Zamajavanje u vi{e

~inova

 

U poslednje vreme u javnosti, a po­sebno u medijima, zahuktala se kampanja protiv delovanja “totalitarnih”, “destruktivnih” i inih sekti koje navodno nagrizaju duhovno bi}e srpskog naroda i prete njegovom opstanku na ovim prostorima.

Namera nam nije da branimo u~enja i aktivnosti sekti i neosporno je da delovanje odre|enih sekti ili kultova mo`e da bude pogubno {to tragi~ni primeri iz Gva­jane, Kalifornije ili pak Š[vajcarske po­tvr­|uju. Neosporna je i potreba da se zakonski reguli{u verske aktivnosti i to na osno­vu stru~nih analiza, me|unarodnih konvencija ~ija je Jugoslavija potpisnik kao i primera drugih zemalja. Ono {to brine je sve masovnije javno procenjivanje, vrednovanje i kategorisanje sekti i malih verskih grupa i izra`en pau{alan i {ovinisti~ki pristup koji vi{e govori o pozadini same hajke i njenim inicijatorima nego o navodnoj totalitarnoj i destruktivnoj pri­rodi pojedinih sekti.

Hajku na sekte i male verske grupe pre­dvode pojedini mediji, deo sve{tenstva i vernika Srpske pravoslavne crkve i Vojska Jugoslavije. Na delu je, reklo bi se, neprincipijelna koalicija, imaju}i u vidu na{u, ne tako davnu, versku i ideolo{ku pro{lost.

Mediji, pre svega mnogobrojne no­vonikle televizije (BK, Palma, Pink...), sve u~estalije organizuju debate i intervjue u kojima se sagovornici, uz odobravanje vo­ditelja, obru{avaju na sekte, ali ~esto i na ovim prostorima ve} tradicionalne pro­testantske denominacije. U pozadini ova­kve medijske ure|iva~ke orijentacije na­zire se potreba za alibijem koje ove emi­sije pru`aju za duhovno i umetni~ki potpuno isprazan program ovih televizija, a posebno za odoma}ene emisije i kontakt-programe u kojima gostuju razni magovi, proro~ice, iscelitelji i vra~are. Ono {to po­sebno upada u o~i je da su pomenute zve­zde ovih televizija istovremeno i veliki bo­rci i borkinje za nacionalnu stvar (“dobrovoljci”, “humanitarne radnice”, proroci pro­pasti “zapada”). Valjda je u tome i odgovor za{to recimo njihovi nastupi i delovanje, na kome uz televizije koje ih propagiraju, izuzetno profitiraju, nisu predmet napada sve{tenika ili za zdravlje srpskog naroda zabrinutih psihijatara.

Iza intenziviranih aktivnosti pojedi­nih sve{tenika SPC lako se o~itavaju pojedini vrlo prozai~ni motivi i zahtevi. Da bi se spre~ilo “totalitarno i destruktivno” delovanje sekti, tra`i se da dr`ava prizna spe­cijalan i finansijski povla{}en status SPC ili da dr`ava finansira obavezno izvo|enje veronauke pod okriljem SPC. Nigde ni re~i o sopstvenoj odgovornosti za {irenje sekti.

I Vojska Jugoslavije ima vrlo pro­zai­~an interes u harangi na “sekta{e”. Jednu ve} vekovnu demokratsku tekovinu kao {to je prigovor savesti (odbijanje no{enja oru`ja ili vojnog roka iz razloga savesti), VJ na{oj neobave{tenoj javnosti servira kao jo{ jedan pogubni hir, u sektama za­bludele, omladine. È^ak je zajedno sa SPC or­­ganizovala i seminar na ovu temu. È^i­nje­ni­ca je da pripadnici pojedinih pacifisti~kih verskih grupa praktikuju prigo­vor savesti, ali ovo op{te ljudsko pravo (zajam~eno i na{im ustavom i zakonima) usvaja i recimo ogromna ve}ina mladi}a u “katoli~koj” Š[paniji ili Nema~koj. Bi}e da je VJ, upla{ena slabim odzivom i motivacijom mladih za vojnu slu`bu, pribegla i ovom o~ajni~kom koraku da pridobije voj­nike, podupiru}i tezu da su svi koji ne `ele da slu`e vojsku, u stvari, sekta{i.

Ovim interesnim grupama pridru­`u­ju se i de`urni traga~i za spoljnim uzro­~nicima i uzrocima duhovne, moralne, privredne i politi~ke degradacije srpskog naroda. Sada to vi{e nisu Slovenci, Hrvati, Muslimani ve} sekta{i u na{im redovima. Re~nik i metodologija optu`ivanja ostaju isti: vodi se specijalni rat protiv Srba; sekte su ispostave stranih agentura, CIA, ali i Vatikana!? ^udno je da se niko od ovih brojnih du{ebri`nika i rodoljubaca nije uzbudio {to je samo pro{le godine, na primer, preko 1 500 ljudi stradalo u drumskim nesre}ama u Srbiji. Jo{ je vi{e ubijenih u okr{ajima mafije ili porodi~nim obra~unima. Ginu radnici u vojnoj industriji, rudari, a o hiljadama izginulim u ratu ili ekonomskoj propasti da i ne govorimo. Da li su za njihove sudbine odgovorne se­kte i za{to mediji, crkva i vojska imaju ovako ~udnu hijerarhiju dru{tvenih problema pa je na vrhu lestvice “totalitarno i destruktivno” delovanje sekti.

Na`alost, ovo o~igledno zamajavanje doma}e javnosti od strane de`urnih du­{ebri`nika ve} se otrglo kontroli i preti zastra{uju}im posledicama. U vi{e gradova u Srbiji i Crnoj Gori ve} su prire|ivani ma­sovni lin~evi nad inovernim pripadnicima istog naroda. Ni dr`ava, ni brojne ovda{nje organizacije za za{titu ljudskih prava, ni bilo ko drugi nije ustao protiv ovakvog varvarizma. Delovanju sekti treba da se posvete stru~ni i nadle`ni, a ostali da se okanu }orava posla, ili jednostavnije, da se popu ka`e pop, a bobu bob.

 

Bojan Aleksov