Iz knjige: Nadežda Radović, Politika na ženski način - RAZGOVORI

 

VERA MARKOVIĆ

Marginalizacija po osnovu pola

 

Šta radiš kad Skupština ne zaseda?

Trenutno je pauza u Skupštini, pa mogu malo više da se posvetim poslovima koje sam radila u civilnom sektoru. Uspela sam u toku leta da pripremim projekat kojim oživljavamo jednu zakonsku mogućnost. Zakon o lokalnoj samoupravi ima instituciju ombuda. Ta institucija je zakonskim rešenjem tek nagoveštena, to jest pominje se u dve rečenice. Tražila sam podršku OEBS-a, zapravo da nam omoguće edukaciju, da povežemo civilni sektor i lokalnu samoupravu, da stvorimo kriterije po kojima bi se birali ombudi. To su preduslovi da bi budući ombudi mogli da otpočnu svoj posao na lokalnom nivou. Isto tako, oko sadržaja i načina rada koristićemo pomoć OEBS-a, odnosno spoznaje koje ta organizacija ima o delovanju sličnih institucija u svetu. Međutim, malo je zemalja koje imaju instituciju ombuda na lokalnom nivou. Postoje u nekim delovima Velike Britanije. Naša situacija je po mnogo čemu specifična. U minuloj deceniji prošli smo kroz ogromnu eroziju u svim društvenim segmentima, a posebno na planu ostvarivanja ljudskih prava. Sjajno je da smo tu instituciju dobili kroz zakon o lokalnoj samoupravi. Sada tu mogućnost treba iskoristiti, dati joj prave sadržaje, omogućiti joj da ispuni prazninu koja postoji između civilnog sektora i organa lokalne vlasti.

 

Šta ta institucija znači za građanku/građanina. Sa kojim pitanjima mogu doći kod ombuda i očekivati da od nje/njega dobiju odgovor.

Dobro je što naglašavaš građanka jer, između ostalog, lokalni ombud treba da se bavi pravima žena. Ukoliko postoji diskriminacija žene po osnovu pola kome pripada, što žene vrlo učestalo doživljavaju, zadatak je ombuda da onemogući tu, kao i sve druge oblike diskriminacije. Ombudu je moguće ukazati na diskriminaciju pojedinke/pojedinca, grupe, na vlastitu diskriminaciju ili diskriminaciju druge osobe. Ukoliko se dokaže da je reč o diskriminaciji ombud će imati mogućnost da na nju ukaže organima vlasti i utiče na ispravljanje posledica te diskriminacije. Isto tako, ako su nekome uskraćena prava, a postoji indicija da je bila reč o korupciji, ombud će imati mogućnost da reaguje. U bilo kojoj vrsti selekcije ako dođe do protežiranja jedne strane, a diskriminisanja druge ili drugih biće moguće da ombud reaguje. Ombud će imati vrlo precizna ovlašćenja. Suštinski on/ona će nadzirati rad lokalne uprave i reagovati na sve odluke koje pogađaju građanke i građane a nisu zasnovane na pravnoj regulativi.

 

Praktično je zaštita ljudskih prava žena, u nedostatku resora koji bi se time bavio, prošla kroz ministarstvo za lokalnu samoupravu?

Tako je. A isto tako, projekat će početi da se realizuje pre no što bude donet zakon o narodnom advokatu u Skupštini Srbije. Očekujem da će na jesenjem zasedanju Skupštine biti donet zakon o narodnom advokatu. Reč je o centralnom državnom ombudu koji će imati kancelariju sa pomoćnicima za specifične zadatke ombuda. Borićemo se da jedan od zamenika ombuda bude samo za ženska ljudska prava.

 

Da li je delatnost ministarstva za lokalnu samoupravu usmerena ka zaštiti ljudskih prava grupa koje su inače u društvu marginalizovane posledica toga što je na čelu ministarstva Rodoljub Šabić iz Socijaldemokratske partije?

Za mene je prirodno da ljudi socijaldemokratske orijentacije, levičari, prednjače u takvim inicijativama, jer je zaštita ljudskih prava deo programa socijaldemokratskih partija. 'Rodna jednakost', 'jednake mogućnosti za sve ljude', 'socijalna pravda' su kategorije za čiju realizaciju se zalažu partije socijaldemokratske orijentacije. Kada je reč o ljudskim pravima žena treba imati u vidu da su socijalna prava žena ugroženija jer se uz ostale marginalizacije lepi i marginalizacija po osnovu pola. Unutar ranjivih kategorija građana, kao što su izbeglice ili raseljena lica žene su u lošijem položaju. Kada dolazi do otpuštanja radnika, žene češće gube posao. Dakle, u svim teškim situacijama žene prolaze lošije od muškaraca.

 

Ti si uključena u kampanju "Ekonomski ravnopravne". Čemu daješ prioritet u popravljanju ekonomske pozicije žena?

Prva stvar je da se ekonomska neravnopravnost žena učini društveno vidljivom. Bitno je da se utvrdi i pokaže da su žene kao društvena grupa u ekonomskom smislu diskriminisane, odnosno da postoji velika neravnoteža u raspodeli ekonomske moći između muškaraca i žena. Kad je to vidljivo u društvu treba problem učiniti političkim problemom, a to znači definisati prioritete koji će voditi smanjivanju i eliminisanju ekonomske neravnopravnosti žena.

 

Da li si za uvođenje mera takozvane pozitivne diskriminacije, to jest da žene pri istim kvalifikacijama i zadatim uslovima imaju prednost pri zapošljavanju.

Apsolutno, da.

 

Na koji način je to moguće realizovati?

Čini mi se da je ovog trenutka primereno primeniti ono na čemu smo kao stranka, prilikom formulisanja Zakona o izborima za lokalne organe uprave, insistirali u parlamentu i dobili – 30% žena u organima lokalne uprave. Kvota je dobra garancija ženama da neće biti sasvim zanemarene. Kada se vrši izbor 30% mora biti minimum rezervisan za žene. To znači da su mesta unapred rezervisana za žene, a liste na kojima nije trećina žena neće biti proglašene. Naravno, to je potpuno različito od uobičajenog važećeg načina izbora. Ali, kad se pogleda u kojoj meri su žene zapostavljene, izostavljene, preskočene, bez kvota ćemo teško izboriti ravnopravnu poziciju. Uostalom, kvote koriste i vrlo razvijene zemlje. Praktično sve zemlje razvijene demokratije imaju kvote u predstavničkim telima i na mestima na kojima se donose odluke da bi ispravile neravnotežu u pogledu zastupljenosti žena. Taj problem je evidentiran i postoje razuđeni mehanizmi njegovog rešavanja.

 

Da bi žene u ekonomskoj sferi pomerile bar malo postojeću neravnotežu šta treba uraditi?

Prvo treba utvrditi jasnu sliku stanja. Neke pokazatelje već imamo. Imamo pokazatelje o vlasništvu, o zaposlenosti... Manje od petine žena su vlasnice stana, samo 8% žena su vlasnice kuća. Stanove i kuće su najčešće zajednički sticali muž i žena, ali kad je ukinuta kategorija stanarskog prava takoreći preko noći ženama je učinjena ogromna nepravda. Pokazalo se da zaista živimo u društvu koje je u velikoj meri autoritarno i tradicionalno. Žene su ekonomski razvlašćene na brzinu. Kad su se prenule, njihovi muževi su bili vlasnici stanova koje su zajednički sticali. Na prvi pogled, to ne mora da bude problem. Ali, osećaj vlastitog statusa zasnovan je, uz ostalo, i na vlasništvu. Žena sebe doživljava na drugačiji način ako je vlasnica ili suvlasnica stana. To je radikalno drugačija situacija od ove u kojoj zasigurno zna da joj ništa ne pripada. Žena ne može podići hipotekarni kredit da bi započela posao, muškarac može. Isto važi i za vlasništvo nad zanatskim radnjama, automobilima i drugim materijalno vrednijim stvarima. Muškarci su većinski vlasnici imovine. Žena se pojavljuje kao vlasnica gotovo samo u slučajevima kada muškarcu preti opasnost da će biti radikalnije oporezovan. Jasno je da je takva vrsta vlasništva u većini slučajeva zapravo fiktivno vlasništvo, pretvoreno u stvarno vlasništvo dominacijom i odnosima moći. Dakle, treba snimiti stanje i na bazi podataka napraviti prioritete u delovanju. Kada znamo prioritete, iznaći ćemo mehanizme. Jedan od prioriteta je i iznalaženje zakonskih rešenja koja će popraviti ekonomsku poziciju žena.

 

Zakon o radu je donet. Sa mnogim rešenjima žene nisu zadovoljne. Koliko je realno očekivati da se ovaj zakon u skoroj budućnosti menja?

Tačno je: Zakon o radu je donet. Međutim, ukoliko bude vršen adekvatan pritisak, neke izmene mogu biti donete. Poslanici SDP, stranke kojoj pripadam, su pokušavali, podnoseći amandmane na Zakon o radu, da smanje dužinu radnog staža za žene. Smatrali smo da je ženska radna snaga mnogo više iscrpljena od muške budući da su žene na dva fronta (u porodici i na radnom mestu) u minuloj deceniji bile izložene enormnim stresovima i naporima. Ako tome dodamo da je proces privatizacije u toku, da će veliki broj žena na tržištu rada morati kod privatnika da konkuriše i da žene koje su u poslednjoj dekadi svog radnog veka teško mogu da ostvare norme i uopšte dobiju posao kod privatnika, jasno je koliko produžavanje radnog staža pogađa ovu, ne malu, grupu žena. Želeli smo da tu nepravdu, koju je donošenje ovog zakona učinilo ženama, predupredimo, ali u tome nismo uspeli. Prosto, parlament nije prihvatio naše predloge. Ipak, uspeli smo da se izborimo da se zadrži beneficirani staž, da se pojača zaštita zaposlenih trudnica i da se u Zakon o radu unese klauzula kojom se sprečava ekonomska diskriminacija žena, pripadnika manjinskih nacija ili društvenih grupa koje su negativno stereotipizirane.

 

Posle onolikih priča o populacionoj politici, stimulacijama za rađanje trećeg deteta, žene koje su rodile i odgajile troje i više dece nisu dobile nikakve bonuse u radnom stažu.

I to je tačno. Ali, bez utvrđivanja prioriteta nećemo ništa moći da uradimo. Postoji jedan univerzalan odgovor na sve zahteve sa kojima izlazimo: novca u državnoj kasi nema. I to je tačno. Zato su prioriteti važni. Ukoliko budemo vršile pritisak zajedničkim snagama, a to znači ukoliko žene iz vlasti, iz sindikata i ženskog pokreta budu delovale zajednički pomeraćemo granice naše neravnopravnosti i poboljšavati ekonomski položaj žena. Ženski pokret deluje tek fragmentarno (fragmentiran je na 'žene u politici', 'žene u medijima'. 'žene u nevladinim organizacijama') i treba ga oživeti, jer je ženama u vlasti snaga tog pokreta neophodna. Sa ciljanim pritiskom dobićemo ono što tražimo jer to i jeste prioritet u našem društvu.

 

Treba imati u vidu da postoje i različiti interesi žena: intelektualke godinama ulažu svoju energiju u obrazovanje i najčešće ne žele da im se radni staž prekida po sili zakona zato što su žene. Dakle, traže da mogu da rade koliko i njihove kolege. Radnice koje su radni vek provele po halama, na promaji, u vlazi, koje su radile monotone ili poslove koji zahtevaju veliki fizički napor traže kraći radni staž. Politika ih najčešće međusobno konfrontira i iznalazi rešenja koja ne odgovaraju ni jednoj ni drugoj strani.

Naravno, treba ponuditi fleksibilna rešenja, a ne rešenja 'ili ili'. Treba poštovati interese i jedne i druge grupacije i povezati ih na taj način što bi rešenja bila opciona.

 

Član Zakona o radu o seksualnom uznemiravanju i ucenjivanju na poslu nije ušao u zakon jer je prilikom glasanja nedostajao jedan glas. Hoćete li vratiti u proceduru ponovo to pitanje?

Ne. Tražićemo da se vrati u proceduru nakon usvajanja Zakona o braku i porodici u kome će biti jedno čitavo poglavlje posvećeno nasilju u porodici sa inkriminisanim delima vezanim za nasilje protiv žena. Kada donesemo taj zakon, vratićemo se ponovo na krivični zakon i zakon o radu i uneti delikt seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja i u ove zakone.

 

Kakav je položaj žena u tvojoj stranci?

Što se mene lično tiče, imam dosta odrgovornih funkcija u stranci. Stranka adekvatno koristi moje kapacitete. Sa te strane bih mogla da budem zadovoljna. Međutim, delim sa ostalim ženama iz stranke jedno jako osećanje da postoji pritisak, zapravo muška dominacija otkako nismo u opoziciji. Kada su se približili prvi izbori sa mogućnošću da se uđe u vlast i da se vlast realizuje sa svim onim što ta realizacija donosi (to je bilo pred decembarske izbore 2000.) došlo je do antagonizma i po toj liniji. Taj antagonizam nije bio sasvim vidljiv, ali posle tih izbora se videlo da su odnosi u strankama narušeni i da mnogo manje žena ima priliku da se izbori za svoj položaj. Pritom, smatram da je situacija u SDP povoljnija nego u drugim strankama, ali još uvek ne odgovara našim programskim ciljevima.

 

Koliko poslanika u parlamentu ima tvoja stranka i koliko je među njima žena?

Trinaest nas je u Skupštini Republike Srbije, od toga je pet žena. U Predsedništvu stranke gotovo polovina su žene. Ima odbora u kojima preovlađuju žene. Na sledećim izborima će nas statutarna odredba da mora biti 30% žena u organima stranke i na listama odbraniti od dominacije muškaraca. Insistiraćemo da se to poštuje, a kod sledeće izmene statuta stranke zahtevaćemo potpuni paritet na listama, dakle 50% žena.

 

Kakva iskustva imaš sa mestima žena na listama?

Hmm. Mnoge stranke su poštovale kvote i na listama je bilo 30% žena, ali na začelju listi, na mestima sa kojih nisu prolazile u predstavnička tela.

Danas, 19-20. X 2002, str. IV-V