Iz knjige: Nadežda Radović, Politika na ženski način - RAZGOVORI

 

BRANKICA GRUPKOVIĆ

U svetu ima svake godine od 700000 do četiri miliona žrtava trgovine ljudima

Pod pokroviteljstvom Pakta za stabilnost u Beogradu je održana konferencija, u okviru regionalnog projekta kojim je obuhvaäeno 12 zemalja, čiji je cilj umrežavanje gradonačelnica, pre svega Srbije i Crne Gore. Bile su prisutne gradonačelnice većih gradova –Beograda, Požege, Novog Pazara, Pančeva, predsednice opština, predstavnici republičke vlade, gospođa Sonja Lokar, predsedavajuća radne grupe za jednakost polova Pakta za stabilnost, stranih ambasada… Iz Crne Gore je došla gradonačelnica Nikšića i gospođa Vesna Perović, parlamentarka. “Dogovarale smo se o zajedničkim projektima koji se odnose na osnaživanje uloge gradonačelnica u regionalnom i međunarodnom partnerstvu i poboljšanju uslova života žena i dece u lokalnim zajednicama, o daljoj saradnji naših gradova i povezivanju sa gradonačelnicama drugih evropskih zemalja”, kaže za DANAS Brankica Grupković moderatorka ove konferencije, pomoćnica saveznog ministra unutrašnjih poslova i rukovoditeljka jugoslovenskog tima za suzbijanje trgovine ljudskim bićima. Učesnicama konferencije gospođa Grupković podnela je izveštaj o trgovini ljudima u Jugoslaviji.

Bilo je važno da gradonačelnice i istaknute političarke steknu kompletnu sliku o trgovini ljudima, o njenim strukturalnim razlozima, o tome zašto je naša zemlja postala naročito pogođena, u uslovima potpune međunarodne izolacije i unutrašnje diktature, o stanju u drugim zemljama, o radu institucija, nakon demokratskih promena, i njihovoj saradnji sa delovima civilnog društva, pre svega sa nevladinim organizacijama, na suzbijanju ove pojave. Imala sam i potrebu da se pohvalim pozitivnom ocenom našeg rada od strane međunarodnih organizacija. I Stejt department je našoj zemlji priznao napore koje je uložila da se suzbije trgovina ljudskim bićima. Iz takozvane treće kategorije, odnosno grupe onih zemalja koje gotovo da ništa ne čine na suzbijanju trgovine ljudima, a u toj grupi smo se nalazilI prema kategorizaciji Stejt departmenta 2000. godine, prešli smo u najbrojniju drugu grupu za koju se procenjuje da su učinjeni inicijalni napori, da je trgovina ljudima prepoznata kao zlo u društvu i da postoji odgovor institucija i aktivnosti tih institucija u saradnji sa nevladinim organizacijama. Američki kongres je 2000. godine usvojio Zakon o zaštiti žrtava i o zaštiti od nasilja. Tim zakonom je utvrđena obaveza državnog sekretara da jedanput godišnje podnosi Kongresu izveštaj o ozbiljnim formama trgovine ljudima. Ove godine u junu mesecu izveštaj je podneo Kolin Pauel. Izveštaj se odnosio na 2001. godinu. U izveštaju je obuhvaćeno stanje u 89 zemalja. U prvoj kategoriji se nalazi 18 zemalja. Reč je o zemljama koje ispunjavaju sve uslove za borbu protiv trgovine ljudima i razvile su odgovarajuću zaštitu žrtava. U drugoj grupi su 52 zemlje (tu je i naša zemlja), a u trećoj grupi je 19 zemalja. To su zemlje koje ne čine još nikakve napore na državnoj ravni da se ova pojava suzbija. U 2000. godini naša zemlja je bila razvrstana upravo u ovu grupu zemalja. Napredak je napravljen.

OEBS je, takođe, vrlo pozitivno ocenio naš rad.

Ne bi trebalo da nas to uljuljkuje, jer još ne ispunjavamo sve neophodne standarde, ali smo na putu da ih ispunimo. Otvorili smo prvo sklonište za žrtve trgovine ljudima, formirali smo jugoslovenski tim. U rad tima uključene su predstavnice nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija i medija. Tokom rada ustanovili smo jasne zadatke svakog od učesnika ovog tima. Zna se uloga Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za socijalna pitanja i sa druge strane nevladinog sektora. NVO sektor ima mogućnost da utiče na korigovanje rada institucija i dobija našu podršku u onim segmentima rada koje pokriva. Meni lično je prisustvo predstavnika medija bilo jako važno. Jer, i mediji treba da imaju priliku da zajedno sa nama uče šta je šta i kako treba reagovati. Od njih očekujemo da ne budu samo pasivni izveštači nego i aktivni sudionici, naročito je važno da mediji ne izveštavaju senzacionalistički o trgovini ljudima.

 

Ipak, tokom afere sa trgovinom ljudima u Crnoj Gori i iznošenja u javnost slučaja Moldavke S.Č. dominirao je upravo senzacionalistički pristup.

Konačno, javnost Crne Gore i Srbije je spoznala sav užas tog zločina. Shvaćeno je o čemu je reč, kako se krivično delo trgovine ljudima odvija, koji su njegovi mehanizmi. Rekla bih da su u značajnoj meri nestale predrasude koje su bile široko rasprostranjene o žrtvama trgovine ljudima. Slučaj S.Č. je doprineo otklanjanju predrasuda. Sa stanovišta javnosti važno je da su bar u jednom konkretnom slučaju otkriveni detalji jezivih iskustava kroz koja prolaze žene uvučene u lanac trgovine ljudima. Crna Gora ima u svom zakonu inkriminisano delo trgovine ljudima. Pokazalo se da je zaštita žrtve i njenih prava bila najslabija tačka. S.Č. je iscrpljivana tokom istrage. Bila je to de facto ponovna viktimizacija žrtve. Satima je trajalo njeno unakrsno ispitivanje, iako je, prema mojim saznanjima, sudijka vrlo profesionalno i korektno radila svoj posao. To nam govori, između ostalog, da krivični postupak, sa aspekta prava žrtve, nije valjano regulisan i da žrtva nije još uvek na pravi način zaštićena. Zainteresovani akteri u postupku, a pre svega advokati optuženih koristili su svaku priliku da postupak razvlače, otežu i na taj način žrtvu iscrpljuju. Višečasovna, ponovljena ispitivanja uticala su da žrtva ima i ozbiljne zdravstvene probleme. Ona je u svemu tome loše prošla, ali obični građani su na osnovu ove afere mogli da steknu neophodna saznanja. U tom smislu afera je podstakla osvešćivanje javnosti. Ljudi su skloni da veruju da na neki način postoji pristanak žrtve da se bavi prostitucijom. Sada su građani mogli da se uvere da se sve događa protiv volje žene i da su žene u poziciji ropkinja.

Prema izveštaju Meri Robinson, visoke komesarke za ljudska prava oko 90% žena koje se pojavljuju kao prostitutke iz istočnoevropskih zemalja su zapravo žrtve sex traffikinga. Trebalo bi da se držimo međunarodnih definicija određenih pojava, pa i ove, jer je naša zemlja potpisala te dokumente i preuzela samim tim obavezu da ih se pridržava i implementira ih.

 

Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova nakon prihvatanja Ustavne povelje se gasi. Šta to znači za telo kojim ti rukovodiš?

Jugoslovenski tim je bio uspešan i primenio je dobre metode saradnje različitih aktera. Taj tim se prevashodno bavio strateškim pitanjima. Sada sa gašenjem Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova deo njegovih nadležnosti preuzimaju republička ministarstva, a deo Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica. Verujem da će na strateškom nivou telo za suzbijanje trgovine ljudskim bićima morati i dalje da postoji.

 

Za vreme tvog edukativnog boravka u SAD imala si priliku da upoznaš kako se američko društvo suprotstavlja trgovini ljudima.

Pre svega videla sam sveobuhvatni model borbe protiv trgovine ljudima, metode prevencije, ali i borbe protiv trgovine ljudima, uključujući i krivično gonjenje počinilaca, model informisanja o zaštiti i pomoći žrtava, model socijalne reintegracije žrtava, upoznala sam nivoe i mehanizme, lokalne, nacionalne i međunarodne saradnje. Osnovni ciljevi, zbog kojih je zakon o zaštiti žrtava donet je upravo prevencija, zaštita žrtava i krivično gonjenje počinilaca. Između ostalog, američkim zakonodavstvom je predviđeno da se može godišnje izdati 5000 viza za slučajeve trafikovanih osoba koje su spremne da sarađuju sa državnim organima, svedoče i razotkriju lance trafikanata. Tokom 2002. dodelili su samo 18 takvih viza. Inače, procene su da u SAD ima oko 50000 žrtava trgovine ljudima godišnje.

 

Zašto je tako?

Verovatno su zahtevi koji se postavljaju žrtvama suviše strogi. Od njih se traži suviše. Uostalom, videli smo čemu je S.Č. kod nas bila izložena i koliki je to teret, kako žrtva strada odgovarajući na zahteve istrage.

Indikativan je i primer izveštaja iz Holandije. U njemu piše da je policija u 2001. godini završila 48 istraga što je za 23 više no u prethodnoj godini. Takođe, da se procenjuje da će svega 5% strankinja, koje su postale žrtve, to prijaviti policiji. Treba imati u vidu stanje u drugim, i onim znatno razvijenijim, zemljama od naše da bismo mogli sagledati uspeh naših službi.

Kod nas, u Srbiji u 2000. godini proterano je 2000 stranih državljanki. Naime, preduzeto je 2000 prekršajnih mera i mera otkaza boravka državljankama istočnoevropskih zemalja koje su zatečene da rade u ugostiteljskim objektima. Protiv vlasnika tih ugostiteljskih objekata i lica koja su učestvovala u njihovom ilegalnom prebacivanju u zemlju podneta je 41 krivična prijava. 2001. godine preduzeto je 1018 prekršajnih mera, dakle dvostruko manje. Podnete su 72 krivične prijave protiv organizatora, posrednika i vlasnika ugostiteljskih objekata. 2002. preduzeto je 295 prekršajnih mera i mera otkaza boravka i po prvi put je policija identifikovala 48 žena žrtava trgovine ljudima. Podnete su 23 krivične prijave protiv 35 lica zbog izvršenja 48 krivičnih dela (posredovanje u vršenju prostitucije, otmica, protivpravno lišenje slobode... Ovi podaci očito govore o promeni prakse. Očigledno je da se menja odnos policije prema tim stranim državljankama i da se one sve više tretiraju kao žrtve. U manjoj meri se one detektuju kao kriminalci u tim postupcima.

 

Šta su osnovne aktivnosti jugoslovenskog time za suzbijanje trgovine ljudima?

Rad jugoslovenskog tima se odvijao u četiri grupe: za podizanje svesti i kampanje; za sprovođenje zakona; za pomoć i podršku žrtvama; za istraživanje problema trgovine ljudima. Prva grupa je bila izuzetno aktivna. Nevladine organizacije su pokrenule vrlo uspešnu kampanju u medijima, vršile su edukaciju po školama. Grupa za izmenu zakona se oslonila na rad Viktimološkog društva Srbije i grupe za ženska prava Evropskog pokreta u Srbiji i u saradnji sa Ministarstvom pravde pripremila je predlog za izmenu zakona. Pripremljena je potpuno nova definicija krivičnog dela trgovine ljudima. Viktimološko društvo Srbije pripremilo je celovit model borbe protiv trgovine ljudima. To znači da je shvaćeno da nam nije potrebna samo intervencija u krivičnom zakonodavstvu nego i intervencija u propisima o strancima, azilu, prekršajnom zakonodavstvu.

Nismo otvorili pitanje da li legalizovati, kriminalizovati ili i dalje kažnjavati prostituciju i koga kažnjavati. Za to nam je potrebno uključivanje mnogih činilaca. U okviru te grupe izvršeno je jako mnogo edukacija policije, treninga tužioca, sudija. Radna grupa za podršku žrtvama je otvorila prvo sklonište za žrtve. U ovom trenutku u skloništu je 16 žrtava, a kroz sklonište je do sada prošlo preko šezdeset žena žrtava trgovine ljudskim bićima. Dobro smo uradili što je napravljeno posebno sklonište za žene žrtve trgovine ljudima i što se taj problem ne meša sa problemom nasilja u porodici. U Beogradu je otvoren prvi regionalni informativni centar, u okviru Pakta stabilnosti, u kojem će se sakupljati svi relevantni podaci o žrtvama trgovine ljudima za čitav region. Pripremili smo i čitav niz naših internih akata: kako se identifikuju žrtve, kako se uključuju u skloništa, po kojim pravilima sklonište funkcioniše itd. U pripremi je memorandum o razumevanju koji će se zaključiti između predstavnika nevladinih organizacija i odgovarajućih ministarstava, naročito ministarstva za socijalna pitanja. Oformiće se specijalni mobilni timovi za celu teritoriju Srbije unutar kojih će biti precizirane aktivnosti svih učesnika u ovom poslu. Četvrta grupa je najmanje uradila, ali neki projekti istraživanja su pokrenuti. Na primer, istražuje se problem trgovine romskim ženama. Nažalost, o broju žrtava se ni u jednoj zemlji ne mogu dobiti precizni podaci. Državni sekretar SAD procenjuje da u svetu ima svake godine od 700000 do četiri miliona žrtava trgovine ljudima.

 

Šta je strategija u suprotstavljanju trgovini ljudima?

Ta se strategija razlikuje, u zavisnosti od toga da li Jugoslaviju sagledavamo kao zemlju porekla, tranzita ili destinacije. Moramo priznati da i naše žene i devojke postaju žrtve ovog vida organizovanog kriminala. Zato je potrebno razviti, pre svega, strategiju prevencije. To znači da se moraju sagledati strukturalni uzroci pojave, a da bi se sagledali moramo otvoreno progovoriti o ženskom siromaštvu, o feminizaciji migracija. Zašto žene dospevaju u poziciju žrtvi? Mnoge trafikovane žene su u braku, imaju decu, osećaju se odgovornim za budućnost svoje dece, porodice. Često se dešava da muževi ostaju kod kuće dok žene kreću u potragu za zaradom. Na balkanskom prostoru imali smo ratnu, a sada ekonomsku tranziciju. Strategija prevencije za žene sa naših prostora koje mogu postati žrtve podrazumeva da identifikujemo regione, socijalne grupe koje su posebno ugrožene, da radimo najširu preventivnu edukaciju po školama, da sprečimo da one postanu žrtve. Pre svega da se okrenemo ka ženskom ekonomskom osnaživanju, preduzetništvu, ali naravno i političkom osnaživanju žena. A, kada je reč o pripadnicama nacionalnih manjina, koje su dvostruko ranjive, tada su potrebne i dodatne mere u sferi obrazovanja i ekonomije.

DANAS,