Iz knjige: Nadežda Radović, Politika na ženski način - RAZGOVORI

 

TINDE KOVAČ CEROVIĆ

Političko i stručno je u procesu reforme obrazovanja razdvojeno, reforma je striktno stručna

Kad ste preuzeli mesto pomoćnice ministra šta ste sebi postavili kao zadatak?

Za mene je to mesto projektni zadatak. Tokom devedesetih imala sam želju da se bavim našim obrazovnim sistemom. To sam radila i na fakultetu i u nevladinim organizacijama pripremajući programe mirovnog obrazovanja, različite programe kojima se podstiče dečiji razvoj koji su istovremeno bili i programi za obučavanje nastavnika i primenljivi za rad sa decom. Modernizacija obrazovanja jeste moja tema. Posao koji sam preuzela je bila prilika da, ono na čemu sam radila i što je radio krug ljudi sa kojima godinama sarađujem, dakle naša saznanja, podelimo sa još širim krugom ljudi i utičemo na stvaranje modernog obrazovnog sistema. Zelim da razvijemo nas  obrazovni sistem na takav način da on korespondira sa Evropom, da naša deca ne budu uskraćena za ono što kroz obrazovanje dobijaju deca u razvijenim zemljama i da obrazovanje bude aktivan faktor modernizacije i demokratizacije društva. Rekla sam sebi na početku: hajde da probam šest meseci, pa ako vidim da mogu nešto da uradim, nastaviću. Važno je da u određenim vremenskim intervalima radimo vlastite procene smisla našeg posla. Nalazim da zadatak koji sam došla da obavim i dalje ima smisla i zato sam tu gde sam.

 

Koje prioritete ste postavili u reformi obrazovnog sistema?

Svaka iole ozbiljna promena u obrazovanju zahteva čitav niz promena unutar obrazovnog sistema. To je svojevrsno vrzino kolo. Da bi se jedan uhodan loše funkcionišući sistem pretvorio u isto tako uhodan ali dobro funkcionišući sistem, to podrazumeva promenu više različitih stvari. Kod nas je prioritetno osigurati kvalitet obrazovanja, vrednovati njegov ishod, da bismo znali sa čim mlad čovek izlazi iz tog sistema i osigurali da to bude vredno ulaganja. Mi nismo imali nikakav sistem vrednovanja krajnjeg ishoda. Drugo, treba postaviti sistem stručnog usavršavanja nastavnika i reorganizovati sistem inicijalnog obrazovanja, jer je ovakav kakav je neprimeren složenosti posla koji nakon  zavrsenog fakulteta nastavnici rade. Jedna tako složena profesija traži veliku i permanentnu podršku. Treći prioritet je kurikularna reforma. To znači ne samo »čišćenje« planova i programa nastave, nego koncepcijsko reorganizovanje tih programa u kojima treba da se da veća odgovornost i veća sloboda nastavnicima koji realizuju programe i veća fleksibilnost u odgovaranju na dečije potrebe. Potreban nam je takav kurikulum unutar koga deca razmišljaju, stiču trajne veštine u rešavanju problema, uče da misle, da komuniciraju, uvažavaju drugog i različitog. Dakle, programi su usmereni na usvajanje trajnih vrednosti. Osoba koja ih je prošla je otvorena za dalje permanentno učenje. Reprodukcija floskularnih znanja, zatvorenih u različite fajlove koje će dete naučiti, reprodukovati i potruditi se da ih sto pre odbaci i zaboravi nije nikome potrebna. U koncepcijskoj reorganizaciji programa se ne opisuje korak po korak sadržaj programa, odnosno ono što nastavnik treba da kaže i izlozi deci, nego ono što treba da postigne. Na koje načine će im predočiti sadržaje, kojim redosledom, kako će stvoriti prilike za razumevanje i savlađivanje gradiva u to zvanicni nastavni programi ne treba da ulaze. To je fleksibilni deo kurikuluma. Zato sada ne govorimo o novom nastavnom planu i programu, nego o kurikulumu - uvođenje nove reči je nagoveštaj koncepcijske promene. Stalo nam je da se shvati da nam rigidni i samim time loši nastavni planovi i programi nisu potrebni, da se od tog koncepta obrazovanja odvajamo. Četvrto, potrebna nam je ozbiljna demokratizacija čitavog obrazovnog sistema. Škole moraju postati autonomne, odgovorne za odluke koje donose. To znači i da moraju da imaju veće ingerencije u odlučivanju. Takođe, podršku mora dobiti timski i razvojni rad u školama. Same škole moraju da budu misleća i učeća bića. Pored toga, demokratizacija podrazumeva i stvaranje veza sa drugim sistemima od raznih društvenih jedinica do nevladinih organizacija. Tu spada i uvođenje građanskog vaspitanja i sadržaja koji podržavaju demokratski razvoj. Razvijanje komunikativnih, konceptualnih i inih veština je osposobljavanje da se o složenim fenomenima razmišlja na malo komplikovaniji način. To su četiri glavna prioriteta i biće narednih godina u fokusu naših interesovanja. Unutar svakog od ovih elemenata je niz strateških koraka koji vode ka poboljšanju obrazovanja.

Pored ovih osnovnih prioriteta, sada smo poceli i da širimo listu problema sa kojima treba da se bavimo. Spremni smo da razgovaramo i o strategijama za obrazovanje romske dece, dece sa posebnim potrebama, za obrazovanje odraslih koji su ostali izvan sistema. Takođe, sve to podrazumeva i reorganizaciju mreže, naročito srednjih stručnih škola ili profila za koje osposobljavamo naše učenike, jer je to isto jedan jako zastareo sistem.

 

Na koga se oslanjate u realizaciji ovog koncepta?

Imamo jako puno oslonaca i ne bismo krenuli u reformu da nismo prvo to osigurali. I u razradu strategije prioriteta u toku 2001. smo pošli sa širokim konsultacijama sa nastavnicima, direktorima, školskim odborima, roditeljima, učenicima – to je baza od koje smo krenuli. Tako smo videli šta škole sagledavaju kao prioritetno. Pored toga imamo i međunarodne oslonce. Imamo međunarodne analize našeg obrazovnog sistema u kojima su kao bolne prikazane upravo ove četiri tačke. Takođe, imamo i podršku domaćih eksperata koji su razrađivali strategiju. Reč je o grupi od stotinak ljudi. Za svaki od prioritetnih ciljeva reforme smo formirali ekspertske grupe. Predstavnici ekspertskih grupa cine Veće za reformu koje je za ministarstvo konsultativno telo. Koristimo i neka dobra evropska iskustva. Nismo se odlučili da damo prednost nekom od evropskih modela nego gledamo da prilagodimo različita dobra rešenja koja mogu imati plodno tlo ovde.

 

Koliko nam vremena treba da naš obrazovni sistem postane deo jedinstvenog evropskog obrazovnog prostora?

Uspostavljanje korespondencije sa evropskim obrazovnim prostorom je proces koji traje. Što se tiče visokog obrazovanja tu će korespondencija biti potpuna. Što se tiče srednjeg stručnog obrazovanja tu, takođe, postoji mogućnost direktne korespondencije. Dakle, kvalifikacije koje stiču naša deca treba da budu priznate i na drugim tačkama Evrope. U sadržinskom i strukturalnom smislu obrazovni sistemi u Evropi su veoma različiti. Negde se ide 12 godina u školu, negde 13 godina. Negde je obavezno obrazovanje devet, negde osam godina. Negde je obavezno obrazovanje podeljeno na 3+3+3, negde na 4+4, negde na 6+3, negde na 3+6, negde na  5+4 godine. Negde se polazi sa šest, a negde sa sedam godina u školu. U tom smislu ne postoji uniformni obrazovni sistem u Evropi. Medjutim, postoje uniformne teme. Tema osiguranja kvaliteta je na prvom mestu, što znači razradu novih mehanizama i postupaka usmerenih na to da krajnji rezultat obrazovanja bude sto visi.  Postoji tema obrazovanja nastavnika zbog mobil;nosti radne snage, da bi nastavnik koji je završio školu u Belgiji mogao da radi u Francuskoj ili Nemačkoj i obrnuto. Postoje teme vezane za građansko obrazovanje koje, takođe, unifikuju Evropu. Kako se uči istorija je isto tako tema koja provejava kroz čitavu Evropu, ali nigde ne postoji diktat. Biti deo evropskog obrazovnog sistema znači baviti se onim temama kojima se i Evropa bavi pretražujući naše unutrašnje mogućnosti i razmišljajući o njima. Svuda se rade kurikularne reforme, svuda se uvodi obrazovanje na daljinu, upotreba kompjutera u nastavi.

Trajanje promena u obrazovanju se meri dvocifrenim brojem godina. Ako za deset godina hoćemo da budemo kompatibilni sa evropskim obrazovnim prostorom, sa reformama moramo početi odmah, jer promenu možemo videti tek kad je generacija prošla kroz novi sistem edukacije. Pored toga, promena u obrazovanju je promena nacina rada sa ljudima, a ljudi imaju svoj proces učenja novog načina razmišljanja. To traje i ne može da se ubrza.

 

Koliko su naše škole opremljene da prate modernu tehnologiju?

Škole nisu toliko loše opremljene koliko je to uverenje prošireno. Ima, naravno, i potpuno neopremljenih škola. Napravili smo snimak 2001. godine, ali od tada se mnogo toga promenilo. Saradnja škola sa opštinama, male donacije su popravile stanje opremljenosti škola. No, to je jos uvek veoma daleko od dovoljnog. I dalje nam je paznja usmerena na pribavljanje sredstava za opremanje skola ucilima i  kompjuterima.

 

Kako vidite odnose između obrazovnog sistema na nivou Republike Srbije i na nivou Autonomne pokrajine Vojvodine.

Ne vidim uopšte dva obrazovna sistema. Vidim jedan sistem. Ostaje nacionalni kurikularni okvir obrazovnog sistema, ali taj okvir je toliko fleksibilan da omogućava na školskom nivou da se unesu razlike koje odgovaraju grupama dece sa posebnostima. Taj deo je fleksibilniji i od onoga koji bi imao zvaničan program za ove, zvaničan program za one, itd. Ova koncepcija više odgovara jednom multikulturnom i multietničkom društvu kakvo mi jesmo. U tom smislu svaka škola, svaka opština, svaki region ili bilo koji drugi entitet ima mesta da pronađe sebe i da izrazi svoju posebnost. Dakle, to uključuje i mogućnost posebnih udžbenika, saradnju sa različitim partnerima, umrežavanje. Sve je to u ponudi. Naravno, na lokalnim zajednicama i skolama je da iskoriste mogućnosti koje im ovakav koncept otvara.

 

Gde su teškoće?

Imamo konstantne teškoće finansijske prirode. Siromašna smo zemlja. Imamo mali budžet. Naše izdvajanje od bruto nacionalnog dohotka za obrazovanje je opadalo tokom devedesetih. Očigledno se iz onog dela koji je trebalo da ide u obrazovanje finansiralo nešto drugo. A i inače je taj deo znatno manji od udela u razvijenim zemljama. Sa 3,5% pomeriti na 4%, pa na 6% i 7%, koliki je udeo obrazovanja u bruto nacionalnom dohotku razvijenih zemalja, znači stalno se boriti i pružati dokaze o udelu obrazovanja u stvaranju nacionalnog dohotka. Samo svojim kvalitetom obrazovanje može da se nametne društvu. Sedeti skrštenih ruku sa parolom »nećemo da se mrdnemo dok nam ne duplirate plate« nije strategija sa kojom obrazovanje može popraviti svoj materijalni položaj u društvu. Uostalom, tako nijedna zemlja nije rešila ovaj problem.

Drugi problem i, takođe, izazov je priroda obrazovnog sistema koji podrazumeva ljudske resurse. U našoj desetogodišnjoj nesreći stradali su i ljudski resursi. Ljudski resursi se održavaju sa komunikacijama, inovacijama, cirkulisanjem ideja, uključivanjem u internet, praćenjem nove literature. Sve je to bilo presušilo. Ima ljudi koji grabe prilike, hoće da nadoknade propušteno, prijavljuju se na stručno usavršavanje. Ima direktora škola koji idu u susret reformi, krče nove puteve, ali i škola koje još dremaju. Nadamo se da je kritična masa nastavnika i ljudi koji su deo obrazovnog sistema pridobijena za reformski kurs.

 

Znači li to da će jedan deo nastavnog kadra koji neće moći da prati reformu obrazovanja otpasti?

U ovom trenutku nemamo takav plan. Naš plan je potpuno drugačiji. Planiramo da se svima osigura podrška, da se postavi okvir koji je dobar za sve i da se unutar škola događaju promene sa tempom napredovanja kurikuluma. Polako će se i oni koji su u početku imali zadršku da se priključe promenama proći obuke, pa će shvatiti da im je po novim metodama olakšan rad, da deca bolje prihvataju ponuđene sadržaje.

 

Rekla bih da sa dosta optimizma govorite o reformi?

Bez optimizma ne bismo mogli ni otpočeti reforme. Reformu iznosi jako veliki broj ljudi koji su svoj profesionalni i lični integritet uložili u to, da ne verujemo u ono što radimo, bavili bismo se nečim drugim.

 

Da li je Vlada, odnosno Ministarstvo prosvete i sporta spremno da preuzme rizik razdvajanja stručnog i političkog u obrazovanju?

Pa, političko i stručno je u ovom procesu razdvojeno. Ova reforma je striktno stručna. Politički element je prisutan utoliko što imamo vladu koja uvažava da su stručni kriteriji relevantni za reformu obrazovanja. Ako dođe do promene kursa vlade i neko nam kaže uradite to i to, a ne ono što smo stručno procenili da treba uraditi, onda svako od nas mora da odluči hoće li pod tim uslovom nastaviti ili ne. Za sada te probleme nemamo.

Postoji jedna vrsta rizika za koju nije kriva ni vlada ni ministarstvo ni škole. To je rizik imanentan svakoj tranziciji. Reč je o mogućim povremenim neusaglašenostima koje se mogu javljati zbog obima i dubine promena. Dakle, moramo imati izvesnu dozu tolerancije na jednu vrstu »nereda« koja se inace obicno ne toleriše u uređenom sistemu. Ali, to su činjenice života. Bez toga dete ne odraste, niko ne promeni profesiju....

 

U obrazovnom sistemu pretežno rade žene, a direktori škola su pretežno muškarci. Da li se na planu rodne ravnopravnosti nešto menja?

U Ministarstvu prosvete rade pretežno žene. Ne verujem mnogo u kvote i promene putem njih. Na tome neka rade ženske organizacije. Kao Ministarstvo nismo još spremni da uvodimo kvote za direktorska mesta, mada obrazovanje jeste pretežno ženska profesija. Istina je i da ima jako puno kvalitetnih žena u toj profesiji, a da li će doći na direktorska mesta zavisiće i od njihove spremnosti da se bore za ta mesta. Nažalost ženama ostaje i drugo breme na plećima i mnoge nisu spremne da tovare sebi i dodatne obaveze. Ali, takodje moram da primetim da se u izvesnom smislu, ova vrsta posla radi bolje na »ženski« način. Dogovorno građenje, odlučivanje putem konsensusa, strpljiv rad, prihvatanje da se uspe iz više pokušaja, da se uvek iznova krene – sve su to načini delovanja koje žene prihvataju kao uobičajen tok i u mnogo manjoj meri insistiraju na prečicama, prelamanju preko kolena i drugim autoritarnim metodama. Žene imaju ulogu podizanja novog naraštaja i otuda se valjda u obrazovanju bolje snalaze.

 

Da li Vam je bilo teško da uđete u kožu pomoćnice ministra?

Nisam imala unutrašnji otpor prema ovom poslu. Imala sam na trenutak otpor da uđem u zgradu vlade jer nam je u proteklom desetljeću toliko nevolja dolazilo sa te strane, ali taj otpor sam brzo savladala. Ali, u poslu koji radim osecam se da sam na svom terenu. Godinama sam radila kao konsultantkinja ministarstava različitih zemalja , tako da mi je problematika ministarstava bila bliska. Znala sam šta je ministarstvo, šta sve podrazumeva i kako se pravi ova vrsta promena.

 

Šta još niste uradili, a hteli biste?

Na nivou škola osećaju se promene. Sa druge strane postoji konsensus o tome šta reforma podrazumeva, stručnjaci su uključeni, stvorene su nove strukture na najvišem nivou odlučivanja o obrazovnom sistemu. Nekako nam se zasad izmakao srednji sloj sistema. Tokom ove godine izazov nam je da profiliramo taj sloj koji treba da bude spoj između ministarstva i škola, koji će podržavati razvoj na školskom nivou i smernice politike obrazovanja. Reč je o nadzornicima, inspektorima, kao i o rukovodstvu skola. Smisao njihovog rada se bitno menja. Sa kontrole individualnog rada akcenat se pomera na podržavanje procesa razvoja. To svakako znači da će i ljudi iz ovog sloja sistema obrazovanja  proci dodatne edukacije.

 

Uvođenje veronauke u škole je izazvalo puno diskusija, kako danas gledate na to?

Oko uvođenja verske nastave u škole je bilo mnogo naknadnih rasprava, ali nije bilo blagovremene rasprave koja bi prethodila tome i to je problem i ministarstva i crkava i medija. Uvođenje verske nastave u škole se dogodilo u skoro svim tranzicijskim zemljama. Vrlo rašireno osećanje da se na to ima pravo je očigledno bilo realnost. Ne smatram da je napravljena neka kardinalna greška time što je verska nastava uvedena u škole samim tim što je ona deo mnogih obrazovnih sistema u Evropi. Od samog početka ministarstvo je insistiralo da se ostvari saradnja među crkvama, da se kroz veronauku ne bi širila  verska netolerancija. To je bila naša glavna briga. Nastojali smo da se programi uzajamno »čekiraju«, udžbenici međusobno pregledaju, jer bi na tom nivou bilo jako teško naknadno intervenisati.

Kao fakultativni predmet za one koji bi i inače išli u crkve verska nastava je sasvim prihvatljiva. U buduće građansko vaspitanje, odnosno neka vrsta vaspitanja za građansko društvo će postati obavezan predmet. Takođe, razmišljamo o predmetu kojim bi se sva deca upoznala sa svim religijama. Mislim da će verska nastava sigurno opstajati, ali verovatno nezavisno i odvojeno od građanskog vaspitanja za onu decu čiji roditelji žele da je njihova deca pohađaju.

 

Koliko dece se ove godine prijavilo za pohađanje veronauke?

Ove godine roditelji su vršili izbor između građanskog vaspitanja i verske nasatave i bilo je u osnovnoj nešto malo više od polovine prvaka za versko vaspitanje, a u srednjim školama malo više od polovine za građansko vaspitanje. Ima smisla razmišljati o predmetu koji bi svu decu upoznavao sa različitim religijama i o građanskom vaspitanju koje bi se, takođe odnosilo na svu decu. .

 

Da li je ministarstvo imalo uticaja na izbor nastavnika za versku nastavu?

Crkve su dale liste nastavnika. Ministarstvo je tražilo da svi nastavnici imaju pedagoške kompetencije. To nije bilo moguće ispuniti. Sada se razgovara o stručnom usavršavanju tog kadra. Dešavalo se da su dolazili na časove građanskog vaspitanja i tražili informacije od nastavnika građanskog vaspitanja o tome kako se radi interaktivno sa decom.

Postoji studija u kojoj je evaluirano građansko vaspitanje. Nije se pokazalo da je dualizam verske nastave i građanskog vaspitanja doveo do nekih konflikata. Kao da se na nivou škola nije ništa naročito dogodilo. Ministarstvo mora da vodi računa da se ne dogodi haos u nastavi, da se biologija ne počne predavati po kreacionističkim pretpostavkama. A, da li će u školi đaci pohađati i versku nastavu, to moramo prepustiti proceni roditelja. Pravo crkve je da nudi i organizuje. Pravo roditelja da kažu da ili ne. A ministarstvo treba da brine da to ne proizvede netrpeljivost i sukobe i ne ugrozi dugorocne interese ucenika.

Revija za obrazovanje i kulturu MISAO, Novi Sad, pilot broj, februar 2003.