najčešće pominju delovi tela muškarca i žene, najčešće u psovkama i opscenim izrazima rezervisanim za tu prostoriju.

5 Podela na državne i privatne institucije i objekte ima veze sa osobom koja odlučuje o izboru znaka. Naime, u privatnim kafićima, picerijama, modnim buticima najčešće sam vlasnik/vlasnica odlučuje o znaku za WC (te se može naknadno tokom intevjua dobiti podatak zašto je odabran takav znak za WC-prostoriju), dok u državnim objektima odlučuje osoba zadužena za uređenje ili gradnju u okviru takve zgrade i nije moguća njena identifikacija.

6 Istovremeno sam analizirala i udaljenost WC-prostorije u odnosu na prostor u kojem se osobe kreću ili bivaju, kao što su čekaonice, sala za sednje, uslužne prostorije, kao što su šminkernica, garderoba ili bife na TV ili pozorištu). Ima čitav niz mogućnosti, da pomenemo najčešće: muški WC na kraju hodnika s jedne strane, a ženski sa druge strane (u osnovnim školama), ili na jednom spratu jedan, a na drugom drugi); zatim, jedan pored drugog, oba su u jednoj posebnoj prostoriji ili hodniku itd.

7 Crtež vrata i na njima mesta na kojima se lepi znak: na sredini, u uglu i iznad vrata.

8 U instituciji kakve su bolnice, škole, banke i sl. postoji podela na osoblje koje je zaposleno u njoj i ono kojima ta institucija pruža usluge, pa su samo prolaznici. Podela na MI i ONI se odražava i u nameni ovih prostorija. Na primer, u bolnici nije podela na muški i ženski WC nego na:

WC                         WC

za osoblje                         za pacijente

i ispod njega dodatnu informaciju: “zabranjen ulaz za pacijente” (ćiriličnim slovima). Isto je i u školama:

WC                         WC

za nastavnike                            za učenike

U školama i drugim institucijama podela na muški i ženski WC je od uzrasta dece 7 godina.

U predškolskim ustanovama nema podele na muški i ženski WC nego je podela na prostoriju za vaspitačice i onu za decu. Otuda je podela na zasebne prostorije u vezi sa onim što društvo smatra da je uzrast kada se polne razlike moraju evidentirati.

9 Novi Sad je, kao i mnoga vojvođanska mesta, višenacionalna i višejezička sredina u kojoj pored srpskog jezika stanovnici govore i mađarski, rusinski, rumunski, slovački jezik. Međutim, svi su nazivi na srpskom jeziku, nijedan nismo našli na jeziku manjina.

10 Nikada nisu nacrtane tradicionalne obuće kakvi su opanci u srpskoj kulturi, već građanske, čak salonske cipele koje upućuju onoga ko u prostoriju ulazi na čisto i finoću, što nakon obavljenog posla u prostoriji svako treba da bude.

11 Larisa Razdobudko (1994) je u svom radu pokazala da je veliki broj slobodnih asocijacija na noge i kod muškaraca i kod žena i da je među najfrekventnijima asocijacija: "lepe noge", "vitke noge",  "tanke noge". Nije li znak lepih ženskih nogu ustupak muškoj kulturi u kojoj smo svi utopljeni danas.