Ivana Stevanović

TEMIDA

 

 

Časopis TEMIDA je časopis Viktimološkog društva Srbije i Evropskog pokreta u Srbiji. Časopis izlazi na srpskom i engleskom jeziku i objavljuje naučne i stručne radove koji za svoj predmet imaju problem žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja sa posebnim naglaskom na probleme žena, dece, manjinskih grupa, invalidnih lica i drugih kategorija koje su posebno izložene viktimizaciji. Svaki broj je tematski koncipiran, ali se objavljuju i tekstovi van određenih tema, koji za svoj predmet imaju stradanje ljudi i pritom su rodno određeni. U svakom broju časopisa TEMIDA objavljuju se i prikazi knjiga i naučnih skupova koji su aktuelni u ovoj oblasti. Takođe, na njenim stranama svoje mesto uvek imaju i članci koji svedoče o aktivnostima Grupe za ženska prava Evropskog pokreta u Srbiji i Viktimološkog društva Srbije, te time TEMIDA služi i kao sredstvo da širu javnost upozna sa aktivnostima Grupe, odnosno Viktimološkog društva.

U toku 1998. godine izašla su četiri broja časopisa TEMIDA. Teme za 1998. godinu su bile: "Ljudska prava i lišenje slobode", "Žrtve ratnih zločina i međunarodno pravo", "Nasilje nad ženama i društvena tranzicija" i "Nasilje u porodici". Za 1999. godinu, planirano je da TEMIDA nastavi sa svojim publikovanjem. Prvi broj za 1999. godinu očekuje se da izađe iz štampe u martu mesecu, a tema ovog broja će biti: "Međunarodna anketa o žrtvama kriminaliteta". Pored ovoga broja, do kraja godine će biti štampana još tri broja sa temama; "Žrtve i krivičnopravni sistem", "Viktimizacija dece i maloletnička delinkvencija" i "Seksualno nasilje".

Za izgled i izbor tema časopisa TEMIDA odgovorna je redakcija časopisa u sastavu dr Vesna Nikolić-Ristanović, prof. dr Slobodanka Konstantinović-Vulić, mr Branislav Knežić, mr Ivana Stevanovići mr Milan Škulić. Glavna i odgovorna urednica ovog časopisa je dr Vesna Nikolić-Ristanović.

I ovom prilikom pozivamo Vas da svoje radove o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu dostavite na adresu redakcije našeg časopisa, Đure Jakšića 5/I, 11000 Beograd. Svi ovi radovi biće recenzirani, nakon čega će redakcija doneti odluku o štampanju.

Cena pojedinačnog primerka časopisa je 25 dinara. Pretplata za 1999. godinu iznosi za pojedince 100 dinara i 250 dinara za institucije. U vezi pretplate molimo Vas da se obratite redakciji ili da je uplatite na žiro račun Viktimološkog društva Srbije 40806-678-4-116706. Na Vaš zahtev redakcija će Vam poslati besplatan ugledni primerak.