Iz knjige: Nadežda Radović, Politika na ženski način - RAZGOVORI

 

LJILJANA STOJKOVIĆ MADŽAR

O tome se ćuti

Ti si pobornica razgovora o nevidljivom ženskom radu, onom radu koji odnosi ogromnu žensku energiju, koji je društveno nepriznat i loše vrednovan.

Verujem da bi otvaranje ove teme, koja se preskače u svim ženskim i muškim razgovorima, moglo da dovede do dubljeg razumevanja položaja žena u društvu, u porodici i, ono što mi se čini najvažnijim, žena bi počela da adekvatnije vrednuje samu sebe. Kada sam tražila  prapočetke inferiornog položaja žene u odnosu na muškarce, uvek mi se kao jedan od glavnih razloga činilo da je to nevrednovanje velikog posla koji žene vrše hiljadama godina a koji bi se, jednostavno, mogao nazvati kućnim poslom, mada je reč o daleko ozbiljnijem radu koji se ne svodi samo na svakodnevno ponavljanje kućnih poslova neophodnih za funkcionisanje porodice. Nevrednovanje ovog posla je potpuno, u svakom pogledu, i materijalnom i društvenom. Raditi taj posao znači ne raditi ništa, biti bez ugleda, poštovanja, zarade, zdravstvenog i penzijskog osiguranja, a ukoliko žena poželi materijalnu sigurnost, poštovanje, mora uz ovaj posao da radi još nešto, neki posao koji se vrednuje, plaća. Znači žene se izmedju sebe počinju deliti na one što nisu “ništa” i one koje nešto jesu i ta podela je vrlo opasna, kao da obe ove grupe žena nemaju jedan istovetan cilj, a to je vrednovanje onog posla koji je namenjen isključivo ženama i čije bi vrednovanje svakako proizvelo mnoge posledice, od poštovanja, nagradjivanja, pravičnije podele posla unutar porodice i u krajnjem slučaju, masovnije uključivanje žene u društveni život. Ali o tome se ćuti. Od omalovažavanja ogromnog posla – kućnog, potiču mnogi nesporazumi i problemi koji se dalje umnožavaju i dovode ženu u položaj inferiorne i preopterećene osobe. Kako izgleda život radnice koja stoji na radnom mestu osam sati i kada dođe kući nema pravo da se odmori, nego nastavlja dalje sa nevidljivim kućnim poslovima koji traju sledećih osam sati. Šta ljudi kažu za ženu koja je celo pre podne radila u kući, da li ona ima pravo na popodnevni odmor ili nastavlja sa poslom jer nije radila ništa, da li žene koje rade u preduzećima a podižu decu imaju prava na beneficirani staž, da li će prilikom privrednih prestruktuiranja imati neke olakšice itd. Sve su to pitanja o kojima bi trebalo razgovarati, definisati šta je to što predstavlja kućni posao i šta je potrebno učiniti da se ženama koje ga vrše pruži određena zaštita i kakva bi ona bila. Madjutim, ta tema se ne otvara. Ako preko nje prelaze muškarci, jer bi u drugačijoj preraspodeli vrednovanja mogli izgubiti, to još mogu i da razumem. Međutim, ne mogu da razumem da se ova važna tema ne otvara i ne inicira unutar ženskog pokreta, kada ona pogadja čitav ženski rod. Mislim, da upravo zatvaranje očiju pred ovom temom unutar ženskog pokreta slabi ženski aktivizam, ili tačnije rečeno, ne dozvoljava da se ženski pokret omasovi. Omasovljavanje ženskog pokreta se usporava jer unutar takvih podela, na žene koje rade i one koje ne rade, na one koje su “nešto” i one koje nisu “ništa”, mnoge žene u pokretu ne vide svoje mesto, pokret ne predstavlja mesto u kome one koje nisu “ništa” mogu da artikulišu svoje potrebe. Tako da mnogi konflikti imaju izvorište u podrazumevajućem napornom, svakodnevnom, često iscrpljujućem i, naravno, potpuno nepriznatom kućnom radu. Žene različite životne dobi, iz različitih miljea, različitog nivoa obrazovanja i profesija rado pričaju šta za njih znači kućni posao i kako bi želele makar više poštovanja za taj svoj rad. Pitam se koji su to mehanizmi koji ne dozvoljavaju da se ova priča otvori na mestima gde treba.

Ako žena živi sa stalnim osećanjem težine, oduzetog vremena, nepriznatosti svog rada, njena pozicija rađa anksioznost, frustriranost i okolina to mora da oseti. Zapitajmo se kakvu poruku ona i ne hoteći šalje svojoj deci. Deca su dosta vremena uz majke. Podizanje dece i briga o zadovoljavanju njihovih potreba spada nekako automatski u ‘kućni posao’. Nezadovoljstvo koje vide na svojoj majci deluje odbijajuće, pa samim tim doživljaj majke postaje suprotan očekivanju dece. Deca očekuju plemenitost, razumevanje, osmeh, a nailaze na iscrpljenost, nerazumevanje, umor. I jaz počinje da se produbljuje.

Trebalo bi da žene same spoznaju šta sve rade, šta porodica i društvo od njih očekuju da urade, šta im kao obrazac poželjnog ponašanja nameću ženski magazini, da problematizuju očekivane ženske uloge i primere svoje obaveze mogućnostima. To je jedna strana stvari koja je na ženskom pokretu, na edukativnim programima za podizanje svesti žena da urade. Drugi deo priče je građenje društvenih kriterija za vrednovanje rada koji ne bi preskakali i smatrali podrazumevajućim i obavezujućim besplatan ženski kućni rad.

Moje lično razočarenje je da glavni tok ženskog pokreta nema sluha za ovaj esencijalni ženski problem. Kad god sam sa ženama bila u prilici da razgovaram na radionicama, bez reflektora, medija, liderki, razgovor o ‘kućnom radu’ je izazivao znatiželju žena i žene su u tom razgovoru imale šta da kažu, znale su tačno šta im predstavlja teret i gde se država, lokalna zajednica, njihovi partneri, deca, bližnji izmiču i opstojanje i održavanje života prebacuje na njihovu grbaču. To je tištalo sve žene.

Pucanje porodice pokazuje koliko društvo košta kada se porodica rasturi. A bez ikakve potpore društva žene održavaju porodice. Naravno, da žene koje osvoje radna mesta van porodice, koje su u stanju da naprave karijere u kojima je njihov rad i napor vrednovan i nagrađivan, prave razliku između priznatog i nepriznatog rada. Za očekivati je da će u konfliktnim situacijama napraviti izbor u korist svojih karijera. Zbog toga smatram da bi društvo moralo biti u znatno većoj meri zainteresovano za mogućnosti drugačijeg vrednovanja ‘kućnog rada’. Ne da bi taj rad bio zamena ženi za njenu profesionalnu karijeru, nego da bi kao vrednovana delatnost bio ili izbor žene ili dopunska delatnost ili posao na kome neko treći može da zasniva svoju egzistenciju. To bi dalo dignitet ‘kućnom radu’. Kad nešto ima svoju cenu, ono i vredi. A i onaj ko obavlja ‘kućni rad’ imao bi satisfakciju i znao da ne ‘sedi kod kuće’ kako je uobičajeno da se kaže.

 

Da li si razmišljala kako operacionalizovati to generalno nastojanje da se prizna status ‘kućnom radu’ ili domaćičkom poslu?

Prvo je potrebno napraviti strategiju unutar ženskog pokreta. Zatim, organizovati javnu kampanju za promenu statusa ‘kućnog rada’. Slično kao što smo uradile sa problemom nasilja u porodici. Zakonske promene će biti sledeći logičan korak.

Postoji jedan vrlo mali pomak u korist drugačijeg shvatanja i vrednovanja kućnog posla. Prilikom izrade nacrta Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju otvorena je mogućnost da po osnovu ‘kućnog rada’ žena sama može da uplaćuje sebi penzijsko osiguranje i da kada se steknu uslovi, dobije starosnu ili invalidsku penziju. Status ‘kućnog rada’ je na taj način postao sličan statusu rada zemljoradnika. Reč je o početku početaka društvenog priznanja besplatnog ženskog rada. Napredak vidim tek u javnom priznanju da taj rad postoji. Od bogatstva društva zavisiće kako će se stimulisati ‘kućni rad’ i brigu o deci.

Madjutim neki aspekti ‘kućnog rada’ ne zavise od društvenog blagostanja, nego od društvene volje. Za društvo ne bi bilo loše da se ‘kućnom radu’ da dignitet i društveni status. Možda bi bar ženama koje su domaćice trebalo dati perspektivu za dobijanje makar minimalne penzije da žene znaju da neće nakon dvadesetogodišnjeg teškog rada biti ni na čemu.

 

Šta u zakonima treba menjati u korist žena?

Treba još raditi na preciziranju odredbi vezanih za nasilje protiv žena. To je pokrenuto i sigurna sam da će delikt seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja dobiti adekvatnu zakonsku artikulaciju, da će institut zaštićene zone za žene i decu žrtve nasilja biti prihvaćen i kod nas, kao i niz drugih sitnih izmena koje poboljšavaju položaj žena i sprečavaju eskalaciju nasilja protiv žena.

Ali, žene su najugroženije nakon razvoda braka. Pravo na izdržavanje deteta od strane drugog roditelja se vrlo mukotrpno ostvaruje, postiji niz otežavajućih situacija za žene. Ženana zapravo nikada ne pođe za rukom da od oca deteta dobiju onoliko koliko same ulažu u podizanje i obrazovanje deteta. Tu je na delu diskriminacija roditelja koji preuzima brigu o deci, a to je najčešće žena, sasvim evidentna. Radnoj grupi koja je pisala Nacrt Zakona o braku i porodičnim odnosima nakon konferencije održane 01.06.2002 god. u Novom Sadu kojoj su prisustvovale mnoge nevladine i vladine organizacije koje se bave unapređenjem položaja žena poslata je inicijativa koja se ticala  pravičnije podele imovine u korist roditelja koji nakon razvoda braka preuzima decu. U stvari, ne radi se tu o nekoj naročitoj novini, već samo o vraćanju na praksu od pre desetak godina koda je sud nakon razvoda braka određivao na stanu u kome su supružnici živeli, isključivog nosioca stavanrskog prava. Zakonodavac nije usvojio naše sugestije. U predlogu je ostala stara odredba koja dovodi direktno u znatno nepovoljniji položaj onog od roditelja koji preuzima brigu o deci. Društvo mora imati vrlo određen zaštićen stav u odnosu na takozvanu krnju porodicu, jer i krnja porodica ima pravo na zaštitu društva.

Ako društvo nema strategiju da zaštiti porodicu, posebno decu, onda je moguće usvajati zakone koji ne uzimaju u obzir interes dece i onog roditelja koji o deci brine. Nažalost, nama po mnogim pitanjima nedostaje strateško sagledavanje problema, definisanje prioriteta i određivanje konkretnih zakonskih rešenja u skladu sa tim. Nezadovoljna sam društvenom brigom o porodici i deci, jer sem deklarativnih ustavnih načela koji govore o posebnoj zaštiti porodice i dece, u ostalim zakonskim aktima i praksi, ne vidim da se ova zaštita zaista sprovodi. Život to najbolje pokazuje.

 

Kao sudijka za prekršaje bila si često u prilici da izričeš zaštitne mere. Šta u zakonu o prekršajima treba promeniti?

Zakon o prekršajima treba da se menja u odnosu na neke odredbe. Istakla bih samo jednu dosta važnu koja bi pomogla efikasnijem intervenisanju u slučajevima nasilja. Postoji zaštitna mera obaveznog lečenja alhoholičara i narkomana koja se može izreći uz delo prekršaja. Vrlo često ta dela su tesno vezana sa nasiljem i njihova su poslediva. Ukoliko sudija izrekne ove mere uz nalaz veštaka dešava se da se one ukinu po žalbi ili se uopšte ne izreknu, jer je uslov za njihovo izricanje ranija kažnjavavost za ista ili slična dela. Događalo se da raspolažem nalazom veštaka u kome se tvrdi da je dotična osoba u toj meri kao ličnost oštećena da se ne isključuje mogućnost nekontrolisanih napada na druge osobe ili sebe, a da mi drugostepeni organ ukine po žalbi i naravno na osnovu takvog Zakona o prekršajima izrečenu meru. Ne treba da kažem da ovakvo zakonsko rešenje demorališe sudije za prekršaje, pre svega kao ljude koji se direktno suočavaju sa problemom i žele da ga razreše. Ali, u pitanju je opet jedan zakonski mehanizam koji štiti nasilnika a ne porodicu i decu.

 

Imam utisak da su policiji prilično vezane ruke kad patrola naiđe na situaciju akutnog nasilja. Uklanjanje nasilnika iz stana, njegovo zatvaranje na 24 ili 48 sati ide po znatno komplikovanijoj proceduri, potreban je potpis komandira stanice policije. Sve se događa i noću. Ne verujem da je veliki broj policajaca spreman da budi komandira zbog nasilja u porodici, tako da nasilnik ostaje gde je bio, što znači da nakon odlaska policije tek ima priliku da iskali svoj bes. Gde vidiš izlaz?

Pre svega, moraju se policajci edukovati da shvate fenomen nasilja u porodici, da sa sigurnošću znaju šta im je u određenoj situaciji činiti. Niti imamo precizne zakone, niti usvojene protokole. Ova oblast je jako neuređena, a policajci prepušteni vlastitom poimanju porodičnog života. Ne bi moralo da bude tako, tim pre što imamo dovoljno ekspertkinja koje svoje znanje mogu preneti na policijske službe.

DANAS,