Mikele, na{ drug

i prijatelj

 

 

Drage prijateljice, dragi prijatelji,

 

Tek se zavr{io na{ Skup, na kojem je vi{e puta prisustvovao Mikele, na{ drug, prijatelj koji je bio uz  nas svih ovih godina rata.

 

U najte`im trenucima na{ih emotivnih previranja, zajedno sa njim, zajedno sa broj­nim prijateljicama i prijateljima iz italijanskog mirovnog pokreta, stvarale/i smo nove oblike solidarnosti. U ovome  je Mikele bio anga`ovan kao aktivista, ali mnogo vi{e kao veoma osetljiv ~ovek, Mikele je ne~ujno i nevidljivo upijao patnje `rtava rata na Balkanu. Mo`da i nismo primetile njegovu krhkost, jer mi aktivistkinje, brinu}i se o drugima, sasvim zanemarimo brigu o samima sebi. Na{a ogor~enost protiv nepravdi u svetu, na{e zajedni~ke utopije da u~inimo ovaj svet prijatnijim za `ivot, vrlo ~esto i ne ostavljaju prostora da se brinemo jedne/i o drugima.

 

Drage prijateljice, dragi prijatelji, `elimo da nastavimo zajedni~ke nemire, ali `elele bismo da podelimo ranjivost i krhkost svake/og od nas. Na ovom putu Mikele nas je napustio protiv svoje volje.

 

Kao i uvek dosada, ra~unajte na na{u emotivnu i moralnu podr{ku, posebno u ovom trenutku zajedni~ke tuge.

 

Solidarnost, mir, prijateljstvo

 

Va{e prijateljice i sestre   @ene u crnom

Beograd, 11. 8. 1997.