Rat je zlo~in

 

Rat je bio, jeste, i bi}e zlo~in, bez obzira koliko ga medjunarodna tela odo­bra­vala. Nikakva retorika ne mo`e opravdati ~in rata pa ~ak ni onog protiv Sadama Huseina.

 

Ko proizvodi rat?

Politi~ari koji raspiruju i koriste strah da bi odr`ali svoju mo}; industrijalci koji se bave razvojem i prodajom oru`ja; vojni lideri koji u brutalnoj sili vide na~in za re{avanje problema.

 

Ko pla}a cenu rata?

Siroma{ni, stari, deca, mladi mu{karci i `ene u uniformama svi oni nedu`ni koji nisu odlu~ivali o zapo~injanju rata.

 

Da, mi osu|ujemo Sadama Huseina i sve industrijalizovane zemlje, uklju­~uju}i SAD i Izrael koje koriste svoja tehnolo{ka dostignu}a da bi razvijale zastra{uju}u ma{ineriju za masovno uni{tavanje biolo{ko, hemijsko i nuklearno oru`je.

 

Da, mi verujemo da se zemlje (i individue) moraju braniti od agresije.

 

Ali, mi isto tako verujemo da postoje bolji na~ini samoodbrane nego {to je to sahranjivanje ljudskih bi}a pod ru{evinama bombardovanih ku}a. Takodje, verujemo da bombe samo odla`u surovo i kontraproduktivno - pregovorima po­sti­gnut sporazum do koga u svakom slu~aju mora do}i.

 

Mi, izraelske `ene koje smo za mir, zahtevamo da vodje obeju strana prekinu svoje agresivno mu{ko dokazivanje i upo­trebe svoje glave radi iznala`enja alternativnih na~ina za re{avanje sukoba.

 

Odrastimo. I dajmo i na{oj deci {ansu da odrastu.

 

                                                                       Gila Svirsky, Bat [alom