Sve `ene - cela planeta

@enska solidarnost protiv nasilja i rata

 

 

Od 1910. svake se godine 8. mart obele`ava kao Me|unarodni dan akcija `en­ske solidarnosti. Na svim ta~kama planete `ene se organizuju, protestuju, obelodanjuju razne vidove represije i diskriminacije, dr`avnog i porodi~nog nasilja. @ene tog dana ~ine vidljivom svoju solidarnost, izlaze na ulice protiv militarizma i rata, pokazuju}i tako da se ne mire sa pasivnim posmatranjem nasilja i ratnog be­zumlja ve} da preuzimaju inicijative i akcije kao autonomni politi~ki subjekti.

I mi, @ene u crnom, izlazimo na ulice toga dana. Solidarisa}emo se sa svim `e­nama na planeti koje se suprotstavljaju ratu i nasilju, stvaraju mir nenasilnim stra­tegijama i {ire prostore za `ensku autonomiju.

Ovom prilikom `elimo da izrazimo posebnu podr{ku, solidarnost, divljenje `enama-aktivistkinjama `enskih mirovnih pokreta koje deluju u te{kim, ~esto nepodno{ljivim okolnostima, `enama koje svoju ogor~enost i ranjivost pretvaraju u akcije protiv militarizma a za `enska ljudska prava.

Posebno `elimo da ponovimo divljenje, solidarnost i podr{ku na{im prijateljicama na Kosovu - Albankama koje, mada su izlo`ene permanentnoj represiji srpskog re`ima i premda su njihova individualna i kolektivna prava ugro`ena, stvaraju prostore za autonomne `enske inicijative, za `enska ljudska prava, grade mre`e solidarnosti sa svim `enama, sa nama koje `ivimo u dr`avi koja stalno proizvodi mr`nju i nasilje.

@elimo da u~inimo vidljivom i na{u povezanost sa svim @enama u crnom na sve­tu, a posebno na{u podr{ku @enama u crnom iz Izraela koje permanentno ve} deset godina protestuju protiv izraelske represije nad palestinskim narodom i stvaraju mre`e solidarnosti sa Palestinkama; `elimo da izrazimo na{u podr{ku Al`irkama, Avganistankama, Pakistankama... koje se hrabro i uporno bore protiv integristi~kog terorizma; Majkama sa majskog trga u Argentini, `enama Srebrenice koje tra`e istinu o svojim nestalim, svim `enama u Bosni i Hercegovini, svim aktivistkinjama `enskih i mirovnih pokreta na prostoru biv{e Jugoslavije, majkama vojnika u Rusiji, {panskim antimilitaristkinjama koje iskazuju svoju neposlu{nost svim armijama i protive se svim ratovima... u~ini}emo vidljivom na{u povezanost sa svim `enama na planeti koje stvaraju mir, bune se protiv svih koji proizvode ratove i mr`nju.

Na{u povezanost u~ini}emo vidljivom porukama i transparentima na albanskom, engleskom, hebrejskom, {panskom...

 

Protest }emo odr`ati 7. marta 1998. od 13 do 14 h na Trgu Republike.

 

 

Beograd, 5. 3. 1998.                                                                               @ene u crnom