Iz knjige: Nadežda Radović, Politika na ženski način - RAZGOVORI

 

ANĐELKA MILIĆ

Deset godina ženskih studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu

Prve institucionalizovane ženske studije u Istočnoj Evropi si pokrenula i institucionalizovala ti. Iznela si ih sama bez političke potpore, bez donatora, u okruženju koje nije imalo sluha za rodnu perspektivu.

Nisam ih iznela sama. Prethodila im je razvijena i bogata praksa ženskog okupljanja, a te 1992. godine je po mom uverenju bilo došlo vreme da se feministička perspektiva prenese i na fakultete. Sa Žaranom Papić, koja je tada bila pred doktoratom, i Marinom Blagojević, koja je već bila doktorirala, dogovorila sam se, jer smo nas tri mogle da predajemo ženske studije lege artis, da pokrenemo ženske studije na univerzitetu i kao prvo na našem Filozofskom fakultetu. Napravila sam program koji sam podnela nastavno-naučnom veću. Usledio je prvi udarac našim optimističkim očekivanjima. Verovala sam da će predlog za uvođenje ženskih studija biti prihvaćen bez ikakvih problema, pogotovo što je istovremeno na fakultetu bila u toku inicijativa za uvođenje britanskih studija. Smatrala sam da će ženske studije morati da imaju prioritet nad britanskim studijama prosto zato što se tiču većine sopstvenog naroda. Na nastavno-naučnom veću fakulteta predlog je odbijen. Krenule smo sa idejom da ženske studije uvedemo kao opcioni predmet za sve studente Filozofskog fakulteta. To je značilo da svi studenti Filozofskog fakulteta mogu po sopstvenoj volji i izboru da slušaju taj predmet, polažu i budu ocenjeni. Za to su sva odeljenja Filozofskog fakulteta trebala da daju saglasnost. Na moje zaprepašćenje najveći broj odeljenja je odbio tu mogućnost sa obrazloženjem da oni te sadržaje koje nude ženske studije imaju već ugrađene u svoje programe.

Sećaš li se koje katerdre su tada odbile predlog za uvođenje ženskih studija?

Energično je odbila katedra za istoriju, kao oni na veliko proučavaju žene u istoriji, ne znaju šta će sa tolikim rodno osetljivim sadržajima da rade. Odbila je katedra za filozofiju sa obrazloženjem da oni ne vide razloge za uvođenje ženskih studija. Čini mi se da jedino nije odbila katedra za etnologiju i naravno za sociologiju. Poslala sam obrazloženje dajući im na znanje da njihovi razlozi ne stoje, ali kad se nešto jedanput na univerzitetu odbije, teško se menja stav. Toga sam bila svesna. Na sociologiji smo tada uvele ženske studije kao opcioni predmet i zadržale smo ga do dana današnjeg. Naši studenti su mogli da biraju jedan od tri opciona predmeta: ženske studije, etničke studije... Svake godine imale smo dovoljno studenata, a dolazili su i studenti sa drugih grupa koji su prosto hteli da steknu nova saznanja. Nas tri smo se smenjivale svake godine, jedna je držala ili celu godinu ili jedan čitav semestar. Ali, ubrzo je predmet pao na mene, jer je Marina otišla sa fakulteta, a Žarana je često bila u inostranstvu i poslednjih godina je bolovala. Kad sam pokretala ženske studije sve mi je izgledalo mnogo optimističnije, nego nakon deset godina stalnog rada da bi opstale.

Ipak, važno je da su te studije opstale. Radile smo različite teorijske kurseve, ali i velika empirijska istraživanja. Polazila sam upravo od toga da ženske studije ne smeju da budu isključivo teorijske, da su one prilika da studenti upoznaju sam način rada u društvenim naukama i da upoznaju žensku stvarnost preko struke. Smatrala sam da je važno da se studenti upoznaju sa realnim problemima koje žene imaju u društvu, uslovima u kojima žene zaista žive i rade, da nije dovoljno da samo spoznaju gnoseološke, epistemološke, aksiološke, metodološke i ine probleme vezane za nauku koju proučavaju i teorijske diferencijacije i vladajuće ideologije unutar ženskog pokreta.

Pred javnošću je tvoja knjiga »Ženski pokret na raskršću milenijuma« koja je finalni izveštaj o istraživanju u Srbiji i Crnoj Gori koje su uradile studentkinje ženskih studija. Kako ste uradile ovo istraživanje?

Marina Blagojeviä je 1998. godine u 'enskim studijama izdala knjigu »Ka vidljivoj ženskoj istoriji – Ženski pokret u Beogradu 90-tih«. Prošlo je deset godina od začetaka ženskog pokreta. Htela sam da sagledamo da li se za tih deset godina nešto bitno promenilo u načinu rada i delovanja žena u pokretu, u spoznajama akterki ženskog pokreta. Napravili smo vrlo ambiciozan koncept istraživanja. Nismo htele da samo akterke ženskog pokreta ocenjuju ženski aktivizam. Htele smo zapravo da vidimo kako se ženski pokret doživljava u društvu. Imale smo četiri vrste subjekata u istraživanju. Prvo same ženske grupe koje su formirane kao čvrste organizacije koje imaju svoje programe, pravila ponašanja. Zatim, aktiviskinje u tim grupama, onda lokalno javno mnjenje da bismo sagledale da li se te grupe u lokalnoj sredini uopšte raspoznaju i šta se o njima misli. I, napokon, žene iz tih istih lokalnih sredina koje ne pripadaju ženskim grupama ali zauzimaju istaknuta i značajna mesta u lokalnim zajednicama, pa mogu na određen način da budu most, posrednice između šire javnosti i ženskih grupa. Interesovalo nas je da li one to jesu ili nisu i kako to funkcioniše. Pošto smo u projekat krenule bez ikakvih sredstava, svaka studentkinja je preuzela da tamo gde živi uradi istraživanje. Ispostavilo se da su studentkinje bile vrlo srećno raspoređene. Obuhvaćene su manje-više sve vrste gradskih sredina – veliki gradovi, srednji gradovi, čak i varošice. Pokrivene su bile i Srbija i Crna Gora. Jedino nismo imale pokriven Niš, jer Niš ima svoju katedru za sociologiju, pa nemamo studente iz Niša. Tamo sam iskoristila priliku da uradim istraživanje nakon jednog predavanja koje sam održala. Dobili smo vrlo reprezentativnu strukturu i Srbije i Crne Gore za istraživanje. I inače slučajni uzorak za ovo istraživanje nije dolazio u obzir jer ima gradova u kojima nema ženskih grupa i onih gde je ženski aktivizam živ. Istraživanje otslikava trendove ženskog organizovanja u Srbiji i Crnoj Gori od 1990. do 2000. godine. Imamo pregled kako su grupe nastajale, kako su se razvijale, koje su im bile glavne aktivnosti. Predmet istraživanja su bile grupe koje rade već deset godina, ali i one čija aktivnost ima jednogodišnji staž. Dobili smo pregled sastava učesnica ženskih grupa u odnosu na različita sociodemografska obeležja – starost, obrazovanje, profesiju, politički aktivitet... Zabeležile smo razuđenu lepezu shvatanja aktiviskinja o smislu angažovanja u ženskoj grupi. Nema jednolinearnog shvatanja delovanja u ženskim organizacijama niti uniformnog viđenja smisla aktivističkog rada. Interesovalo nas je šta žene traže u ženskom organizovanju, kako ga vide i razumeju. To jeste problem da se definiše u ženskom pokretu. Našle smo veliku paletu stavova. Ključni nam je bio odnos prema feminizmu, odnosno kako se razumeva feminizam. Susrele smo stavove od onih osporavajućih tipa »nemojte da me mešate u to...to je nešto jako loše« do manjine koja nije pravila nikakvu razliku između ženskog pokreta i feminizma. Međutim, unutar ženskih grupa je, takođe, izražen pluralizam stanovišta, što svedoči da ima dosta nesnalaženja u delovanju ženskih grupa, da su prisutni i rigidni stavovi koji onda dolaze do izražaja naročito u nesposobnosti da se aktivnosti ženskih grupa povežu sa delovanjem drugih subjekata u lokalnoj sredini. Dakle, nije reč o odbijanju drugih aktera na društvenoj sceni da sarađuju sa ženskim grupama, nego o samoizolacionističkoj politici ženskih grupa. Najčešći razlog je nesigurnost koju osećaju članice kada iz svoje male zajednice izađu u svet. Sa druge strane, u lokalnim sredinama, prema našim nalazima, postoji polarizovano javno mnjenje. Jedna trećina javnog mnjenja iskazuje spremnost da pruži podršku ženskim grupama, da aktivno participira u njihovim aktivnostima. Iznenadilo me da u toj grupi prevagu nose muškarci. Dve trećine javnog mnjenja je iz različitih razloga vrlo neprijateljski raspoloženo prema ženskim grupama. Najčešće su stavovi ovog dela javnog mnjenja opterećeni nizom predrasuda – feminizam i ženski aktivizam se povezuje sa ideološkim radikalizmom, a ima i onih koji žensko organizovanje kritikuju sa konzervativnih stanovišta (ženama je mesto u kući; aktiviskinje su žene sa nekim defektima...) Očito je da tendencija ka samoizolovanju ženskih grupa pogoduje razvijanju stereotipa u lokalnoj sredini budući da žene ne pokušavaju da izađu iz sopstvene izolacije sarađujući sa onim grupama i institucijama koje ih prihvataju i suprotstave se na taj način vladajućim stereotipima.

U stavovima žena na istaknutim položajima postoji, takođe, velika diferencijacija. Dobar deo ovih žena se izborio za vlastite pozicije pre svega svojom stručnošću i unutar svojih profesija. One nemaju visoke političke pozicije, ali imaju istaknute stručne pozicije. To su direktorke različitih institucija, umetnice, jednom rečju žene sa profesijama. Dobra polovina njih nema nikakve veze sa ženskim grupama. Preovlađuje neutralan i više negativan no pozitivan stav prema ženskim grupama. U stvari ne žele da se povezuju sa ženskim grupama jer pretpostavljaju da im te grupe mogu naškoditi u njihovoj dotadašnjoj emancipaciji. Prisutan je strah da bi ih drugi mogli povezati sa ženskim grupama odnosno sa navodnim devijacijama kojima su žene u ženskim grupama sklone, kako inače javnost u lokalnoj sredini procenjuje ženske grupe. Polovina ovih žena izražava verbalnu spremnost za saradnju sa ženskim grupama, ali nema konkretnih dokaza da se ta saradnja i praktikuje. Sa koje strane se saradnja, pak, ne prihvata je drugo pitanje.

Većinu ženskih grupa u ovoj fazi razvoja ženskog pokreta karakteriše zatvorenost. Čini se da što je sredina manje urbano razvijena, to je grupa zatvorenija.

Postoje li značajne razlike između Beograda i drugih gradova?

Ne bih rekla da postoje.

Kako izgleda demokratski život unutar grupa?

Prosečno istraživane grupe postoje 4-5 godina, što znači da su mnoge od njih još uvek u fazi formiranja. Struktura njihovog funkcionisanja je standardna i stereotipna. Uvek postoje koordinatorke koje upravljaju grupom. Retko je to jedna osoba. Osim toga, grupe imaju savete, odbore. Postoji niz nivoa na kojima se odlučuje. Stiče se utisak da je inicijativnost članica jako slaba. Većina članica se oslanja na inicijative pojedinki koje su u mrežama organizacija. Te žene imaju nešto potpuniji uvid u to šta se dešava izvan njihove sredine. Ostale članice su uglavnom neupućene i oslanjaju se na liderke. Ne može se, dakle govoriti o razvijenim demokratskim odnosima unutar ženskih grupa, o samoinicijativnosti članica. Ovaj nalaz je za mene bio iznenađujući, pogotovo što obrazovni sastav grupa ide ka visokoobrazovanim ženama. Vrlo je malo žena uopšte u ženskim grupama sa nižim obrazovanjem.

Vidi li se iz nalaza istraživanja sa kakvom vizijom žene rade u ženskim grupama?

Ne. Rekla bih da su aktivnosti ženskih grupa jako partikularizovane, lokalizovane i zavisne od donacija. Donatori igraju presudnu ulogu. To se vidi i iz toga da samo jedna grupa ima i neki mali sopstveni izvor finansiranja. Sve zapravo zavise od stranih donatora. Domaći izvori finansiranja su jedva gde-gde primetni.

Kako na osnovu nalaza ovog istraživanja i tvog dugogodišnjeg angažmana na emancipaciji žena vidiš perspektivu razvoja ženskog pokreta?

Problem ženskog pokreta je što je još uvek na margini društva i na margini interesovanja žena. Ženske grupe su imale ipak neko vreme na raspolaganju u kome su ideje ženskog pokreta mogle učiniti društveno vidljivijim. Sve je suviše još malo i bez perspektive da bude masovnije. Broj grupa je veliki, ali u njihovom radu učestvuje suviše malo žena, malo je i žena koje koriste aktivnosti ženskih grupa. Iznenađujući nalaz je da većina ženskih grupa ima dobre odnose sa sredstvima komunikacije – lokalnim radio i TV stanicama, a rezultat je minimalan. Reč je najverovatnije uglavnom samo o propuštanju informacija, a ne o kvalitetnijem i sadržajnom medijskom prezentiranju ideja ženskog pokreta. Drugačije ne znam kako bismo objasnile činjenicu da ih sredstva mass medija ne odbacuju, a da su efekti njihovih nastupa gotovo nevidljivi u lokalnoj zajednici.

Kakav je teorijski nivo aktiviskinja?

Manje-više većina je na početnim pozicijama žena koje ulaze u ženski pokret. U većini grupa ili je u toku ili se priprema edukacija o tome šta je ženski pokret, koje prioritete ima.

Između ženskih studija na univerzitetu i nevladinih organizacija nastale su i ženske studije kao nevladine organizacije. Kako vidiš tu vrstu ženskih studija?

Prošli smo kroz jedan izuzetno težak period kao društvo u celini. Univerzitet je bio u drastičnim sankcijama, tako da nije imao nikakve mogućnosti saradnje, osim naravno individualnih, sa univerzitetskim i naučnim institucijama u svetu. Ljudi sa univerziteta su se na različite načine snalazili da ostanu u kontaktu sa svetom i da dalje deluju kao univerzitetski ljudi, što znači kao ljudi koji deluju u univerzumu. U tom smislu su nevladine organizacije, kao što su ženske studije i ženski centri, bile u vrlo povoljnoj poziciji. Jer, na njih se praktično sankcije nisu odnosile. One su dobijale donacije iz inostranstva i njihove članice/članovi su imali prilike da putuju u inostranstvo na konferencije, seminare, skupove. Jedan broj mlađih žena su u NVO videle mogućnost profesionalnog održavanja na ovaj način i vezale su svoje aktivnosti za NVO ženske studije. Stvaran je jedan paralelan sistem koji je tekao mimo univerziteta. Međutim, tu postoji problem. Postavlja se pitanje koga mogu nevladine organizacije da pridobiju kao slušaoce ženskih studija i na koji način mogu da deluju na tu publiku. Najveći deo polaznika ženskih studija u Beogradu, a vrlo je slična situacija i u Novom Sadu, su studentkinje univerziteta društvenih nauka i izvestan broj studentkinja sa univerziteta umetnosti. Ove studije su se razvijale kao neka vrsta bazičnog obrazovanja za studentkinje koje dolaze bez ikakvih prethodnih saznanja o ženskom aktivizmu, ženskom pokretu i idejama tog pokreta. Tako da su to bile elementarno upućujuće studije. U vremenima kroz koja smo prošli to je imalo nekog smisla jer je obezbeđivalo jednu vrstu profesionalnog samoodržanja mlađih članica akademske zajednice, a sa drge strane je davalo neke elementarne informacije studentima. Sa treće strane, ženske studije koje smo razvijale na katedri za sociologiju su deo sistematske nastave i one ne nude studentima osnovno obrazovanje iz ženskih studija nego im omogućavaju da kritiči sagledaju kroz žensku prizmu znanja koja su do tada dobili studirajući sociologiju. Tako se problematizuje pozitivistička epistemologija društvenih nauka koja se razvijala u nizu disciplina. Ženske studije su omogućavale jedan novi nivo spoznaje na univerzitetu koji je, takođe, vrlo važan za reformu univerziteta u celini.

Da li pravilno zaključujem ako iz tvog izlaganja izvedem zaključak da ti ne vidiš više smisao postojanja ženskih studija kao nevladine organizacije?

Sada su sankcije prošle i nema više nikakvog smisla da ženske studije funkcionišu izvan akademske zajednice. Akademska zajednica garantuje određen kvalitet i kontrolu kvaliteta tih studija. Zatim omogućava pristupačnost ženskih studija svim studentima, a ne samo odabranim. I sada nudi mnogo veće mogućnosti univerzitetske razmene nego što je to na NVO nivou.

A sa druge strane NVO ženske studije se nisu razvile kao mesta koja podižu svest širokog kruga žena niti kao mesta za sučeljavanje aktivističkih iskustava i njihovu teorijsku artikulaciju.

NVO ženske studije su bile uvek elitističke organizacije. Polaznice su bile uglavnom devojke iz viših slojeva, a u jednom trenutku je bilo i vrlo mondeno biti polaznica ženskih studija iako se nije tačno znalo šta posle sa tim.

Dugo si i na univerzitetu i u ženskom pokretu, šta je sada važno uraditi da bi se pokret nastavio da razvija.

Pokret se kvantitavno uvećao u odnosu na 90-te, ali neće otići dalje od toga ako ne bude dobio instucionalnu osnovu. Dakle, dok ne postane ženski pokret za emancipaciju žena u Srbiji na svim nivoima i po svim za žene važnim pitanjima. Ako ne dobije široku socijalnu bazu, pokret se neće razviti. Po mom mišljenju to ne može da bude rezultat nicanja malih ženskih grupa koje pokreće najčešće jedna žena. To mora da dobije nacionalne globalne razmere, što znači da se pojavi kao pokret koji afirmiše žene u Srbiji. Tek takva organizacija će moći da postavi na dnevni red institucija probleme izrazitog pada žena u svim sferama društva od materijalno-finansijskog pada do vrednosnog. Bez takve orijentacije nema šanse da se ženski pokret razvija. Ako se pogleda kroz šta je prošao ženski pokret na Zapadu, u svim zemljama su žene imale jake nacionalne organizacije, imale strategiju i taktiku pokreta, prioritete. Ne može to da proizađe iz razdrobljenih grupica koje se bore za sitne donacije i gledaju kako će koja da preživi u vlastitoj sredini. Žene se plaše svake organizacije koja nije na nivou maltene njihovog porodičnog okupljanja. To ne mora da bude nikakva otuđena organizacija. Ona može da ima dobro uspostavljenu demokratsku strukturu koja će uvažavati posebnosti i zahteve različitih žena. Inicijativa za formiranje takve organizacije, takođe, treba da potekne iznutra. Ne može neko da dođe i kaže 'e sad ste se uvukle u te vaše ćepenke, ne ide više tako, morate da se organizujete'. Kod žena mora sazreti svest o potrebi zajedničkog delovanja. Ukoliko ženski pokret brzo iz postojeće faze ne pređe u ovu drugu njegov potencijal će se urušiti.

Kod neuspelog pokušaja da se formira vladino telo za rodnu ravnopravnost pokazalo se da nema političke volje da se napravi demokratski mehanizam za stvaranje ovog tela.

Grupe koje su inicirale ideju o stvaranju vladinog tela za rodnu ravnopravnost nisu htele da stupe u kontakt sa drugim grupama, pojedinkama. I to je bilo u osnovi propasti inicijative. One su morale da dobiju opšti konsensus i da predlože put kako da se na demokratski način dođe do vladinog tela. Naravno, trebalo je definisati i koja pitanja bi bila stavljena pred taj forum, kako bi funkcionisala povratna sprega. Sve je to moralo mnogo šire da se raspravlja. Većina ženskih grupa ima e-mail-ove tako da su se informacije, da je postojala dobra volja, mogle lako distribuirati i doći do pregleda mišljenja velikog broja žena.

Vidim i protivrečje koje je prilikom pokušaja formiranja vladinog tela za rodnu ravnopravnost došlo do izražaja - žene se, sa jedne strane, strašno plaše da neko njima ne vlada, da ne dođu u podređen položaj, a sa druge strane teško prihvataju pravila i procedure demokratskog ponašanja. U malim grupama izražena je personalizacija za koju nema mesta u demokratskim procesima. Demokratski procesi pretpostavljaju jednu vrstu anonimnosti. Personalizacija je za demokratske procese loša stvar jer vodi ka raznim nedemokratskim procedurama. Ženske grupe insistiraju na solidarnosti, zajedništvu, a kada treba da pokažu stvarno solidarnost na globalnom nivou nje nema. Rekla bih da je generalna karakteristika sadašnje faze suviše partikularni pristup. Žene su suviše partikularizovane i žele da ostanu u tom stanju. Tu postoje različiti razlozi. Između ostalog i oni koji su vezani za stanje u društvu, ali bojim se i oni koji proističu iz nivoa ženske svesti koja je uvek bila upućena da deluje na tom partikularnom nivou. I tu se žene nekako najbolje osećaju. Čim treba malo da izađu iz toga ponestane im snaga, uplaše se, gube sigurnost da li će to da iznesu...

DANAS, 1-2. februar 2003., str. VI-VII