Uršula Cetinski

GDE SMO

Prevela Slavica Stojanović

 

 

Ljubljana 10-21. oktobar 98.

 

Nedavno je Evropski institut za istraživanja komparativne kulturne politike i umetnosti (ERICArts), uz podrš ku festivala Grad žena, obja­ vio studiju žene u kulturnoj politici (Women in Cultural Policies).

Ako se uporedi sa drugim sferama života (ekonomskom, zdra­ v­ stve­ nom, socijalnom), položaj žena u kulturi nije bio mnogo istra­ živan i dokumentovan. Istraživanje Ujedinjenih nacija je pokazalo da žene, ta marginalizovana već ina, obavljaju dve treć ine ukupnog svetskog rada za manje od deset posto svetskog prihoda, a poseduju manje od jedan posto svetske imovine. Najnovija studija koju je uradila ERICA institut istražuje osnovne teme kojima se bavi UNESCO (jednakost, različitost, transparentnost i produktivnost) iz ugla jednakih moguć nosti u kulturnoj politici.

 

1. Jednakost: žene moraju biti uključene u donoš enje odluka u kulturnoj politici, umetnosti i medijima, i moraju imati iste druš tvene uslove kao muš karci (čime se ne isključuju specifične mere za žene, koje se tiču, na primer, brige o deci). Mora im, takođe, biti otvoren put za dalje obrazovanje i programe obuke, i tu moraju imati jednake moguć nosti kao muš karci.

 

2. Različitost: žene moraju imati slobodu izražavanja, uklju­ čujuć i različite vrednosti i stavove.  Razlike među ženama moraju biti priznate i podržane, sa naglaskom na ukupnoj  promociji njihovog prisustva i doprinosa kulturnom životu.

 

3. Prepoznavanje: (kognitivno prepoznavanje i emotivno uva­ ža­ vanje) ženskih prava kao ljudskih prava mora se priznavati zajedno sa njihovim proš lim i sadaš njim dostignuć ima. Tek tada ć e dru­ š tvo moć i u potpunosti da koristi bogatstvo talenta, ekspresivnosti i iskustva kao dugogodiš nji doprinos žena koji često nije dovoljno priznat.

 

4. Transparentnost: potreban je na primer u procesu dono­ š e­ nja političkih odluka, u proizvodnji i š irenju informacija (uključujuć i rezultate istraživanja) i u svim inovativnim procesima, obezbeđujuć i na taj način vidljivost (dostupnost) svih grupa i procesa u druš tvu. Kvalitetni medijski programi i sloboda izražavanja su preduslov da bi se obezbedila istinska "kreativna različitost".

 

5. Produktivnost: održava snažan odnos sa ekonomskim razvojem, ali se mora uskladiti sa druš tvenim potrebama, naglaš avajuć i in­ dividualnu kreativnost/talente i proizvodnju vrednosti suprotnih či­ sto tržiš nim zahtevima. Bez produktivnosti, naročito u takvim oblasti­ ma kao što su mediji i nove tehnologije, neć e se postić i ozbiljan raz­ voj.

 

ERICA prezentuje devet tačaka  za postizanje rodne jednakosti u umetnosti, kulturi i medijima:

 

Zakonom garantovane kvote u javnom ili druš tveno finansiranim radnim sredinama.

Rodna jednakost u politici zapoš ljavanja u javnim institucijama (na pr. služba zadužena za uspostavljanje fer odnosa).

Olakš ice za preduzeć a ili udruženja koja vode politiku rodne jednakosti u kadrovskoj politici (smanjenje poreza, posebni krediti).

Specijalizovane institucije koje ć e promovisati ženske ciljeve i postignuć a u umetnosti i medijima.

Uspostavljanje pravnih i socijalnih uslova za rad na pola radnog vremena i za slobodne umetnice/umetnike.

Promenu tradicionalne slike žena i muš karaca u medijima (film, televizija, reklame).

Ponovno pisanje  knjiga iz istorije koje bi uključile i osavremenile model ženske uloge.

Stvaranje javne platforme (kroz medije, kampanje, izložbe, In­ ter­ net).

Razvijanje elektronske baze podataka kojom bi se poboljš ala dostupnost informacija o ženama koje rade u umetnosti i medijima.

 

Prvi međunarodni festival Grad žena održan je 1995. Zaš to? Je­ dno­ stavno, da bi, pored uživanja u velikim umetničkim izvođenjima i umetnicama sa raznih strana sveta, postavljao pitanje: Gde smo mi? Ako pažljivo pogledate devet predloga kako da se obezbede jednake moguć nosti u kulturi, videć ete da su to u velikoj meri  ne­ pro­ bijeni putevi u Sloveniji, i da ć e biti potrebno dosta napora da se stigne do konačnog cilja.